čtvrtek 16. února 2012

Čtení bible

      To, že nestačí pouhé čtení bible a odvolávání se na bibli hlásal Ježíš Kristus. Apoštol Jan to uvádí v evangeliu 5,39-41: „Zkoumáte Písma, protože myslíte, že v nich máte věčný život – a právě Písma svědčí o mně, ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Slávu od lidí nepřijímám. Ale vás znám: nemáte v sobě Boží lásku.“ Písmo sv. obsahuje možnost užívat Písma sv. nikoli ke spáse, ale ke zkáze. O tom píše II. list apoštola Petra 3,15-16: „Shovívavost našeho Pána považujte za svou spásu! Tak vám to psal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byly dána, a mluví o tom ve všech svých listech. Jsou v nich ovšem místa, kterým není snadno porozumět, a lidé nevědomí a neutvrzení ve víře to překrucují – dělají to tak s Písmem vůbec – ke své vlastní zkáze.“
       K dílu Příruční slovník biblický, schválenému v roce 1939, napsal arcibiskup Prečan: „Radostně žehnám na cestu k duším prvnímu vědeckému slovníku biblickému v českém jazyce. Dej Boží Moudrost, aby živé zdroje svatého Písma se otevřely skrze toto dílo a činily duše žíznivými a žíznícími, aby se dostalo napojení vodami života.“ Heslo „bible“ má zmíněný Příruční biblický slovník s 11 tématy. 
     Téma 11 je „Čtení bible“ od ThDr. Prokopa Švacha: „Čtení bible, i když je nanejvýše užitečné, není nutné ke spáse, protože její obsah se podává živým učitelským úřadem Církve, jíž bylo svěřeno Písmo k opatrování i vykládání zároveň s potřebnými dary. Poněvadž však Písmo bylo předáno jako list Boží lidem, je nasnadě, že jeho poznání je v určitém smyslu pro každého nutností, alespoň pro uvědomělého vyznavače evangelia. Neboť knihy Boží nám byly dány jako útěcha (1 Mk 12,9), jako posila naší víry, neboť mnohé věci byly napsány, abychom uvěřili v božské poslání Kristovo (Jan 20,31). Byly dány jako dobrý prostředek k šíření pravé víry, protože „veškero Písmo je užitečné k poučování, usvědčování, k polepšování a výchově ve spravedlnosti“ (2 Tim 3,16). Poněvadž však v Písmě jsou mnohá místa těžká jak po stránce literární, tak pro přesažnost mnohých pravd rázu nadpřirozeného, proto Církev jako strážkyně bdí nad pokladem bible, aby nebyl znevážen nesprávnými výklady. Podle nauky katolické Církve nemá být dána bible libovolně do rukou všem, aby nebyl porušen její autentický smysl. 
     Když položili protestanté jako zásadu, že každý je při čtení osvěcován Duchem Svatým, vedlo to k biblickému subjektivismu a nakonec k racionalismu. Řádným úřadem k výkladu bible, který zavazuje je Církev Kristova. Proto Církev dbá, aby bible, určené ke čtení věřícím, byly opatřeny poznámkami, jež mají vyložiti místa těžká, nejasná nebo pochybná. Byly-li vydány někdy výnosy, zakazující čtení Písma, stalo se tak až v pozdějším středověku, a to jen částečnými zákazy ne pro bibli samu, nýbrž pro její zneužívání různými sektami. Od sněmu tridentského je vydávání bible svěřeno církevním autoritám a je dovoleno užívat jen církevně schválených biblí, přeložených s církevním dovolením a opatřených příslušnými poznámkami. Zkušenost století sama ukázala, že Církev katolická tak uchránila víru v božský ráz Písma neporušenou. Proto není dovoleno užívat nekatolických vydání leč jen ke studujícím různých kategorií.“ 
       Česká biblická společnost nerespektuje tyto požadavky katolické Církve na Písmo svaté a je to jasné z jejích stanov: Článek 2 – Úkol a cíl: „Předmětem činnosti Společnosti je šíření a efektivní distribuce Písma svatého, bez konfesijního zaměření a za dostupné ceny. Proto Společnost vydává, dováží a rozšiřuje Bibli a její části v češtině i v jiných jazycích. Biblí se rozumí Starý a Nový zákon s deuterokanonickými knihami nebo bez nich.“ Článek 3 – Členství: „ Každá křesťanská církev se může stát kolektivním členem Společnosti a podílet se na její činnosti.“
      V praxi to znamená, že se katolíci podílí na tisku biblí v rozporu s předpisy Církve. Není divu, že při podpoře takových projektů se katolická víra místo šíření rozleptává a roste počet „bezkonfesijních“, pro něž  víra není životním programem jako u Panny Marie a svatých.
      Sv. Cyril Jeruzalémský v katechezi katechumenům vysvětluje podstatu toho, co má člověk vyčíst z Písma sv. na vyznání „Věřím v Boha“ takto: „Tento souhrn víry nebyl sepsán podle lidských názorů, nýbrž bylo z celého Písma vybráno to, co je v něm nejdůležitější, a tak bylo podáno v úplnosti jediné učení víry. A jako sémě hořčice obsahuje v malém zrnku mnoho větví, tak tento souhrn víry zahrnuje do několika slov celé poznání pravé zbožnosti obsažené ve Starém i Novém zákoně.“

12 komentářů:

 1. Poselství z Medžugorje, 14. února 1985 [O]
  „Drahé děti ! Dnes je den, kdy vám posílám vzkaz pro farnost. Ale celá farnost vzkazy nepřijímá a nežije podle nich. Já jsem smutná a přeji si, abyste mne, drahé děti, poslouchaly a abyste žily podle mých vzkazů. Každá rodina se musí modlit rodinnou modlitbu a ČÍST BIBLI! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “

  Tak nevím, koho tedy poslouchat? Zjevení panny Marie nás nabádá čtěte Bibli, Ježíš říká "Nejen chlebem je člověk živ, ale každým slovem Božím" Lukáš 4,4

  A vy zde nyní říkáte, že je špatné, když čteme Bibli....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale skrze Písmo vše máme zkoumat,nebo ne?
   Přece "Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat."
   Židům 4,12-13

   Co nesedí s Písmem, nemohu to přijmout, přece jen před Bohem se zodpovídáme každý sám za sebe "Každý bude odpovídat sám za sebe." Galatským 5,6

   Vymazat
  2. Nejen skrze Písmo. Jsou tu Boží (i zázračná) zjevení, vedení Boží Církve Duchem Svatým atp., protože 2000 let nikdo Bibli nepíše. Zkuste si to pro představu převést na dopravní pravidla:
   Někdo je někdy vymyslel a od té doby nebyla aktualizována. Píše se v nich, jak se má správně předjíždět kravský povoz. Otázka je potom položena takto: znamená to, že v době automobilů nebudete předjíždět jakákoli pomaleji jedoucí auta jen proto, že pravidla píší o kravském povozu a ne o autech? Přijedete kvůli tomu pozdě do práce nebo na důležitou schůzku? A nebo si spíše řeknete - no, když to předjíždění šlo u kravského povozu, tak to musí taky jít u aut? Začínáme se už trochu chápat?
   A nebo počítač - v Bibli o něm není ani slovo - tak jak to, že u něho sedíte a píšete do blogu…?
   Chápete už tu absurditu držet se výhradně Bible a neuznávat Boží proměny po celá staletí?

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  4. Je zjevení v Medju pravé? Písmo číst máme, ale není to ke spáse nezbytné, článek nehovoří o tom, že bychom je číst neměli.

   Vymazat
  5. Markéta:
   15.2.2012
   Kardinál Ruini: Do konce roku bude zpráva komise o Medžugorji
   http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=15926

   Vymazat
 2. Poselství z Medžugorje, 18. října 1984 [O]
  „Drahé děti ! Dnes vás vyzývám, ať ve svých domech každý den čtete ČTĚTE BIBLI. A ať je na viditelném místě, aby vás vždy podněcovala k tomu, abyste ji četly a modlily se. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “

  http://www.medjugorje.ws/index.php?enc=UTF-8&run=view&first=-1&mod=ar&find=bibli&sec=messages&lan=cs&findmode=aa&highlight=1&count=30

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No vidíte, jak to jde, když se chce! První krůček k mariánské úctě máte úspěšně za sebou! Pokud to bylo myšleno upřímně, mám z toho upřímnou radost. :-)

   Vymazat
  2. Takže jaká je odpověď na mou otázku?

   Mám nebo nemám číst Bibli a řídit sejí?

   Vymazat
  3. Co si odpověď na tuto otázku přečíst znova hned v úvodu článku, který je velice srozumitelný, abych to nemusel kopírovat do komentáře? Myslíte, že se na tomto řešení (konečně) spolu domluvíme a nebudete to (konečně) brát jako moje vyhýbání se odpovědi…? Co třeba ten článek přečíst vícekrát a potom zjistit, že odpověď vlastně znáte a není tedy třeba zbytečně psát dotaz v komentáři? Už se trochu chápeme, že nejde o v aroganci danou odpověď, ale že to je trochu jinak?
   A takto postupujte u dalších článků a ušetříte hodně času i možného zklamání nad pocitem, že někdo neodpovídá. Proč odpovídat na něco, co je jasně psáno v původním článku? Takto se to běžně dělá na jiných internetových diskuzích a nikomu to nevadí - je to logické a srozumitelné. :-)

   Vymazat
 3. Písmo svaté je třeba číst správně. Na blogu je i článek Trojice: Písmo, tradice, papež. Při četbě Písma sv. se mám zajímat, jak bibli jako celek i jednotlivá místa chápali předchozí generace křesťanů (tradice) a zda se již k tomu nevyjádřil především papež svojí autoritou.

  OdpovědětVymazat

Poskytuji prostor k otevřené diskusi, která povede
k přijetí a upevnění pravé katolické víry.


Bludné nekatolické názory se ve velké míře a bez ochoty nápravy projevily např. u článků "Mariánský život"
a "Démonologie" a nadále nebudou zveřejňovány právě
z tohoto důvodu.