sobota 4. února 2012

Mariánský život


V knize „Ve šlépějích Neposkvrněné“ P.Konrád M.Kubeš T.J. spojuje s mariánskou úctou požadavek mariánského života V úvodu čteme, že ji: „Z modliteb, chvalozpěvů a rozjímání svatých Otců a různých liturgií sestavil.“ Věci nejsou ponechány náhodě a v obsahu najdeme: „Den věřícího křesťana“ , „Týden věřícího křesťana“, „Měsíc věřícího křesťana“, „Rok věřícího křesťana“.
Autor píše: „Cíl dokonalosti je totiž spojení s Bohem a připodobnění k němu. K dosažení toho nestačí pouze modlitba a přijímání sv. svátostí: nutno odstranit překážky, jež se stavějí tomuto spojení v cestu, a to je především nezřízená sebeláska, dědičná epidemie, všeobecný mor, na nějž hyne jak svět Kristu odcizený, tak mnohé slibné zárodky svatosti a ctnosti v duši toužící po vyšším vzletu. Sebeláska je kořen všeho zla, z ní pochází pýcha a smyslnost, z těch dvou všechny ostatní neřesti, náruživosti, hříchy, od nejtěžších zločinů pekla až k nepatrným nedokonalostem vyvolených. Sebeláska je největší, ne-li jediná překážka dokonalosti. Odstraň ze světa sebelásku, a máš na zemi ráj; odstraň ji z Církve a srdcí věřících, a máš samé světce. Sebeláska, toť první neřest, která se probudí v dítěti, poslední, s níž zápolí světec a kterou si bere do hrobu stařec. Kdo hledá sebe najde sám sebe, ale k vlastní škodě (T.Kempenský); jako oheň a voda si odporují, tak láska Boží a láska světa spolu nepřátelí (týž).
Sebelásce musíš vyhlásit boj, boj na život a na smrt. Někdy je snazší podstoupit mučednickou smrt než přemoci sebelásku. Sv. Hippolyt se vzepřel proti papeži, dal se zvolit za papeže, a kdo ví, jak by to bylo s ním skončilo, kdyby nebylo vypuklo pronásledování, kde krví smyl své pochybení. Totéž platí o sv. mučedníku sv. Cypriánu, jenž se nechtěl podrobit věroučnému rozhodnutí papežovu a byl v nebezpečí stát se bludařem. V diecézi téhož světce se zase stalo toto: mnozí věřící krutě mučeni za Deciova pronásledování, pak ale propuštěni, byli plni pýchy, že pro jméno Kristovo trpěli a nechtěli poslouchat biskupa – mužové, kteří měli k mučednické koruně jediný krok! Křižáci jsou dokladem, že je snazší za víru bojovat a umírat, než podle ní žít…
Zbožnosti naší doby se vytýká povrchnost a mělkost, a právem. Nedostává se jí hloubky a opravdovosti, lpí někdy na osobě nebo na věcech zevnějších, není opravdové práce o získání trvalých a solidních ctností – vše proto, že schází sebezápor. „Rádi se postí, když nemají hlad“ (Efrém). Sebezápor s modlitbou jsou dvě křídla, kterými se duše vznáší k Tvůrci. Slova sebezápor se naše moderní, zhýčkaná, změkčilá, rozmařilá doba děsí víc než slova smrt. Ty však se ho neboj, láska ke Kristu a Marii ti jej učiní snadným a hravým. Nic není těžké tomu, kdo miluje, styď se být změkčilým údem pod hlavou korunovanou trním(Bernard).
Už pohané přišli k poznání, že největší vítězství je zvítězit nad sebou, a tento boj je nezbytný, nechceš-li v mravním ohledu shnít. Protože je sebezápor z moderní společnosti vykázán, ujala se žezla nečistota, proto je dnes tak řídký pravý charakter, proto tak málo mravní síly, jaké např. obdivujeme v andělském Aloisovi. Naše doba nezná čtyř požadavků nezbytných k mravní vyspělosti a síle: obětovat, snášet, přemáhat, trpět. Její heslo zní: „My chceme užívat.“ Nechtějí vědět o odříkání, podrobení vlastní vůle, nevědí, co znamená něco si dobrovolně odepřít. I do duchovního života vniká tento moderní shnilý duch(Alb. Weiss).
Jak si někteří lidé představují ideál státu na zemi líčí sv. Augustin: „Lid bude tleskat nikoli těm, kteří pečují o jeho prospěch, nýbrž těm,, kteří mu opatří rozkoše. Ať se mu nepřikazuje, co je mu protivné, ať se mu nezakazují vášně nečisté. Ať se mu vystavějí domy, kde by se pilo, hrálo, hřešilo ve dne v noci…, nikdo ať není volán před soudce, leč kdo by jim byl nepohodlný, jinak ať si každý dělá se všemi svými věcmi svými nebo i cizími, bude-li bližní srozuměn(především s tělem), cokoli by chtěl. Ten budiž prohlášen nepřítelem veřejného blaha, komu by se toto štěstí nezamlouvalo. Bohy ať si každý (vyrobí a) ctí, jaké chce, jen když se postarají, aby tomu štěstí nic nehrozilo ani zevně ani uvnitř…“
Sebezápor neznamená přirozenost zničit, nýbrž ořezávat a „pilovat“, co se do ní zažralo jako rez. Přemáhání sebe a obět není cíl, nýbrž prostředek k cíli: vyplenit z duše vše, co znemožňuje její spojení s Nejsvětějším. Moderní nemoci (nervosa, hysterie atd.) jsou namnoze následkem nedostatku sebezáporu (Weiss). Jeden z největší bludů moderní doby je nauka, že člověk je od přirozenosti dobrý a jeho pudy oprávněné, netřeba prý nic jiného, leč je pěstit a není prý hříchem jim hovět. Kdo měl na výchově jediné dítko aneb komu šlo opravdově o to, aby se sám stal šlechetným člověkem, ví nejlépe, jak bludný je to názor.“
Kniha končí takto: „Andělským činíš toho, kdo miluje, čistým toho, jenž hříchů nesčetných lituje, a proto buď zdráva, Paní má, Matko má, srdce mé a duše má, nejčistší Maria!“
Kniha „Ve šlépějích Neposkvrněné“ vyšla v roce 1935 a naplňuje tato tradiční slova užitá II. Vatikánským koncilem o úctě mariánské z konstituce o Církvi (LG 67): „Věřící ať nezapomínají, že pravá úcta nespočívá ani v neplodném a přechodném citu, ani v nějaké nepodložené důvěřivosti, nýbrž vychází z pravé víry, která nás přivádí k uznání vznešenosti Bohorodičky a povzbuzuje k synovské lásce k naší Matce a k následování jejích ctností.“


121 komentářů:

 1. Zaslouží si Marie větší úctu než náš spasitel Ježíš?
  Proč se nepíše, nemluví a nekáže o Ježíši a úctě k Němu, kdy se mu máme poddat, a žít v Něm
  "Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána." Koloským 2,6

  Nějak se zapomíná na toho nejdůležitějšího JEŽÍŠE!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milé, zcela zaujaté a podujaté, kdohledanalezne,
   kdybyste bylo v realitě, tak určitě víte, že právě mariánská úcta je správná a katolická (=všeobecná) a v dnešní době je silně potlačovaná. Kristus z Panny Marie udělal Královnu Nebes a všeho stvoření. Chcete snad protestovat přímo proti Kristovým činům a neustále je zpochybňovat?

   Vymazat
  2. Nezapomíná, jen se zdůrazňuje jeho božství, aby lidé pochopili, že ač je Bůh, narodil se z ženy a přijal na sebe lidskou pdpobu se vším, co k ní patří (bída, fyzické potřeby), ale nestal se nám podobným v hříchu. Když nepujdeme k Ježíši skrze Marii, tak máme před sebou jen historického Ježíše, který by však byl bez nějaké viditelné příčíny náhle ve světě (což si přáli zvláště Farizejové, kteří neustále vyhlíželi světlo od východu a ono se pořád né a né objevit). Marii je zvláště v katolické a pravoslavné církvi projevována velká úcta, která však nepřesahuje a nikdy přesahovat nebude úctu a bázeň vůči Bohu, našemu milujícímu Otci a Stvořiteli v jednotě s osobou Boha Syna a Ducha svatého. Pokud máte takovu negativní empyrickou zkušenost, tak ta může být dána přehnanou lidovou zbožností, ale v tom si musíte uvědomovat pluralitu smýšlení a pokud skupina věřících více uctívá sochu sv. Judy Tadeáše a na oltáři v kostele nedá ani maličký kvítek, tak by bylo vhodné, aby je vyšší duchoní představený pokáral a katechezi poučil, že takto činit nemají.

   Vymazat
 2. Protestantské protestování proti mariánské úctě odporuje biblickým slovům, které Panna Maria prorocky vyslovila v Lk 1,48: "Blahoslavit mě budou všechna pokolení." Příklad mariánské úcty a poslušnosti Panny Marie nám dal sám Pán Ježíš jak máme v Lk 2,51: "Potom se vydal s nimi na na zpáteční cestu do Nazareta a poslouchal je." V Lk 1,35 máme o Panně Marii: "Duch Svatý na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní." K mariánské úctě nás vede Duch Svatý a má základ v moci Nejvyššího, Boha-Otce. Příchodu Ducha Svatého na apoštoly předcházelo modlení "spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a jeho příbuznými" (Skt 1,14). Být apoštolem odmítání Panny Marie odporuje chování apoštolů.

  OdpovědětVymazat
 3. Já ji blashoslavím (blahoslavení jsou všichni ti co neviděli a uvěřili Jan 20,29), ale nestavím ji na první místo, tam je jen Ježíš, On jediný je prostředníkem, cestou a pravdou v němž je život k Bohu. Proto máme žít pro Ježíše, skrze Ježíše a v Něm. On řekl "Já a Otec jsme jedno" Jan 10,30
  BIBLE říká jednoznačně: Zjevení 15,4: Kdo by se nebál tebe, Pane, a neoslavoval tvé jméno? Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a budou se klanět před tebou,.. Izajáš 6,3: " Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy." 1 Samuelova 2,2: Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. Izajáš 42,8: Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám."
  Proto nemůže být nikdo oslavován více jak samotný Bůh což je Ježíš!!!

  Apoštolové se ani nezmínili ve svých listech, že by ji jen slovem uctívali jako boha, či dokonce se skrze její jméno modlili k Bohu Otci, ani nenabádali věřící aby to činili, nebo snad to někde v Písmu je? A kde? Oni ukazovali jen na Ježíše, abychom se skrze Něj modlili k Bohu Otci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Budou tě blahoslavit všechna pokolení, protože ti velikou milost učinil ten, který je mocný." - je to milost, která se již v dějinách spásy nebude nikdy opakovat, tj. že Panna Maria nosila a porodila Bohočlověka, který ač byl její vlastní biologický Syn, tak mu byla podřízená jako Bohu, svému Spasiteli (A s ní i my všichni). Obecná katolická dogmatika, která zvláště pomocí "sensus fidelium" (pravé víry) a dalších okolností (mimo jiné zjevení Panny Marie v Lurdech) se rozvinula do podoby článku víry z r. 1854, které hovoří o Neposkvrněném početí Panny Marie. Častokráte v historii se můžeme setkat se svědectvím, že matka určitého člověka mnohdy hodně přispěla k tomu, že se k němu dostala jakákoliv prosba a dotyčný (zvláště, když byl tvrdého srdce) tuto prosbu přijal, protože jej o to prosila jeho vlastní matka (častokrát třeba i se slzou v očích). Tímto způsobem by měl i věřící křesťan prosit Pannu Marii, aby nám vyprošovala milost u Boha, protože víme, že právě v ní se Bohu zvlášť zalíbilo.
   Pokud se tedy vy domníváte, že právě katolíci a pravoslavní si činí z Marie modlu, tak by jste se měl pohroužit do studia spisů Luthera a Husa a objevíte tam tutéž úctu k Marii, jaká je i dnes mezi katolíky.

   Vymazat
  2. "Já ji blashoslavím (blahoslavení jsou všichni ti co neviděli a uvěřili Jan 20,29), ale nestavím ji na první místo, tam je jen Ježíš, "

   Protože věřím (důvěřuji) Bohu Otci, Synu i Duchu Svatému, nemám nejmenší potřebu řešit "umístění" Panny Marie. Ta má prvenství v tolika skutcích, že se my můžeme akorát tak k Ní modlit, aby nám u Boha vyprosila pokoru a lásku k Bohu. A jakým způsobem ji blahoslavíte? Když čtu Vaše komentáře, tak ji spíš odsunujete kamsi daleko od Boha i od lidí. Něco takového nemůže dělat člověk, který Pannu Marii blahoslaví.

   Vymazat
 4. V katolické Církvi není Panna Maria důležitější než Pán Ježíš ani cílem mariánské úcty není ubírat na úctě Bohu. Důvod, že o mariánské úctě je málo v Písmu svatém je v tom, že to, co je o Panně Marii napsáno např. o mudrcích "...spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu"(Mt 2,11) ukazuje, že Ježíše Krista lze s jistotou nalézt u Panny Marie a skrze Pannu Marii. Mariánská úcta v počátcích Církve byla tak samozřejmá, že se o tom nebylo třeba v Písmu sv. rozepisovat. Výrazem této úcty je např. modlitba "Pod ochranu tvou" z 2.století, která ukazuje, že přímluvu Panny Marie u Boha si křesťané přáli a žádali od počátku. V roce 431 je Panně Marii dát titul "Bohorodička" na Efeském koncilu. Panna Maria je pevně zařazena do mše svaté a úcta svatých je obohacením křesťanského života. Odmítání úcty svatých je deformací křesťanství protestanty. Např. středem mariánské modlitby růžence je Pán Ježíš.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak to mám pochopit,že středem modlitby růžence je Pán Ježíš?Jak se mi to jeví,jde o modlitbu k Marii a Ježíš je tam jen tak mimochodem..aby se neřeklo..
   A jen proto,ža Maria byla v Betlémě ve chlévě s Ježíšem(byla to přece Jeho matka,tak tam tak či tak měla být)to mi má dát jistotu,že skrze Marii naleznu Ježíše?
   A když něco chci a žádám,tak je to správné?Automaticky?Kde mám vzít jistotu,že se Maria u Boha za mne přimlouvá..O Ježíši to je psáno..Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. (1.Janův 2,1)

   Vymazat
  2. Struktura růžence: Modlitby Věřím v Boha, Otčenáš, Zdrávas Maria (pořadí obvyklé - každý desátek 1x Otče náš, 10x Zdrávas)
   Růžencová tajemství ke každému desátku - množství pravd ze života Ježíšova, jen dvě se týkají výhradně a bezmezně Marie ve vztahu k jejímu Synu ("který tě Panno na nebe vzal", který tě Panno na nebi korunoval").
   Fatimská vložka po každém desátku růžence - "Pane Ježíši,odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ochně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

   Z předložených zjevných modliteb ve struktuře růžence je jasně vidět, že i zde platí latinské Per Mariam ad Jesum (skrze Marii k Ježíši), takže čím více se modlíme růženece k Panně Marii, tak tím více směřuje i naše modlitba k Němu. Zbytek ponechávám erudici patera Jaroslava, kterému nechci v této diskuzi do následujícího příliš vstupovat, protože se tážete vy.

   Vymazat
 5. Boží slovo je přece psané Bohem, skrze své proroky, kdyby to bylo důležité nechá to do svého slova napsat... nemyslíte?

  Panna Marie porodila mesiáše, člověka, Syna člověka, nemohla porodit Boha, Bůh samotný již existoval. Ježíš začal svoji službu, až když byl naplněn Duchem svatým, do té doby byl člověkem bez dědičného hříchu. Je psáno: "a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: “Ty jsi můj milovaný Syn, já jsem tě DNES zplodil.” Lukáš 3,22
  Kdo může porodit Boha?
  Jan 10,30 " Já (Ježíš) a Otec jsme jedno"

  Proto je nejdůležitější uctívat jen a jen jediného Boha=Ježíše. Nesmí nekdo zastínit a odebírat slávu Boha, On je žárlivě milující....

  Kde se ztatila prvotní víra apoštolů v jediného SPASITELE JEŽÍŠE NAZARETSKÉHO? .....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Umíte řecky? Rozumíte názvosloví a reáliím doby prvního století? Pokud ano, doporučuji si důkladně pročíst mj. Janovo evangelium nikoliv z pohledu dnešního člověka, ale právě křesťana prvotní církve a bude ihned vnímat výraz Ženo, hle tvůj syn z 19 kap. úplně jinak. Zvláště biblisté došli k tomutéž, že děj pod křížem není jen banalitou, když Kristus svěřuje svou matku do péče svého milovaného učedníka Jana. Jan zde reprezentuje Církev, resp. to, co z ní ve věrnosti Kristu až do krajnosti zbylo, a právě jeho věrní učedníci mají proto tak nesmírně krásné právo se nazývat Mariinými dětmi a zároveň údy Kristova těla. Je vůbec pochopitelný tento rozměr samotným lidským rozumem? Myslím si, že nikoliv.

   Vymazat
  2. Smím se zeptat..kdo je to ten Kristus?Kterého Mesiáše tím myslíte?Ježíše?Tak proč Ho nenazvete jeho jménem...Kristus může být kdokoliv..
   Já jen,jestli se bavíme o tom samém:o)
   Takže pokud nechci být Mariiným,ale jen Božím dítětem..Proč si mám Marií zakrývat pohled na Ježíše?Budu ji ctít,ale nebudu se jí klanět a ani se k ní modlit..nevím stále totiž proč..

   Vymazat
  3. A jakési VeritasinBiblia, že se drží Bible? A kdo je Ježíš Kristus neví???
   Tak to ke vážně gól! Vždyť vůbec Bibli nečte!
   http://www.bibleserver.com/search/CEP/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1%20Kristus/1

   Vymazat
  4. Kdo je Ježíš Kristus to vím..jen mě zaráží,proč je opomíjeno jméno Ježíš?Pro nezasvěceného člověka je to dost zavádějící..ne vždy si každý dá do souvislosti,že Kristus(Mesiáš) je Ježíš...proč Ho tedy nenazývat celým jménem?

   Vymazat
  5. Když už,ono bohatě stačí používat jméno Ježíš...tedy pokud se Ho nebojím,že?

   Vymazat
  6. Pardon - omlouvám se, netušil jsem, že jste nezasvěcené. Mělo mne to napadnout podle Vašich prezentovaných názorů.

   Vymazat
  7. "Když už,ono bohatě stačí používat jméno Ježíš...tedy pokud se Ho nebojím,že?"
   No, ono samo o sobě nebát se Boha, resp. Jeho spravedlnosti je poněkud choulostivá záležitost. Pokud vím, poctiví křesťané se Boží Spravedlnosti báli a proto ze všech sil žili podle Božího učení daného Duchem Svatým přes Boží Církev. Ale až přijde Ježíš jako spravedlivý soudce posledního soudu - to bude hodně lidí koukat…

   Vymazat
  8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  9. A nezasvěcené..myslím tím lidi,kteří tady třeba někdy zabrousí..ne každý zná Ježíše Krista..a pokud by Ho pak začal hledat,tak ať aspoň ví,jak se jmenuje..

   Vymazat
  10. Pokud vím - křesťan se má především starat o spásu jedné duše - vlastní. A teprve potom může "milovat bližní jako sám sebe". S nedostatky, jaké zde předvádíte, můžete tuhle starost o jiné ještě na dlouho pustit klidně z hlavy a raději se držet tématu.

   Vymazat
  11. Mě už Ježíš spasil..Ježíš je mým Pánem a Spasitelem..takže o spásu své duše si starosti nedělám..to už má v rukou Ježíš

   Vymazat
  12. VeritasinBibliaFeb 6, 2012 10:11 AM
   Mě už Ježíš spasil..Ježíš je mým Pánem a Spasitelem..takže o spásu své duše si starosti nedělám..to už má v rukou Ježíš

   Vy se máte, že už máte vyhráno a jste v Nebi! To my jsme ještě někde dole na Zemi a musíme dodržovat Boží přikázání, která Ježíš nepřišel na Zemi zrušit, ale naplnit. No vážně! Sám to říkal! A to při tom dodržování Desatera a žití podle Evangelia ještě nemáme 100% jistotu, že bychom šli rovnou do Nebe…!

   Vymazat
  13. VeritasinBiblia:
   Co vím, tak neexistuje více Mesiášů. Když jednou napíšu, že vyznávám toho, kdo se nazývá Kristus (Christos), tak má být každému jasné o kom mluvím ať už je to islamista, budhista, hinduista či jiný sektář nebo obyčejný ateista. Pokud někdo neví, kdo nebo co je Kristus, těžko pochopí i opojmenování Ježíš Kristus. V tomto směru by bylo vhodné, pokud se někdo takový vyskytne jej odkázat na internetovou encyklopedii Katopedia.cz, kde se to zaručeně dozví a Liturgické otázky patera Jaroslava by měl otevírat až po nějakém základním studiu věrouky. Z publikovaného totiž jasně usuzuji, že blog není určen pro lidi, kteří teprve objevují víru, ale naopak ty, co si jí prohlubují a již mají nějakou základní náboženskou zkušenost a znalost nauky církve.

   Vymazat
  14. Co tedy potom znamená Ježíšovo :Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého" To platí asi jen pro někoho,že?
   Mým Pánem je Ježíš Kristus..smím se zeptat,kdo je Vaším?

   Vymazat
  15. Stačí udělat toto,vyznat a přijmout Ježíše za svého Pána a Spasitele..:Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci‘; je to slovo víry, které zvěstujeme.
   Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
   Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,
   neboť Písmo praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘ (Řím 10,8-11)

   Vymazat
  16. Podívejte, třeba si ušetříme vzájemně čas - z Bible uznáváte jen něco, tohle je blog pro ty, kteří uznávají Bibli celou včetně Církve, kterou ustanovil Ježíš Kristus a chtějí si prohlubovat svoji víru. Pokud tohle neuznáváte, mohu se na oplátku zeptat taky já na něco osobnějšího? Proč sem vlastně chodíte?

   Vymazat
  17. Jednoduše,hledám církev,společenství,kam jít..

   Můžete mi konkrétně říct,co z Bible uznávám a co ne?Uznávám církev,všobecnou,katolickou..to jen o té římsko-katolické začínám pochybovat..pokud si chci někde něco zjistit,většinou se setkávám s urážkami a téměř i agresivitou..málokdo je ochoten odpovědět na otázky..Měl byste mít přece radost,že můžete zvěstovat Ježíše,či ne?

   Vymazat
  18. A můžete mi citovat, kde se v Bibli píše "pochybuj o římskokatolické církvi, kterou založil Ježíš Kristus"?

   Netuším, kde jste se na internetu setkal s agresivitou, ale projevujete hodně "nechápavosti", kterou agresivně prosazujete spolu s pokusy o zesměšňování protivníka - stačil jsem si totiž ještě přečíst Váš komentář smazaný administrací. Navíc - jak jste nám tady samo osobně tvrdilo - spasení už máte, netuším, proč potřebujete jakoukoli církev nebo společenství. Už Vám Ježíš přestal stačit?

   Vymazat
  19. Kde je prosím v Bibli psáno,že Ježíš založil římsko-katolickou církev?

   A spasení opravdu mám,protože věřím Písmu..vždyť je to tam napsáno,co udělat,aby byl člověk spasen..

   Vymazat
  20. Řeknete mi důvod, proč bych Vám měl na tohle ještě odpovídat, když neumíte přečíst ani tento blog, kde o tom Pater Jaroslav opakovaně píše?

   Vymazat
  21. Abyste ale nebralo, vážené VeritasinBiblia, moje odpovědi jako agresivní - já Vám Vaše "spasení" neberu, respektuji Vaši víru založenou na části Bible, kteroužto ovšem máte jen a jen díky římskokatolické církvi a jejím statečným učedníkům, kteří ji přenesli přes staletí až do dnešních dnů, takže uvítám z Vaší strany stejnorodý postoj plný respektu k římskokatolické víře. Děkuji.

   Vymazat
  22. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  23. "Mě už Ježíš spasil..Ježíš je mým Pánem a Spasitelem..takže o spásu své duše si starosti nedělám..to už má v rukou Ježíš"

   To ale hovoříte protikladně k tomu, co říká apoštol:
   "Nevíte, že při běhu na závodišti sice všichni (závodníci) běží, ale cenu že získá jenom jeden? Běžte tak, abyste jí dosáhli! Kdo se však chce zúčastnit nějakého závodu, zacoháváv ve všem zdrženlivost. Oni to dělají, aby získali věnec pomíjející, ale my věnec nepomíjející! Já tedy také běžím o závod, ale ne jen tak bez cíle, i já zápasím pěstí, ale ne tak jako bych jen bil do vzduchu. Držím však svoje tělo v tuhé kázni a podrobuji si ho, aby se snad nestalo, že bych kázal druhým, a sám byl přitom zavržen.
   Chtěl bych vám, bratři, připomenout, že všichni naši praotcové byli pod oblakem, všichni prošli mořem, všichni přijali Mojžíšův křest v oblaku a v moři, všichni jedli stejný duchovní pokrm a všichni pili stejný duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela a tou skálou byl Kristus. Ale přesto se většina z nich Bohu nelíbila, pomřeli na poušti.
   (...)
   Když se tedy někdo domnívá, že stojí ať si dá pozor, aby nepadl. Zkoušky, které na vás přišly, jsou úměrné lidským sílám, A Bůh je věrný!" (1 Kor 9,24-27; 10,1-5.12-13).

   Tedy je jasné, že náš život se podobá velkému boji a žít v domněnce, že už jsem automaticky spasen se potom může podobat bláhovosti muže, který si postavil dům na písku. Jelikož já však nechci, abyste byl tím můžem, co má dum na písku, ale aby si ten dům stavěl na skále, tak vás jen chci laskavě (nevím jestli je to příliš pejorativní, tak přídávám i variaci "s láskou) právě na toto upozornit, abyste v tomto nezbloudil, protože všichni jsme jako služebníci na vinici, od kterých se očekává, že něco udělají pro Boží dílo a zároveň, že bude růst jejich vztah k Bohu (a naše vlastní pýšnost se menšit na úplné minimum).

   Vymazat
  24. Pěkně a dobře řečeno, Dane. Tomu říkám "dar psaného slova". Deo gratias.

   Vymazat
  25. Jestliže tedy vyznám Ježíše jako svého Pána a Spasitele podle Řím 10,8-11"Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci‘; je to slovo víry, které zvěstujeme.
   Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
   Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,
   neboť Písmo praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘ a postavím Ježíše ve svém životě na první místo..neznamená to snad spásu?Chcete říci,že Bible lže..tedy že Bůh lže?
   Ono to totiž není tak jednoduché,jak se zdá..upřímně pánové,kdo z Vás to udělal a kdo z Vás může říci...Ježíš je mým Pánem?A ne..Bůh je mým Pánem anebo Kristus,ale Ježíš...není to hra se slovy,měli by jste vědět,že toto Jméno je jedinečné a vyvýšené..a nemůže to říci ten,kdo Ježíše jako svého Pána nepřijal..
   Mimochodem,stavím na Skále a tou Skálou je Ježíš...náš život je boj jen do té doby,než přijmete Ježíše..Jeho přijetím totiž získáte pokoj,ten,o kterém mluvil v Janovi 14,27"Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!"

   Vymazat
  26. A tentýž apoštol potom píše, že víra bez skutků je mrtvá (citaci vám Bohu žel nedám, protože čísla ovládám jen tenkrát, když je při textu vidím minimálně desetkrát) máme tu tedy propracováno, že ač jsme Krista přijali a obklékli, tak se nemůžeme chovat jako farizeus modlící se v chrámě (Lk 18,9-14) a musíme tedy dbát nejen na toto napomenutí i na ta další. Křesťan, ač tedy již žije v Kristu, musí se podle toho také zde na zemi chovat, protože jak víme třeba i z církevních otců, tak pýcha a žádostivost v těle zpravidla umírá až poté, co jej opustí duše. Nelze tedy vyložit si jedno a nepřemýšlet o dalších věcech, které rozvijí Pavlovu zvěst o Kristu (evangelia a učení dvanácti, původní Tanach). Samotný pojem víra v sobě v křesťanském pojetí mnohem, ale mnohem více - jednak je to lidské sebedarování a úplné odevzdání Bohu, pak je to odpověď člověk na Boží záměry uskutečněné v dějinách, je to jistota v jednotě s pevností vůči Božímu zákonu, který tu byl již od lidské nepaměti. A nakonec víra samotná překonává celé poznání, je absolutní důvěrou, která je autonomní (nelze tedy následovat slepě farizejské posluhovače, kteří lpí více na liteře než-li duchu).
   Tématika víry a spasení by se mohla i dále filosoficky rozvést, ale nevím, jestli právě na to je zde dostatečný prostor. Jen ve Slovníku biblické teologie(autoři Duplacy, Guillet, Grelot, George a Lacan; česky 1991, Křesťanská akademie), který rozhodně doporučuju každému, kdo se snaží více pochopit rozumem některé další biblické souvislosti rozvádí heslo víra na celkem sedmi stránkách ve všech kontextech (víra jako požadavek Boží smlouvy, víra jako důvěra a naděje Starého zákona, víra v Ježíšově životě a myšlení, víra církve, spása skrze víru v učení sv. Pavla, víra ve vtělené Slovo Boží).


   K PŘEDCHOZÍMU Co se týče vašeho vyznání víry v církev (výše, přispěvek jsem předtím nejspíš záhadně neviděl), zkuste se zaměřit také na víru v Církev Jednu a v Církev Svatou (to jsou totiž další dvě známky pravé Kristovi Církve, které jsou např. pro můj osobní duchovní život určující) - Credo in Unam, Sanctam, Catholicam et Apostolicam Ecclesiam (originální znění nicejsko-cařihradské vyznání víry).

   Vymazat
  27. "Kdo vytrvá až do konce, bude spasen." (Mt 24,13)

   Vymazat
 6. Jaký je vztah mezi mesiášem, Synem člověka, jemuž je dáno jméno Ježíš a Ježíšem, který říká: "Já a Otec jsme jedno"? Jedno vypovídá o jeho lidství, druhé o jeho božství. Obě tyto přirozenosti jsou spojeny v jednu osobu, a tudíž, ačkoli Panna Maria dává Ježíši Kristu "jen" lidský život, je přesto Bohorodičkou. Ježíš Kristus totiž nemá dvě osoby a není dvojitou(rozdvojenou) osobou, jedna osoba je nositelem lidské i božské přirozenosti. Z nauky o Ježíši Kristu je nauka o Panně Marii. Ježíš Kristus jako Bůh mohl přijít na svět bez Panny Marie, ale přišel jejím prostřednictvím, a proto je rozumné prostřednictvím Panny Marie k Bohu směřovat. Panna Maria není Bůh a může se za nás "jen" přimlouvat. Pannu Marii nenávidí ďábel a jemu se podobají, kdo se podobně chovají.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Opakuji já pannu Marii blahoslavím a ctím si ji, jen se k n nemodlím, tzn. že ji nemohu nenávidět, byla to matka mého Pána.... proto mi nepodsouvejte co není pravda jen proto, že se k ní nemodlím ....
   Ďábel nenávidí Ježíše proč by měl nenávidět Jeho matku, když svou úlohu již splnila, ďábel se bojí Ježíšova jména, v Něm je totiž naše zbraň, v nikom jiném

   Dobře když přijmu jen ten fakt, že se za nás přimlouvá, tak jak v jediný okamžik, kdy se k ní modlí statisíce lidí rouhodne za koho se bude přimlouvat, když není všemocný bůh, a není schopna slyšet a podstoupit všechny modlitby v jeden okamžik?

   Vím že to zvládá Ježíš, jelikož je Bůh, ale ona, jako člověk? Proto je psáno, že jediným prostředníkem je Ježíš....1.Tim 2,5 "Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš"

   Mezi kým je tedy prostředníkem Marie? Když jediná cesta k Bohu je jen skrze JEžíše. "Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." JAN 14,6

   Vymazat
  2. No, potíž je také v tom, že se k Marii nemodlí mnozí z "katolíků", protože si myslí, že protestanté mají pravdu v tom, že z Panny Marie takto dělají bohyni - ale je to krutý a osudný omyl. Modlitba k Marii jako Prostřednici všech (Božích) milostí, je jednou z Bohem daných výtečných cest člověku ke Spáse.

   Vymazat
  3. Dobře když přijmu jen ten fakt, že se za nás přimlouvá, tak jak v jediný okamžik, kdy se k ní modlí statisíce lidí rouhodne za koho se bude přimlouvat, když není všemocný bůh, a není schopna slyšet a podstoupit všechny modlitby v jeden okamžik?

   Vím že to zvládá Ježíš, jelikož je Bůh, ale ona, jako člověk? Proto je psáno, že jediným prostředníkem je Ježíš....1.Tim 2,5 "Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš"

   Mezi kým je tedy prostředníkem Marie? Když jediná cesta k Bohu je jen skrze JEžíše. "Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." JAN 14,6

   Vymazat
  4. Kde je prosím v Bibli napsáno,že Maria je Prostřednice všech milostí a je jednou z cest daných člověku ke spáse..nemůžu to najít..O Ježíši je to dané,viz Jan 14,6..ale kde to je o Marii?

   Vymazat
 7. Myslím,že ďábel nenávidí Ježíše,vždyť jen v Jeho jménu byl vyháněn..či ne?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zkuste se podívat na záznamy některých exorcismů (třeba Anne Lisy Michel z konce sedmdesátých let) a nebudete se stačit divit - démon je v obrovských křečích už jen ve chvílích, kdy slyší vedle Jjména Ježíš i jméno Maria.

   Ďábel nenávidí jak Boha (tj. i Ježíše), tak i Pannu Marii a všechny, kdo zemřeli ve spojení s Bohem. Nejvíce však Marii, protože se mu nepodařilo jí zahubit, neboť nad ní i jejím mateřstvím bděl Bůh.

   Vymazat
  2. Jesliže chci ukázat,že se bojím jména Marie,tak budu při něm co nejvíce křičet,jen aby nebylo použito jméno Ježíš,při kterém Satan musí odejít..

   Ale co stále nechápu,proč mám vzývat Marii a všechny svaté,když mám Ježíše..copak On jako Bůh na to všechno nestačí?

   Vymazat
  3. "Ale co stále nechápu,proč mám vzývat Marii a všechny svaté,když mám Ježíše..copak On jako Bůh na to všechno nestačí?"

   Protože tihle všichni Vámi jmenovaní dostali od Boha za životní zásluhy o šíření Božího Království na Zemi výsady, tudíž se na ně máme obracet a také to kupř. v Litaniích, ale i dalších modlitbách děláme. Ale to asi nepochopíte ani po tomhle vysvětlení, že? Vy prostě potřebujete Bibli psanou před 2000 lety a co bylo od té doby v dalších staletích, je podle Vás potřeba znevažovat a nebrat jako důvěryhodné i přes různá Bohem dovolená zjevení či jasně prokázané zázraky - je to tak?

   Vymazat
  4. Já nic neznevažuji,jen se ptám..je to snad v katolické církvi zakázáno?Jen se snažím zkoumat,tak jak to dělali Židé v Beroji...zkoumali Písma,zda je tomu tak..copak se to nesmí?
   Tak co je tedy Bible?Pokud se jí nemám řídit,čím tedy?Co tedy myslel Petr a apoštolové tím,že řekli:„Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Skutky 5,29

   Kde je psáno,že ti jmenovaní to dostali od Boha za zásluhy?

   Vymazat
  5. A neříkal jsem hned, že Vám to nebude stačit a proč?

   Vymazat
  6. Tak mi odpovězte,třeba změním názor...není snad úkolem každého křesťana evangelizovat?:o)

   Vymazat
  7. Tu odpověď tady máte - stačí si ji pořádně přečíst a nedivočit jak na chatu. Tohle je diskuze.

   Vymazat
  8. Ještě k tomu "úkolu evangelizování" - tato povinnost má také svoje hranice dané Písmem:
   Mk 6,11 A které místo vás nepřijme a kde vás nebudou chtít slyšet, vyjděte odtamtud a setřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“
   L 9,5 A když vás někde nepřijmou, odejděte z onoho města a setřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“

   Vymazat
 8. Ďábel je vyháněn i ve jménu Panny Marie, protože jak máte v Genezi 3,15, tak se toto místo čte "ONA" tj. Maria, ti ďáble rozdrtí hlavu. K chápání mariánské úcty je na tomto blogu: "Příklad Matky Boží", "Růženec", P.Maria Spoluvykupitelka...", tam je dobře vysvětleno, jak je to s Ježíšem Kristem Prostředníkem a P.Marií Prostředicí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak, děkuji za krátkou exegezi otče. To jsem třeba ve svém příspěvku výše opomněl. Ve všech vámi zmíněných modlitbách si člověk navíc musí uvědomit, že v jejich smyslu je ukrytá prosba k Marii jako Bohorodičce, která prosí a oroduje přímo u Boha v našich potřebách. Ona, právě ona drží mnohdy ochrannou ruku nad námi, když se nechováme podle Božích představ a přala by si, aby se změnilo chování nás běžných lidí, když se nechováme podle Božích přikázání a sáheme raději po lži, která následně ničí celé národy a kontinenty, jako např. zničilo pohanské osvícenství Francii, marxismus-leninismus Rusko a současné pseudoliberální zednářství ničí Evropu jako takovou "vládou smrti"(zabijením nenarozených potratem a nemohoucích smrtícíc injekcí).

   Vymazat
 9. Není tam ONA,nýbrž ONO a je tím myšleno její símě,tedy Ježíš..Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.
  Takže trvám na tom,že ve jménu Marie Satan nemůže být vyhnán,toto dokáže jen Ježíšovo Jméno.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V tomhle trvání nic Vám nebrání…
   Mimochodem - svévolníci mohou žít podle svých vlastních nápadů, jak je v Písmu psáno, a je tam také, jaké konce je čekají bez ohledu na to, co o tom konci oni sami soudí.

   Vymazat
  2. Chcete říct,že jsem svévolník,jen proto,že čtu v ekumenické katolické Bibli i to,co je pod čarou?

   Vymazat
  3. To přenechávám zcela na Vaší jasnozřivosti, jak si to přeberete. Nevidím, že bych psal o Vás.

   Vymazat
  4. Pokud umíte hebrejsky, doporučuji si otevřít Bibli Hebraica a uvidíte, že v semistském chápání se nehovoří o potomstvu obou prvních lidí jako celku, ale o potomcích Chávy (to je původní znění jména první ženy - jméno Eva my Evropané užíváme až od cca 4. století s latinským překladem [tam se píše Heva] Vulgata sv. Jeronýma), vztahuje se proto druhá část věty nikoliv na potomstvo (jako ta první), ale paradoxně jen na ženu samotnou.

   VÍM je to neskutečné, ale Písmo je plné PARADOXŮ a vlastně i naše víra také. Sotva si mnohdy myslíme, že jsme pochopili vše v Božím zjevení, avšak Pán Bůh se za chvíli na nás zajisté ze svého nebeského trůnu směje, řekne blázne! a hned nám předhodí další věci, které jsou pro nás záhy o to víc nepochopitelnější než ty předchozí. V tomto směru jsem já osobně rád, že mě při mém vzdělávání ve věcech víry Pán Bůh neustále nutí k pokoře.

   ad. "Chcete říct,že jsem svévolník,jen proto,že čtu v ekumenické katolické Bibli i to,co je pod čarou?"

   Nevím, z čeho tak usuzujete. Myslím si, že v tomto směru je jedno zda-li čtete ČEP, Bibli 21, Bibli kralickou, Jeruzalémskou nebo studijní překlad. Ono jde spíš o to, že nelze nadřazovat ducha nad literu, která má být duchovnímu životu jen nápomocna. Litera bez Tradice je totiž jen mrtvým záznamem, pokud však litera z Tradice vychází a je jejím autentickým svědkem, tak může hodně prospět duši věřící, nelze však o ní hovořit interpretací dnešních nepřátel katolické církve a dogmatismu, kteří tvrdí, že Církev si vždy myslela, že se přikryje dogmaty, které ji zachrání. Tady je zásadní nepochopení toho, co reprezentuje dogma, které je pouhou větou (článkem) víry, která má být nápomocna duši věřící, aby se nemusela po dotyčné informaci zbytečně pídit třeba celých padesát let. Je to prostě podobné (odpusťte mi to přirovnání, ale je to výstižné) jako tabule, ukazatel cesty. Když prostě přijdete před ceduli s nápisem Praha, 20 km, tak nebudete lidi nabádat, že všichni se musíme řídit podle Prahy na tabuli u cesty a že právě tato tabule nám prospěje výhradně k pravému poznání pojmu Praha. To je jistojistě špatné fundamentalistické a zralé na prohlídku u Chocholouška viďte. Když se proto odpoutáme od tohoto profánního příkladu a vrátíme se k posvátnému, k tomu, co je pro nás Bůh jako Otec, Syn (vtělené Slovo, kterým je pro nás Ježíš Kristus) a Duch svatý, který je oživovatelem, tak opět můžeme užít motivu cesty. Máme v rukou Písmo, Tradici a Magisterium (nauku). Jsou to takové naše dva pilíře, nebo dejme tomu ukazatelé, návody, vytyčení pomyslných hranic. které nás vedou k určitému cíli = ke spáse, patření na Boha. Proto pan Tomáš mluvil něco o svévolnictví, protože jeho sensus fidei, zde tak zapracoval při četbě vašeho komentáře. Napadlo by totéž i mě, kdyby jste nenapsal, že sám jste hledající, rozhlížející a snažíte se směřovat k tomutéž, co jsem zde nyní popsal výše. Dá se to tímto způsobem chápat i ve vašem srdci? Vezměte si, že kdyby tady s námi byl ještě někdo, kdo by měl Bibli dokonale načtenou, ale byl by to militantní ateista. Vsaďte se, že by se mu na základě odkazů Písma podařilo naši víru vyvrátit. Tážete se proš? Protože by pohlížel na Bibli podobně jako na Mahabharátu, Védské knihy, Korán, řecké a jiné starověké mýty - tj. jako na pkrásnou pohádku, která však nemá pro dnešního "pokrokového člověka žádný význam. My však nejsme svázání výhradně s literou, jak jsem vám popsal v tomto příspěvku výše, my máme Tradici, my máme víru, naději, my máme lásku vůči Bohu, našemu Spasiteli. To je hlavní.
   Je to pro vás srozumitelné?

   Vymazat
  5. Očividně to nebylo srozumitelné podle toho, co čtu níže.

   Vymazat
 10. Stále mi v tom všem chybí to nejdůležitější na co zapomínáte, Ježíš!

  On je ten Bůh, kterého máme poslouchat, v Jeho jménu se modlit, v Něm je spása a pro Něj žít, vždyť o tom je celé evangelium.


  Pane Ježíši, prosím Tě dej nám všem milost, poznat a poznávat Tě osobně a nejen poznat, ale žít v Tobě, skrze Tebe a pro zvěstování Tvé lásky jenž je jádrem celého evangellia, aby lidé v Tebe uvěřili, skze Ty, kdo Ti náleží a ustanovili Tě Ježíši za svého Pána, tak jak je Tvá vůle. Amen

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já na Ježíše nikdy nezapomínám. :) Už mi to tu připadne jako hra na to, kdo nejvíckrát použije Ježíšova jména, aby tím druhému dokázal jak strašně ho má rád. Jestli vám to nestačí, tak já milerád připisuji - Iesus Christus vincit, Iesus Christus regnat, Iesus Christus imperat in corde meo!

   Vymazat
  2. S dětmi se modlíme denně modlitbu, kterou se kdysi modlíval pan farář s námi v kostele po skončení mše a modlitby věřících před mřížkou presbytáře, a začíná slovy "Můj Ježíšku zlatý tam v nebeské výši", takže děti učíme úctě ke Kristu.

   V modlitbě růžence opakujeme denně Ježíšovo jméno 55x (slovy pětapadesátkrát). Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že se dostane v ten den jen na jeden desátek, je to sice méně, ale určitě to je - vynásobeno počtem členů rodiny - ještě poměrně slušný počet. (Ne každá rodina se taky denně modlí růženec nebo aspoň jeden, jediný desátek.)

   "Stále mi v tom všem chybí to nejdůležitější na co zapomínáte, Ježíš!",
   tady bych byl velice opatrný, protože Kristus přece řekl: Mt 7,21 Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

   Vymazat
 11. Milý Danieli Antoníne Zouhare:

  I v Hebrejštině je jasné, že jde o símě (mužské) ono rozdrtí hlavu, jedná se o proroctví o Ježíši, kdy sice ďábel jakoby vyhraje, rozdrtí patu (smrt Pána Ježíše) ale On rozdrtí hlavu - vzkříšení a konečný soud, opravdu se zde nemluví o panně Marii...

  Bibli mnozí lidé křesťané berou jako absolutní autoritu, Písmo psané přímo Bohem skrze své proroky, Písmo které má být naším každodenním chlebem, jak je psáno: "Nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst" (Matouš 4,4)
  Bible není planá paradoxů, je to slovo přímo od Boha, a kdo je pokřtěn Duchem svatým, tak díky Němu ji i chápe, proto je Bible úplně pro každého věřícího. "Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha" 2.Tim 3,16 "Z popudu Ducha svatého mlubili lidé, posláni od Boha" 2.Petrova 1,21b
  Proto je velice dobré držet se Písma.

  Ducha svatý dává poznívat pravdu "Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne." Jan 16,13-15
  On oživuje Písmo. Tradice podle Písma je dobrá, vymiká-li se Písmu a tvoří nové zákony a lidské nauky "Farizeové a zákoníci se ho zeptali: „Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?“ Řekl jim: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘ Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“ Marek 7,5-8
  Proto je důležité se držet Písma a svého Pána Ježíše Nazaretského, který k tomu vybízel své učedníky.
  "Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.
  Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. V něm je přece vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla" Koloským 2,6-11

  Máme svůj život stavět jen a jen na Ježíši, to nás učili apoštolové i samotný Ježíš. A vše zkoumat v Písmu: Skutky 17,11-12 "v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. A tak mnozí z nich uvěřili a s nimi nemálo Řeků, vznešených žen i mužů."

  Můžete tedy uznat, že nejdůležitější je náš vztah s Božím Synem Ježíšem Nazaretským? V Něm je spása, On je soudce, ale i náš Spasitel...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hovoří se o potomstvu z ženy (je to tam tak myšleno). Kdybychom vše generalizovali na Ježíše, který by zároveň nebyl člověk vzešlý z ženy, tak bychom mohli rovnou popřít, že se z ženy narodil.
   Takže nepokládáte za paradox, že v Matoušové evangeliu se obrácený celník jmenuje Matouš a v Lukášově Levi? Není to paradox? Mám pokračovat? Co se týče dějů a některých hledisek, jako třeba stvoření světa v sedmi dnech, tak je to pro člověka paradox. Protože mu to je řečeno jakoby v zrcadle (tedy pro oči do jisté míry zkresleně), co je však jasné je Ježíšovo poselství a vrchol v jeho pozemském působení na pozadí dějin spásy, to se nám dostává přímo skrze jeho učedníky, přesto však vidíme, že v některých věcech není souhra mezi jednotlivými evangelisty, ale poselství evangelia a úplnost zjevení je předložena zcela jasným a definitivním způsobem, který je pro všechny závazný.

   Skutky 17 kapitola. Tím Písmem je myšlen ještě Starý zákon, který byl již v té době přístupný v řeckých opisech, nemůžeme předpokládat, že Pavel přinesl Řekům hotový kánon NZ, který vznikl až o více než 50 let později. Evangelium bylo ještě do cca osmdesátých let 1. století předkládáno verbálně, nikoliv za pomocí litery.

   Vymazat
  2. Jen docela malé doplnění:
   "On je soudce, ale i náš Spasitel…" zní, jakoby člověk měl spásu naprosto jistou. (Osobně se takové jistoty děsím jako čert kříže.)
   "On je náš Spasitel, ale i soudce…" vede člověka spíš k zamyšlení nad vlastním životem, zda skutečně plní svým životem Boží vůli a poctivě ji hledá. Inu - kdo hledá, nalezne.

   Vymazat
 12. add) Ďábel je vyháněn i ve jménu Panny Marie, protože jak máte v Genezi 3,15, tak se toto místo čte "ONA" tj. Maria, ti ďáble rozdrtí hlavu. K chápání mariánské úcty je na tomto blogu: "Příklad Matky Boží", "Růženec", P.Maria Spoluvykupitelka...", tam je dobře vysvětleno, jak je to s Ježíšem Kristem Prostředníkem a P.Marií Prostředicí.....
  ...........................
  Kde v Písmu je psáno, že mám evyhánět démony ve jméonu Marie? Já tam jen čtu příkaz našeho Pána Ježíše: "A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: VE JMÉNU MÉM budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;" MAREK 16,15-17 Nikde Ježíš ani apoštolové neříkali, že by bylo i jiné jméno, které by mělo tuto moc "svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, NAD VŠECHNA JMÉNA, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. ‚Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. " Efezským 1,20-23 "Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán." Filipským 2,9-11

  Proto mě opravdu a úpřimně zajímá, kde Ježíš či apoštolové učí, že i v jiném jménu lze vyhánět démony, prosím najděte mi to v Novém zákoně. Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Blahoslavení, kteří neviděli a přesto uvěřili." - ač takové věc se přát nemají, já vám ji přeji, abyste jste byl někdy přítomen některému exorcismu, u kterého by byl přítomen katolický duchovní. To se to potom jinak mluví.

   Vymazat
  2. Jinak nikdo tu nepopírá, že by se nevyháněli démoni ve jménu Kristově, otec Jaroslav napsal jasně "i" Marie může drtit hlavu hada pekelného. Maria nalezla milost u Boha a ďábel nad ní neměl žádnou moc a tudíž ani nyní nemá a obává se jí. Boží Trojice se však zajisté bojí nejvíc, protože ta má ve všem vždy to hlavní a poslední slovo.

   Vymazat
 13. Nikdo z Vás velice učených mi neodpovědětl na mé otázky, které jsou pro mne důležité, prosím tedy někoho z Vás o odpověď na základě Bible a to Nového zákon:

  Dobře když přijmu jen ten fakt, že se za nás panna Marie přimlouvá, tak jak v jediný okamžik, kdy se k ní modlí statisíce lidí rouhodne za koho se bude přimlouvat, když není všemocný bůh, a není schopna slyšet a podstoupit všechny modlitby v jeden okamžik?

  Vím že to zvládá Ježíš, jelikož je Bůh, ale ona, jako člověk? Proto je psáno, že jediným prostředníkem je Ježíš....1.Tim 2,5 "Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš"

  Mezi kým je tedy prostředníkem Marie? Když jediná cesta k Bohu je jen skrze JEžíše. "Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." JAN 14,6

  Děkuji za Vaše odpovědi

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdo nechce slyšet (číst), neslyší (nečte). K čemu potom další odpovědi a vysvětlování? Na tento případ se přesně vztahuje verš Písma:
   Mt 7,6 Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.
   Na základě tohoto verše není povinnost autora blogu a dalších zdejších křesťanů reagovat na Vaše nikam nevedoucí a stále se opakující otázky. Je to pouze jejich blahovůle a svobodné rozhodnutí. Proč vlastně chodíte zbytečně plenit na blog, který není evidentně určen pro Vás?

   Vymazat
 14. Na diskuzích o takovýchto mariánských tématech vidíme zcela jasně, do jaké fáze dospěla myšlenka "být jedno" v novodobém "ekumenismu" a jak odloučení bratři protestanté ve skutečnosti respektují a berou učení Kristem založené Církve Svaté za své. Vskutku není k tomu co dodat.

  OdpovědětVymazat
 15. Skutky apoštolů popisují v 15.kapitole řešení sporu, jak chápat a prožívat křesťanský život. Tento spor řeší jen apoštolové a nikoli všichni věřící. Všichni věřící jsou si vědomi rozporuplnosti svých názorů. Písmo sv. (dané Bohem) píše ve Skt 15,28: "Rozhodl totiž Duch Svatý i my..." . Je zde popsán I. koncil. Během dějin následovalo další 19.koncilů obvykle k řešení další sporů, co nastaly. Už ze starověku je známo: "Řím promluvil, spor je ukončen." - Papež sám anebo potvrzením koncilního textu rozhodoval a má až do konce světa rozhodovat sporné otázky a co se má držet. Úcta mariánská(je to Bohorodička, k níž je správné se modlit) a eucharistická(slova o "Těle Kristově" se nesmí chápat symblicky, ale jako skutečná přítomnost) je papeži rozhodnuta. Ten, kdo proti tomu protestuje ať vyloží, proč protestuje a co je podle něj nesprávné. Pokud hledá jistotu, jak mají věci být ať hledá nejen v Písmu svatém, ale i v Tradici a slovu papežů. Mám obavu, aby ten, kdo protestuje neřekl: "Když to rozhodl Duch Svatý a apoštolové, tak Ježíš není hlásán, a tak tam chybí to hlavní."

  OdpovědětVymazat
 16. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 17. Děkuji všem za odpovědi, sice stále nechápu jak to ta Marie, zvládá, protože na tuto otázku odpověď nikde nezazněla. Tak snad mi to tentokrát řeknete narovinu:

  Dobře když přijmu jen ten fakt, že se za nás panna Marie přimlouvá, tak jak v jediný okamžik, kdy se k ní modlí statisíce lidí (či desetitisíce stále je to v jednu sekundu šíleně hodně na jednoho člověka) rozhodne za koho se bude přimlouvat, když není všemocný bůh, a není schopna slyšet a podstoupit všechny modlitby v jeden okamžik?

  Vím že to zvládá Ježíš, jelikož je Bůh, ale ona, jako člověk? Proto je psáno, že jediným prostředníkem je Ježíš....1.Tim 2,5 "Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš"

  Mezi kým je tedy prostředníkem Marie? Když jediná cesta k Bohu je jen skrze JEžíše. "Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." JAN 14,6

  OdpovědětVymazat
 18. K pochopení, jak se Panna Maria dokáže přimlouvat za jakékoli množství lidí se dá dospět postupnými kroky: např. začít navštěvovat mariánské svatyně po celém světě a zjistit, že zvláště na poutních místech jsou často a ve velkém počtu děkovné zprávy za uzdravení z vážné nemoci apodobně. Jde o svědectví lidí, kteří místo pochybností s důvěrou a úspěchem vzývají Pannu Marii. I na místě, kde jsem se mohu modlit: "Prosím tě Panno Maria, vypros úctu k tobě i tomu, kdo tě dosud nevzývá a zvláště bludařům, kteří tě tupí a nepřátelům pravé víry, které jsi ochránkyní a vzorem, k Boží oslavě, jak si sama přeješ. Amen"

  OdpovědětVymazat
 19. Církev založená Ježíšem Kristem se dnešního dne modlí: Bože, jenž jsi svatého Cyrila, Vyznavače svého a biskupa, učinil nepřemoženým obhájcem mateřství nejblahoslavenější Panny Marie, dej na jeho přímluvu, abychom, kteří věříme, že jest opravdu Bohorodičkou, byli její mateřskou ochranou spaseni. Skrze téhož Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého... Amen!

  OdpovědětVymazat
 20. Stále jste mi však neodpověděli na moji otázku:

  Tak jak v jediný okamžik Marie, kdy se k ní modlí statisíce lidí (či desetitisíce stále je to v jednu sekundu šíleně hodně na jednoho člověka) rozhodne za koho se bude přimlouvat, když není všemocný bůh, a není schopna slyšet a podstoupit všechny modlitby v jeden okamžik?

  Vím že to zvládá Ježíš, jelikož je Bůh, ale ona, jako člověk? Proto je psáno, že jediným prostředníkem je Ježíš....1.Tim 2,5 "Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš"

  Mezi kým je tedy prostředníkem Marie? Když jediná cesta k Bohu je jen skrze JEžíše. "Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." JAN 14,6

  Děkuji za přímou odpověď podloženou Písmem Svatým - Biblí

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. kdohledanalezne: připadáte mi jako pošetilec, který se drží oběma rukama dopravního ukazatele směru jízdy a za nic na světě se nepustí, nesedne do auta a nepojede tím směrem, kam onen ukazatel ukazuje.

   I v této oblasti jste dostal odpověď, kterou ovšem zcela ignorujete, a to, že další události spojené s Božím působením v Jeho Církvi od uzavření Bible po jejím sepsání, nelze v Bibli nalézt. Jsou ale další listiny, které toto Boží působení v Církvi dokladují - jelikož nejsem natolik erudovaný, počkáme zda se ještě vyjádří někdo další.

   Vymazat
  2. Marie jako člověk není schopna pojmout desetitisíce modliteb, a předložit je před Boha jako přímluvce jak tvrdí tradice římskokatolické církve, nebo snad chcete říci že je Bohem? Pokud není Bohem ,musí si vybrat jen jednoho člověka, za kterého se bude přimlouvat a zbytek má smůlu, takže modlitba k Marii je tedy jen sázkou do loterie, že si vybere zrovna mne, a bude se přimlouvat za mne. Je schopna předložit před Boha desetitisíce modliteb v jeden okamžiK? Není, to přece je možné zase jen u Boha a to u Ježíše, proto apoštol Pavel řekl jasně "1.Tim 2,5 "Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš"

   Tedy znova, mezi kým je Marie prostředníkem?

   Bibli není potřeba doplňovat ať církví či jednotlivci, jak je psáno "Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize.A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize. Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!Milost Pána Ježíše se všemi. Zjevení 22,18-21

   Není to zde napsáno pro ignorování. Písmo je sepsáno z Ducha svatého a nebylo nutné k němu cokoliv přidávat, proto se Písmo nemění, starý zákon je stále starým zákonem a Nový tak jak jej Bůh nechal sestavit.

   Církev nemá pravomoc cokoliv přidávat ani ubírat, jinak by to dávno udělala za těch 2000let, přidala by si tam listy a usanovení koncilů, když tak věří, že jsou z Ducha svatého.....pokud tedy nejsou právě v protikladu s Písmem .....

   Vymazat
 21. V komentáři k tomuto článku jsou odkazy na další články na tomto blogu. Jde i o článek P.Maria Spoluvykupitelka. V něm lze najít slova učitele Církve sv. Alfonse z Liguori: "Názvem Marie všemohoucí, (jak ji nazvali též sv. Jan Damašský, sv. Petr Damiani, sv. Bonaventura, Kosmas Jeruzalémský a jiní), chtěl jsem ji tak jmenovati, pokud jako Matka Boží vymůže na Pánu svými modlitbami vše, oč žádá ve prospěch svých ctitelů, poněvadž této vlastnosti Boží nemůže být schopna stvořená bytost jíž je Maria." Jestliže je Panna Maria všemohoucí prosebnice, tak není problém s prosbami třeba miliónů lidí. Divím se, že se dotyčný autor neseznámí s tím, na co je odkazováno a nedokáže z toho udělat závěr, který tento komentář pouze opakuje a mírně rozvádí. V I Tim 3,15 je: "Církev živého Boha je sloup a opora pravdy". Pokud Církev hlásá kromě Písma sv. i pravdy, které z něj vyplývají a případně i to, co v bibli není, tak tyto pravdy platí před Bohem. Např. to, že někomu může dát Církev titul "učitel Církve" ačkoli to bibli není.

  OdpovědětVymazat
 22. Moc se omlouvám, ale všemohoucí není ani satan, jen samotný Bůh. Církev hlásá nauky, které jsou v protikladu Písma, pro mne je Písmo jedinou autoritou, a co je v jejím protikladu nemohu přijmout, protože Bůh je pravda a není v Něm žádné lži.

  Je tedy Marie bohem?

  Církev je tam, kde se dva nebo tři sejdou ve jménu Pána Ježíše, jak je psáno: Matouš 18,18-20
  "Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi.Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

  O Marii mám zajímavý článek z pohledu biblické Marie a Marie podle učení ŘK na svém blogu, tak si to klidně přečtěte a můžete reagovat, budu očekávat plodnou diskuzi, kterou nebudu nikomu mazat

  http://kdohledanalezne.blogspot.com/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pište a ke své osobní víře si vezměte, co uznáte za dobré. Nikdo Vám nebrání. A nikdo Vám taky nic nevnucuje. Každý žije, jak umí. A třeba takoví svévolníci mohou úplně klidně žit naplno svým nápadům. Nikdo jim v tom nebrání. Ani já Vám nebráním žít a psát podle vlastních nápadů. Já osobně se ale mnohem raději držím inspirace Duchem Svatým. Je mnohonásobně spolehlivější a pravdivější a hlavně - nepřehazuje citáty z Bible dle pravidla "kam vítr, tam plášť, jen když druhým dokážu, jak jsou vedle" a také byl ustanoven za vůdce apoštolům a nové Církvi.

   Vymazat
 23. V evangeliu sv. Jana(1,14) je o Ježíši Kristu, že je plný milosti a pravdy. O Panně Marii je v Lk 1,28, že je milostiplná. Tato plnost milosti je důvodem, že nemá dědičný hřích. Při zjevení v Lurdech se Panna Maria představuje jako "Neposkvrněné početí" a zázraky v Lurdech tuto nauku Církve potvrzují.

  OdpovědětVymazat
 24. Nemyslím si že Marie byla bez dědičného hříchu, tím byl jen Ježíš, protože se nenarodil z muže a ženy, ale z Božího Ducha a vybranou ženou, mohla to být kterákoliv, Marie měla svobodnou vůli odmítnout požadavek Boží.....

  JE MARIE BEZ DĚDIČNÉHO HŘÍCHU?

  BIBLE Marie byla židovka a jako každý z nás vyrůstala s dědičným hříchem. Písmo nám praví „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ (Římanům 3,23). Jak již víme, Bůh je pravda a není v Něm žádné tmy, pokud říká všichni, tak myslí všichni nevyjímaje naši biblickou Marii, a ona si toho byla velmi dobře vědoma, protože po narození Ježíše šla do chrámu dát oběť jak je psáno v Mojžíšově zákoně. „ A když se naplnily dny jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli jej do Jeruzaléma, aby ho postavili před Pána, ….. a aby dali oběť podle toho, co bylo řečeno v Pánově zákoně, „párek hrdliček nebo holoubata“ (Lukáš 2,22 a 24)a co se vlastně o tomto mluví v Mojžíšově zákoně? „Jestliže její prostředky nestačí na ovci, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno jako zápalnou oběť a druhé jako oběť za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření a bude čistá.“ (3.Mojžíšova 12,8) Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení” (Lukáš 1, 46-48). Je-li bez hříchu již nepotřebuje Spasitele, když by si byla vědomá toho, že byla bez dědičného hříchu. Spasitele potřebují jen hříšní lidé.

  KATECHISMUS o tom však praví, že Marie byla bez dědičného hříchu a nedopustila se žádného hříchu za celý svůj život. „Paragraf 508: Z Evina potomstva Bůh vyvolil Pannu Marii, aby byla matkou jeho Syna. Jako „plná milosti“ je „nejvznešenějším plodem vykoupení“: od prvního okamžiku svého početí je zcela uchráněna poskvrny prvotního hříchu a během svého života se nedopustila žádného osobního hříchu” Co tím tedy Katechismus říká? BŮH JE LHÁŘ. Proč?Protože On tvrdí, že „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ (Římanům 3,23)” neřekl zde mimo Marie, dokonce i Marie popírá svoji bezhříšnost tím, že jde za Bohem do chrámu, aby ji očistil od hříchu. Bůh i biblická Marie dogma o její bezhříšností od jejího početí popírá.

  Podíváme-li se do historie této církve, zjistíme, že jako dogma byla tato idea vyhlášena „ex cathedra“ papežem Piem IX. dne 8. prosince 1854 bulou Ineffabilis Deus, do té doby byly brána jako biblická Marie i se svými hříchy.2)
  Dále toto dogma říká „Mariino uchránění od prvotního hříchu jistě nebylo nutnou podmínkou vtělení Božího Syna. Podle katolické nauky nicméně bylo vhodné, aby Bůh přišel na svět do čistého, svatého příbytku, protože vedle jeho svatosti neobstojí nic poskvrněného.”2)

  Ježíš mluvil o těch, co Ho přijmou, že „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.”( Jan 14,23) takže v každém člověku se usídlí Bůh Otec a Ježíš, jsou snad naše těla také bez poskvrny, aby Bůh vešel do čistého? My svůj dědičný hřích máme, a za svůj život před přijetím Ježíše za svého Pána a Spasitele 3) jsme jistě zhřešili, což je lidská přirozenost, tak v takovémto těle si Bůh jistě nemohl udělat příbytek. Ale my jsme se omyli krví Ježíše, který zemřel za naše hříchy 4) a v tu chvíli jsme se stali svatými,5) aby Bůh v nás mohl přebývat.

  Podíváme-li se do Písma kde apoštol Pavel praví: „A proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.“ (Římanům 5:12).

  ZÁVĚR

  Co nám znova katechismus tímto říká? BŮH JE LHÁŘ. Proč?Protože On tvrdí pravý opak.
  Budeme-li věřit Bohu, tak vidíme, že biblická matka Ježíše byla stejná jako my, narodila se s dědičným hříchem, nebyla ji učiněna žádná výjimka a ona si toho byla velice dobře vědoma.

  Nesnižujeme tímto její podíl na Božím díle, kdy si ji Bůh vyvolil, aby mohla porodit Ježíše Krista, naopak jsme si toho vědomi a ctíme si ji za to.

  OdpovědětVymazat
 25. Zde odkazy okdud bylo čerpáno:

  add 2) http://cs.wikipedia.org/wiki/Dogma_o_neposkvrn%C4%9Bn%C3%A9m_po%C4%8Det%C3%AD_Panny_Marie (Pospíšil Ctirad)
  add 3) (Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘ Římanům 10,9-11 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.” Jan 1,12-13)
  add 4) „On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů” Koloským 1,13-14
  add 5) “Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.” Koloským 3,12

  OdpovědětVymazat
 26. Člověk, který uznává POUZE Bibli bez uznání a přijetí dalšího vývoje a Božího působení ve světě i v církvi dojde asi tak daleko jako ten, který se zubynehty drží ukazatele směru u silnice a nikdy nenasedne do auta, aby tím směrem jel. Bible je pouze ukazatelem. Od jejího sepsání se děly další události. Ovšem - protože nejsou v Bibli - nesmí se jim věřit. Pozoruhodná "logika".

  Ale hlavně, že už jasně víme, co kdohledanalezne hledá - totiž potvrzení vlastních pravd, zmatených a zpřevracených podle vlastního rozumu a uznání vlastních pohledů jak na Boha, tak na Jeho Církev. Tak v tomhle já nejedu.

  OdpovědětVymazat
 27. Milý Tomáši Pavle,

  jak oba víme, tak Písmo si neprotiřečí a nemůže vyvracet samo sebe, proto Vás prosím o argument z tohoto Písma, že panna Maria je bez dědičného hříchu a já tomu uvěřím.

  Pokud neuznáváte Písmo, je to Váš boj, a budete se zodpovídat Bohu osobně, tak jako já, proto nesoudím a neodsuzuji jak je psáno: "Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. " Matouš 7,1-2

  Já uznávám vše co si neprotiřečí s Písmem, co oslavuje Boha a Ježíše Nazaretského Božího Syna. Ale neberu to jako dogma.
  "Když toto (Ježíš) mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: „Blaze té, která tě zrodila a odkojila!“ Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Lukáš 11,27-28

  Vy se tu přece stavíte do rolí těch co jsou učení a mají jedinou pravdu, proto jsem tu a hledám pravdu, kterou rozsuzuji podle Písma. Vy znalci Písma a tradice, mě na toto velmi důležité Písmo neodkazujete, i Ježíš sám odpovídat satanu na jeho slova z Písma Písmem, takže to máme činit stejně, Ježíš je naším vzorem, máme být stejní jako On.

  "Všecko zkoumejte, dobrého se držte," 1.Tes 5,21

  Takže se řídím Písmem.

  Pokud se domníváte, že věřit Božímu Slovu tzn. Bibli je zpřevrácené a věřit v pravdivost Písma a v toho kdo Písmoo nám tu zanechal, Boha a Jeho Syna Ježíše je zvrácené, tak je to stejné jak když farizeové nedokázali přijmout Slova Boží z úst Ježíše. On sám nám říkal, že nás budou pronásledovat a nenávidět za to, že v Něj věříme a věříme Božímu Slovu. Jan 15,18-21
  "Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal."

  Stále nebyla zodpovězena má otázka: Je tedy Marie bohem, když je všemohoucí a je schopna se za nás přimlouvat a v jeden okamžik z jejích úst vyjde tisíce přímluv? Prostě to nechápu, Vy tomu rozumíte, prosím tedy o vysvětlení.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já jen tvrdím - a za tím si pevně stojím - to, co je z Vašich vstupů na tomto blogu zjevné a zřejmé = kroutíte výtržky z Písma tak, jak se Vám hodí - nic víc a nic méně. Obdivuji trpělivost P. Jaroslava, se kterou Vám píše a dokladuje Vaše omyly. Já takovou trpělivost nemám. Možná mne za to jednou bude Bůh tvrdě soudit, ale když vidím na jedné straně snahu naplno a fundovaně i erudovaně odpovědět a na straně druhé tak bohatou odpověď nepřijímat, ba prakticky ignorovat, nedělá mi to dobře na oči.

   Vymazat
 28. Již výše máte, že Maria je tvor, bytost stořená Bohem. V I Jan 5,20 máte o Ježíši Kristu: "On je pravý Bůh a věčný život". V Mt 1,16 máte: "Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus." Ježíš Kristus je syn Marie a ona je jeho matka, a protože je to pravý Bůh a věčný život, tak je Bohorodička a Matka věčného života. Neposmívejte se dogmatům, protože dogma je názor, poučka! Dogmata jsou poučení o tom, co je správné věřit, kdo je popírá je bludař. Snad jen Tit 3,10: "Sektáře jednou nebo dvakrát důrazně napomeň, ale pak už s ním přeruš styky."

  OdpovědětVymazat
 29. Já jsem také bytost stvořená Bohem, takže mám stejnou moc jako ona?

  Neposmívám se dogmatům ŘK jen je nepřijímám pokud si protiřečí s Písmem. Jen protože používám ke svému studiu a poznání svého Pána Ježíše Písmo vdechnuté Bohem nejsem sektář a pokud ano, tak stejný jako apoštolové které nazývali sektáři a to kristovci.

  Marie porodila mesiáše, Boha samotného porodit nemohla, Bůh byl dříve než ona. Je kristorodičkou ne však bohorodičkou, o tom píše samotná Bible

  BIBLE říká o Ježíši následující: "Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.” (Jan 1,1-3) “A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.” (Jan 1,14) Ježíš o sobě říká, že je Syn člověka, to přesně znamená, že je celý člověk, jako je celý Bůh. “Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě. A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka.” (Jan 5,26-27) toto označení najdeme i v dalších verších např. (Matouš 9,6) “Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ – tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“ Ve všech evangeliích o sobě říká, že je Syn člověka a to 55x

  V BIBLI je psáno, že porodí syna.Kdyby měla porodit Boha, Písmo by nelhalo, bylo by to tam napsáno.Písmo ale říká: “ Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.” (Lukáš 1,31), “Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: ‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘. (Matouš 1,21-23) Ježíš byl plně jako Bůh až po naplnění Duchem svatým, do té doby byl jen člověkem “Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním.” (Lukáš 2,40) a Bůh při křtu Duchem svatým se k němu"a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: “Ty jsi můj milovaný Syn, já jsem tě dnes zplodil.”přiznal slovy “ (Lukáš 3,22) DNES, ZNAMENALO PŘESNĚ TEN OKAMŽIK, KDY NA NĚJ SESTOUPIL DUCH SVATÝ.

  Máme přece věřit v Ježíše, o Něj tu přece jde, bez Jeho oběti by jsme byli všichni zatraceni, Jen skrze Něj máme přístup k Bohu Otci, proč tedy se zaměřuje celá církev jen a jen na mariánskou úctu a Boha samotného, Ježíše dala do pozadí, a pak Ho lidé znají jen jako miminko v jesličkách - bezmocné, nebo jen ukřižováného Syna člověka, který stále trpí a už se nevyučuje, že vstal z mrtvých, a sedí po pravici Boží a přijde znova už jako soudce, a máme zvěstovat o JEHO LÁSCE KTEROU NÁM ZJEVIL a ŽE JEN SKRZE NÉJ JE SPÁSA. Kde se ztratilo v církvi toto evangelium, které kázali apoštolové, kteří kázali pouze a jen o Ježíši?

  OdpovědětVymazat
 30. Syn, kterého porodila Panna Maria je Ježíš Kristus. A protože Ježíš Kristus je v jedné osobě pravý Bůh a pravý člověk, tak je Panna Maria Bohorodička. To Vám již napsal F.Juchelka. Sv. Cyril A. proti Nestoriovi, který jako vy chtěl pro Pannu Marii jen titul Kristo(lidsko)rodička byl jako bludař zavržen na Efeském koncilu 431. Ten, kdo nechce uznat Pannu Mariia za Bohorodičku, ten je i ariánem neboli stoupence názoru, že Ježíš Kristus není Bůh, ale jen člověk - toto jsou Svědkové Jehovovi. Ani pro ně není Panna Maria Bohorodičkou a nejlépe se jich zbaví ten, kdo je pozve k modlitbě růžence. Jako člověk Ježíš Kristus rostl,jedl, spal i zemřel, ale toto jeho lidství bylo vždy spojeno s jeho osobou božskou. Podobně je spojen Ježíš Kristus jako Bůh s lidstvím věřících a říká apoštolu Pavlovi: Proč mě pronásleduješ? (Skt 9,4). Apoštol Pavel nám předkládá Církev jako mystické Tělo(Ef 2,19-22) Kam chcete patřit? Do Církve a to už zde na zemi anebo být mimo jako bludař?

  OdpovědětVymazat
 31. Pane Jaroslave Jane,

  to že neuznávám Marii jako ženu, která porodila Boha, neznamená, že upírám Ježíši, že je Bůh, a to můžete číst v celé naší diskusi. Já si stojím na tom, že Ježíš Nazaretský, narozený z panny skrze Ducha svatého zplozený, jenž trpěl pod Pilátem, byl ukřižován, zemřel, byl dán do hrobu a třetí den vstal, tak tento Ježíš je Bůh a sedí po pravici Boží, svého Otce. Vždyť právě On je mým Pánem, Spasitelem a Bohem, toto Jehovisté nevyznávají, ale ani mnozí římskokatolíci. Modlim se k Bohu Otci ve jménu Ježíše Krista, tak jak to Ježíš sám učil. Čtu si Písmo denně a mám obecenství s Bohem. Vyznávám mu své hříchy a ty jsou mi odpouštěny a již neexistují. Nic z tohoto nepopírá Božství Ježíše, já popírám Božství Marie.

  k Vašemu Ef 2,19-22 "Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží."

  ZÁKLAD JE JEŽÍŠ V NĚM JSME BUDOVÁNI NE VŠAK V MARII. ON JE HLAVOU CÍRKVE, ON JE BŮH.

  Patřím přece do Boží církve, jsme Božím dítětem, protože to o mne říká Písmo:
  JAN 1,12-13
  "Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha."

  Já se nebojím postavit před Boha se svým názorem na služebnici Marii, protože uctívám jen Boha a to v Duchu a v pravdě Boží. Izajáš 42,8: Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám." Proto nemohu uctívat a modlit se k Marii, neztrácí tím však můj obdiv a vážím si její oběti a přínosu k narození Ježíše našeho Spasitele.

  JE MARIE Bůh?

  OdpovědětVymazat
 32. "to že neuznávám Marii jako ženu, která porodila Boha, neznamená, že upírám Ježíši, že je Bůh", ale rozhodně upírám Ježíši, že se stal Bohočlověkem a za zásluhy, které Panna Maria svým životem prokázala, ji odměnil tím, že z ní udělal Královnu Nebes a všeho stvoření. Tím současně dokazuji, že jsem v předešlém tvrzení nemluvil pravdu, když jsem tvrdil, že Pannu Marii blahoslavím. Nemohu ji blahoslavit, když ji neuznávám.

  Je to tak, vážené kdohledanalezne?

  OdpovědětVymazat
 33. Pane Tomáši Pavle, nevím jak čtete mé komentáře, ale bylo tam napsáno, že Ježíš byl celý člověk jako celý Bůh. Proto neupírám Ježíši Jeho lidství, ale nesouhlasím s tím, že Marie porodila Boha, díky Marii Ježíš byl celý člověk, narodil se z ženy, díky Duchu svatému byl bez dědičného hříchu,a který Ho následně naplnil, byl a je celý Bůh.


  Nikde v Písmu není napsáno, že svoji matku udělal Královnou nebes, to je jen a pouze zase nějaká lidská nauka. Stále to však nezanmená, že Marie je Bůh.

  Blahosvavený je ten, kdo v Ježíš uvěřil, a nevidě, blahosvavený je ten, kdo činí Boží vůli a celá kapitola 5 v Matouši jsou blahoslavenství, a přesto nejde o uctívání a modlení se. Víme 100% že jako živí se do nebe dostali Henoch a Eliáš a přesto se k nim ŘK a nikdo další nemodlí, tito byli skutečně vyvolení, že nepounali ani smrt.

  Proto znova opakuji, JEžíš byl celý člověk a je celý Bůh. Marie byla pouhá žena, židovka, která milovala Hospodina a přijala Jeho napídku porodit mu Syna, ale nikdy o sobě neřekla, že je Bohem a to, že stojí po pravici Boží, to nepotvrdil ve svém Písmu ani Bůh. On jasně řekl Izajáš 42,8: Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám." A Mariánská úcta odvádí pozornost z Boha Otce na Marii.

  V Bibli je psáno jen o jedné královně nebes, ale ta špatně dopadne: Zjevení 18,7-8 "kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá: Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku –
  proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil.“

  Proto Vás pane Tomáši Pavle prosím o potvrzení Vašich tvrzení o tom, že MARIE JE BŮH z Písma Božího i to že ji nazval Královnou nebes.

  Jedině na koho má být upřen zrak je JEŽÍŠ, nemyslíte? O NĚM JE CELÉ EVANGELIUM, V NĚM JE VĚČNÝ ŽIVOT, CÍREKV SI STANOVILA NOVÉHO BOHA A TO MARII, ZASTÍNILA JEŽÍŠE A JEHO DÍLO NA KŘÍŽI TAK, ŽE LIDÉ NEMAJÍ A NECHTĚJÍ MÍT OSOBNÍ VZTAH S JEŽÍŠEM A BOHEM OTCEM.

  To mě připomělo jeden vtip, který je až bolestně pravdivý:
  "Jedna římskokatolička jde do kostela se modlit, poklekla před oltář a modlí se. V kostele se dělaly právě nejaké opravy a tak tam stálo lešení, na lešení byl jeden dělník, paní si ho nevšimla, protože nebyl vidět A tak se dělník rozhodl udělat si z ní srandu. Slabým hlasem zvolal: "To jsem já Ježíš!", věřící žena se ani nepohla, tak trochu hlasitěji znova zvolal "To jsem já Ježíš!" a zase nic, a tak již hlasitěji pronesl "To jsem já Ježíš!" v tu chvíli se věřící žena ozvala "Neruš, nevidíš, že zrovna mluvím s Tvou matkou!!!!"

  Je to smutné, když veškerá pozornost, která měla být věnovánajen a pouze Ježíši, je zaměřena na uctívání člověka, panny Marie.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji, že jste tímto komentářem totálně popřelo Boží Slovo zvané Písmo Svaté.
   "Co jsem napsal, napsal jsem." Tímto slovem Piláta končím s Vámi nikam nevedoucí diskuzi, protože byste nejprve muselo zcela jasně citací z mých komentářů prokázat, kdy a kde jsem prohlásil, že je Marie Bůh. Já pouze ctím celé Písmo a ne jen části, které se mi líbí a hodí pro demagogii a házení špíny na Kristovu Církev. Howgh.

   Vymazat
  2. Máte pravdu pane Tomáši Pavle O KRÁLVNĚ NEBES,

   Bůh píše o královně nebes a nemyslím si, že by tak korunoval pannu Marii, když o královně nebes píše následující:
   Jeremjáš 7:18 "Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro KRÁLOVNU NEBES a přinášejí úlitby jiným bohům, aby mě uráželi"

   Jeremíáš 44,16-20
   "„V tom, co jsi nám mluvil ve jménu Hospodinově, tě neposlechneme. Určitě však splníme všechno, co vyšlo z našich úst, že budeme pálit kadidlo KRÁLOVNĚ NEBES a že jí budeme přinášet úlitby tak, jak jsme to dělávali my i naši otcové, naši králové i velmožové v městech judských a na ulicích Jeruzaléma. Tehdy jsme měli chleba dosyta, bylo nám dobře, nic zlého jsme nezakoušeli. Od té doby, kdy jsme přestali pálit kadidlo KRÁLOVNĚ NEBES a přinášet jí úlitby, máme nedostatek ve všem a hyneme mečem a hladem.“ Ženy dodaly: „Jestliže pálíme kadidlo KRÁLOVNĚ NEBES a přinášíme jí úlitby, cožpak jí bez vědomí svých mužů pečeme obětní koláče, jimiž ji zpodobňujeme, a přinášíme jí úlitby?“

   Pane Tomáši Pavle, neodpovídáte Písmem. Přesně citujte, co z komentáře předchozího popřelo Boží SLovo! Tak jak já věcně odpovídám, či komentuji, žádám i Vás v lásce, aby jste byl konkrétní, ať mohu reagovat. Nic vo bylo napsáné nepopírá Boží SLovo, pokud ano citujte a najděte mi adekvátní verš, který to potvrdí.

   Mimochodem, kde je v Písmu savtém o tom co napsal Pilát?

   Znova se ptám, prosím o Vaši odpověď:

   Jedině na koho má být upřen zrak je JEŽÍŠ, nemyslíte?

   O NĚM JE CELÉ EVANGELIUM, V NĚM JE VĚČNÝ ŽIVOT, MÁM PRAVDU?

   ZASTÍNILA PANNA MARIE JEŽÍŠE A JEHO DÍLO NA KŘÍŽI TAK, ŽE LIDÉ NEMAJÍ A NECHTĚJÍ MÍT OSOBNÍ VZTAH S JEŽÍŠEM A BOHEM OTCEM?

   NEBO TO SNAD NENÍ PRAVDA?

   Vymazat
  3. "NEBO TO SNAD NENÍ PRAVDA?"

   @ ne.

   Vymazat
 34. Protestanté si zakládájí na bibli, ale katolík dává přednost sv. Cyrilu věrozvěstu, který ji přeložil o 7.století dříve než protestanté vznikli. Kromě bible uznával učení Církve. Jeho oblíbený učitel sv. Řehoř Naziánský, + 390 učí o Panně Marii takto: "Neuznává-li někdo svatou Marii za Bohorodičku, je oddělen od božství."
  "Kdo Marii za Matku Boží neuznává, budiž od Boha zlořečen."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kéž by si toto slovo světce uvědomili dnešní vzdorní ekumaniaci. To bude ještě nenahraditelných škod na duších…!!!
   ________________________________
   Bože, buď milostiv mně hříšnému!
   Smiluj se nad svedenými dušemi!
   Amen.

   Vymazat
  2. Milý Jaroslave Jane,

   chválím Boha, že nezáleží na lidech, ale na Jeho milosti, proto se nebojím Vašeho zlořečení, protože není biblické....možná to nevíte, ale Hospodin nikoho nezlořečí 4.Moj 23,8 "Jak mám zatratit, když Bůh nezatracuje? Jak mám zaklínat, když Hospodin nezaklíná? " Ekumenický překlad
   KMS překlad "Jak mohu proklínat, když ho Bůh neproklel, jak mohu zlořečit, když Hospodin nezlořečí?
   Kralický překlad: "Jak mohu proklínat, když ho Bůh neproklel, jak
   mohu zlořečit, když Hospodin nezlořečí?

   Vidíte jak je dobré věřit Božímu slovu. Co lidé řeknou není důležité, ale co říká Bůh je život. Bůh řekl něco jiného, čeho se pevně držím:
   ŽALM 84,13 "Hospodine zástupů, blahoslavený je člověk, který doufá v tebe!" ŽALM 112,1 "Haleluja! Blahoslavený je muž, který se bojí Hospodina! Má velké zalíbení v jeho příkazech." ŽALM 146,5 "Blahoslavený je ten, jehož pomocí je Bůh Jákobův, jenž má naději v Hospodinu, svém Bohu,"
   Jakub 1,25 "Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlivým posluchačem, nýbrž činitelem skutku, ten bude blahoslavený ve svém jednání."
   Lukáš 11,28 "Ale on řekl: „Spíše blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají .“
   1P 4,14 "Jste-li tupeni pro jméno Kristovo, blahoslavení, neboť na vás spočívá Duch slávy , Boží."
   Jan 20,29 " Ježíš mu řekl: „Že jsi mne viděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“
   Matouš 5,11 "Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení."

   Moc se omlouvám, ale Slovo Boží má pro mne větší váhu, než nějakého Řehoře Naziánského.

   SKUTKY 5,29 "„Boha je třeba poslouchat více než lidi."

   Co je důležitější být spasen skrze přijetí Ježíše za svého Pána a Spasitele a mít odpuštěny hříchy, nebo uznat Marii za bohorodičku, modli se k ní a ignorovat vztas s Ježíšem?

   Vymazat
  3. "proto se nebojím Vašeho zlořečení, protože není biblické...."
   Vidíte? Ani citace pořádně číst neumíte. A pak máte něco pochopit…

   Vymazat
 35. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 36. Vážený pane Jaroslave Jane,
  sledujeme s přáteli tuto diskuzi už dlouho, těšili jsme se, že konečně někdo těm co neuznávají pannu Marii vysvětlítte jak to s Ní je a to tedy na základě Písma svatého, na které se kdohledanalezne furt odkazuje a místo toho jsme se dočkali změny Vašeho statusu
  z "Poskytuji prostor k pokud možno svobodné a otevřené diskusi nad články a příspěvky, které čtenářům předkládám"
  na "Poskytuji prostor k otevřené diskusi, která povede k přijetí a upevnění pravé katolické víry. Bludné nekatolické názory se ve velké míře a bez ochoty nápravy projevily např. u článku "Mariánský život". Případné nové komentáře tohoto charakteru budou mazány nebo dávány do spamu."
  Začínám se stydět že jsem katolík, když zjišťuji, že pokud někdo nesouhlasí a má argumenty podloženeé Biblí a my jsme si udělali čas a opravdu jsme ty pasáže z Bible četli a našli jsme je tam, tak nás udivuje, že duchovní není schopem a ani ochoten trpělivě s láskou našeho Boha na kterého se odvoláváme a s láskou naší panny Marie, která nás nabádá milovat své nepřátele a zjevovat jim pravdu, tak raději se rozhodneme zavřít jim "hubu" a házet je do spamu! To jsme křesťané? To se chlubíme, že jsem ta pravá církev? Když slýchávám na kněze naší církvve kritiku, že nechtějí diskutovat, ale raději uráží, tak je bráním zuby nehty, ale to co jste nám v této diskuzi ukázali, nás začíná usvědčovat z toho, že to asi je pravda. Jasně, že mne mrzí, že nevěří stejně v naši svatou Matku, ale to neznamená, že se to budete takto hrodit.
  Opravdu zavřete před hledajícím dveře a nedovolíte vejít do Božího království jen proto, že chce vysvětlit, kde se naše dogma vzalo a kde o tom Bůh mluví? Jsitě máte od Boha potvrzené tyto pravdy, tak proč toho člověka neusvědčíte Božím slovem, že naše víra v pannu Marii je správná? Místo toho neodpovídáte na položené otázky a nyní jste se rozhodli reakce hledajících ignorovat, házet do spamu, jen protože má jiný názor? Takhle se chová duchovní k ovečkám a hříšníkům? Asi se církev začíná měnit, když naší kněží nestojí o spásu člověka. Nebo se chceme vrátit v čase zpět do historie, na kterou není nikdo z nás hrdý, protože jménem Boha a svaté církve byli upalováni ti, co mají jiný názor, četli Bibli a nechtěli se podrobit jediné pravé církvi katolické a tak je církev mučila aby se přiznali k věcem, které nikdy nespáchali.... takový Bůh ani naše panna Marie není, nebo snad ano?
  Opravdu nás zamrtzelo, jak jste vyřeli tuto diskuzi, ale asi to ukazuje na stav dnešní římskokatolocké církve. Máme hodně o čem přemýslet.

  Věrná křesťanka katolické církve Pavla Dagmar

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevycházím z údivu! Já se stydím za Vás, protože ani Vy nevidíte, že naopak P. Jaroslav zde mnohokrát erudovaně, trpělivě, s láskou, citacemi z Písma i učením Církve odpovídal a dokládal a za své rozhodnutí o komentářích pod články Vám není povinen skládat účty! Takže naopak já mám o čem přemýšlet, kdo to asi je "Věrná křesťanka katolické církve" a "Pravý katolík", když se takhle klidně pustí veřejně do vlastního kněze(!!!). "Po ovoci je poznáte." Tuhle neúctu Vás učili kde? Neumíte napsat uctivě nebo když už tak interní email? Nemáte ani zdaleka takové znalosti jako P. Jaroslav! Jak si tohle vůbec můžete dovolit?

   Vymazat
 37. Efezským 2,4-10
  Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši,aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil."

  DOVOLTE MI POMODLIT SE SLOVY APOŠTOLA PAVLA Efezským 3,14-21
  "Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Ježíš Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen."

  OdpovědětVymazat
 38. Na blogu je článek Trojice: Písmo, tradice, papež. Je tam vysvětleno, že katolický křesťan Písmo sv. bere vážně, ale svoji víru nestaví pouze na Písmu sv. Ten, kdo žádá, aby všechno bylo dokazováno jen Písmem svatým a pokládá se za katolíka, tak si plete svoji identitu. Pokud se některá žena hodlá zapojovat do diskuse ve jménu Písma, ať si uvědomí I Kor 14,33-35: "Jak je tomu ve všech křesťanských církevních obcích, ať také u vás ženy ve shromáždění mlčí. Není jim dovoleno, aby se ujímaly slova. Spíše se mají podřizovat, jak o tom mluví Zákon. Když se chtějí o něčem poučit, ať se na to zeptají doma svého muže." Toto dělala Panna Maria. Katolická žena se modlí za kněze a za to, aby svým slovem obrátili všechny na katolickou víru. Protestovat s protestanty ve jménu jejich názorů proti snaze katolického kněze o pravověrnost, kdy se nedá protestantským bludům jako "pouze bible" neomezený prostor, není katolické.

  OdpovědětVymazat
 39. Už to chápu, katolická víra není to co biblická víra, kterou nás uči JEžíš a Jeho učedníci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Katolická víra není založena jen na bibli a proto to není víra protestantská "pouze Písmo". Ježíš a většina jeho apoštolů nic nenapsala a víru hlásala ústně. Biblická zaznamenala ústní hlásání a to ne ještě zcela. Kde máte v bibli slova Ježíše Krista nebo apoštolů: "Věřte jen to, co je v bibli?"

   Vymazat
  2. >kdohledanalezne
   Protože mi často vytýkáte, že nehovořím z Písma, tak něco special pro Vás a Vaše chápání:
   1 Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy: 2 „Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy? 3 Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. 4 Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. 5 Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřicí šňůru? 6 Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen, 7 zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol? 8 Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z lůna země, 9 když jsem mu určil za oděv mračno a za plénku temný mrak, 10 když jsem mu stanovil meze, položil závory a vrata 11 a řekl: ‚Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!‘ 12 Zdali jsi ty někdy za svých dnů dal příkaz jitru a vykázal jitřence její místo, 13 aby se chopila okrajů země a svévolníci byli z ní vytřeseni? 14 Země se mění jak hlína pod pečetidlem, ale oni tu stojí, ač jsou jen šat. 15 Svévolníkům bude odepřeno světlo a zvednutá paže bude přeražena. 16 Přišel jsi až ke zřídlu moře, procházel ses po dně propastné tůně? 17 Byly ti odkryty brány smrti, brány šeré smrti jsi spatřil? 18 Postřehls celou šíři země? Pověz, znáš-li to všechno.
   Jób 38

   Vymazat
 40. Ježíš řekl jasně o čem je celé Písmo, nikde nenaznačil nic o Mariánském uctívání, o své matce jako Spoluvykupitelce, cestě k Bohu, té, co trpí za naše hříchy, o matce, která by byla dveřmi k Bohu či Synu Ježíši, nikde se nezmínil o její úloze důležité k víře Boha či spáse a věčném životě, pokud ano prosím o odkaz.

  JEŽÍŠ MLUVIL O KOM SVĚDČÍ PÍSMO
  JAN 5,39-47
  "Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. Ale vy NECHCETE přijít ke mně, abyste měli život. Nečekám slávu od lidí.
  Ale o vás jsem se přesvědčil, že v sobě nemáte lásku k Bohu. Přišel jsem ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mne. Kdyby přišel někdo ve svém vlastním jménu, toho přijmete. Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale slávu od samého Boha nehledáte! Nedomnívejte se, že já budu na vás u Otce žalovat; vaším žalobcem je Mojžíš, v něhož jste složili svou naději. Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně.Nevěříte-li tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům?“

  OdpovědětVymazat
 41. Mt 5,17 poučuje, že Ježíš Kristus nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. Vy si myslíte,že Ježíš Kristus neplnil příkaz bible: Cti otce svého i matku svou? Pán Ježíš svou matku Pannu Marii ctil, miloval a také poslouchal. Tím dal příklad, který následovat a naplňovat je správné před Bohem. Kde jste vyčetl v bibli tu svou "moudrost": "Já Ježíš vám zakazuji uctívat mou matku Pannu Marii, protože by jste tím uráželi mne, Boha-Otce a Ducha Svatého?" Vaše předchozí citace se rozhodně nemůže týkat Panny Marie a nutně také ne toho, kdo Pannu Marii správně uctívá - "Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. Ale vy NECHCETE přijít ke mně, abyste měli život. Nečekám slávu od lidí.Ale o vás jsem se přesvědčil, že v sobě nemáte lásku k Bohu. Přišel jsem ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mne. Kdyby přišel někdo ve svém vlastním jménu, toho přijmete. Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale slávu od samého Boha nehledáte! Nedomnívejte se, že já budu na vás u Otce žalovat; vaším žalobcem je Mojžíš, v něhož jste složili svou naději. Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně.Nevěříte-li tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům?“

  OdpovědětVymazat
 42. Kde z mých úst bylo řečeno: add) Vy si myslíte,že Ježíš Kristus neplnil příkaz bible: Cti otce svého i matku svou? Pán Ježíš svou matku Pannu Marii ctil, miloval a také poslouchal.???

  Takže MArie je skutečně Spoluvykupitelka? Je ta co trpí za naše hříchy? Ta, která se přimlouvá u Boha? Ta která je dveřmi?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale jistěže je! Samozřejmě! Vždyť jsem Vám to i já ix-krát psal!

   Vymazat
  2. Jan 10,7-10 "Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce.
   Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly.
   Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
   Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti."
   Je to tedy v těchto verších špatně napsáno,že ano?Vlastně se vztahují na Marii..

   Vymazat
  3. Vaši protestantskou ironii ignoruji.

   Vymazat
  4. Nejsem protestant,jsem znovuzrozený katolík..všeobecný..nikoliv již římsko..
   Jistěže je to lépe mě ignorovat,než přiznat,že vlastně nevíte,jak odpovědět.

   Vymazat
 43. Lk 10,16: "Kdo poslouchá vás poslouchá mne, kdo pohrdá vámi, pohrdá mnou; kdo však pohrdá mnou, pohrdá tím, který mně poslal." Ten, kdo poslouchá apoštoly, tak v nich má slyšet hlas Ježíše Krista. Kdo poslouchá Pannu Marii, tak v ní slyší hlas Ježíše Krista. A kdo okrádá lidi o úctu k Panně Marii, ten jim bere nejlepší cestu k jejímu Synu Ježíši Kristu. Ježíš se narodil z Marie, dveřmi, skrze které k nám přišel, je Panna Maria a Panna Maria je tudíž i dveřmi skrze které dojdeme ke Kristu. Stačí se podívat na dnešní ženy, jak ubohé je jejich křesťanství bez vztahu k Panně Marii a jak požehnané je jejich panenství, manželství a rodina při následování Panny Marie.

  OdpovědětVymazat
 44. Již to chápu,takto je možno celou Bibli vztáhnout na Marii..add."Ježíš se narodil z Marie, dveřmi, skrze které k nám přišel, je Panna Maria a Panna Maria je tudíž i dveřmi skrze které dojdeme ke Kristu" Jen mi není jasné,proč to Ježíš nikde neprohlásil..
  A když tedy odmítám Marii jako dveře k Ježíši(nevím totiž proč tam ty dveře musí být),tak odmítám Ježíše,to jste tím chtěl říci?
  Ježíš je dveře,Cesta,Pravda a Život..nic víc přece není třeba.

  OdpovědětVymazat
 45. Vy to nechápete katolicky, protože vaše "chápání" je s chladem ve vašem srdci, protestantské. Logika, kterou v bibli podle vás nemáte, je totiž dána tím, že každý člověk ví, jak dítě má matku a mezi matkou a dítětem je úzký vztah. Naše potratová mentalita ovšem toto velmi silně narušila, ale to je právě výsledek opaku toho, co dělala Panna Maria. Ta své dítě porodila a byla při něm po celý život i při jeho hrozné smrti na kříži. Ten, kdo se drží Panny Marie jako apoštol Jan, který ji dostal od Krista na kříži je vděčný za tento dar. Ten, kdo by tvrdil třeba: já chci tohoto člověka za svého manžela, manželku a dodával: "Copak se musím zajímat o jeho matku" by byl pošetilec. Podobně pošetilý - bludař, je ten kdo brojí proti mariánské úctě. Pravá matka se raduje ze slávy svých dětí a Panna Marii má radost, když skrze ni a podle jejího příkladu milujeme Boha.

  OdpovědětVymazat
 46. Protestant je v šiřším smyslu ten, kdo protestuje proti učení katolické Církve. Tímto způsobem i katolík, který si nedal práci, aby si osvojil skutečné učení katolické Církve může být protestant. Termín znovuzrozený katolík není ani v bibli, ani v tradici ani v učení papežů. Po příkladu Panny Marie být dobrým katolickým křesťanem je cesta správná před Bohem.

  OdpovědětVymazat

Poskytuji prostor k otevřené diskusi, která povede
k přijetí a upevnění pravé katolické víry.


Bludné nekatolické názory se ve velké míře a bez ochoty nápravy projevily např. u článků "Mariánský život"
a "Démonologie" a nadále nebudou zveřejňovány právě
z tohoto důvodu.