čtvrtek 9. února 2012

Démonologie

   Již děti na otázku čeho je víc: dobra nebo zla, začnou odpovídat rozdílně. Vědomí zla je společné všem lidem, a tak se rodí otázka, odkud se bere a jak se odstraňuje.Druhy zla jsou různé. Je zlo z rozhodnutí lidí, zlo špatného chování neboli mravů a je různě silné. Pro člověka znalého křesťanství se zlo působené člověkem propojuje ještědo jiné dimenze. Jde o existenci Zlého, satana, ďábla. Autor slov „Bůh je láska“ (I Jan 4,16) apoštol Jan ve stejném listu (I Jan 3,8) píše o opaku lásky: „Kdo se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel hřeší odpočátku. Boží Syn přišel, aby ďáblově činnosti udělal konec.“ Čím více lidé odmítají Boha a čím více žijí ve hříchu, tím více jsou pod vlivem ďábla a tímvíce mají v sobě, kolem sebe a ve světě zlo.
   K nápravě zla vybízí první papež Petr v závěru svého prvního listu (I Pt 5,8) takto: „Buďte střízliví a bděte, protože vášprotivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí také tak trpět.“ O působení ďábla, satana čteme na desítkách míst Nového zákona.Bible vede k zápasu, o němž napsal sv. Cyril v Proglase, úvodu k evangeliu: „Nuže, národové, kteří nemáte rádinepřítele a jste odhodláni mocně s ním zápolit, otevřete dokořán dveřerozumu, když jste přijali zbraň tvrdou, kterou kovají knihy Páně hlavu ďáblovu mocně potírající.“
   Pavel VI. v roce 1972 začal ve svých veřejných promluvách uvažovat nad ďáblem a sklidil posměch od řady sdělovacích prostředků. Nenechal se odradit, pokračoval a položil otázku: „Jaké jsou nejnaléhavější potřeby současné Církve?“Odpověděl takto: „Jednou z nejdůležitějších potřeb Církve je její obrana proti onomu zlu, které nazýváme ďáblem.“ Pavel VI. konstatoval: „Protože zlý duch je mezi námi reálně přítomný a působí na jednotlivce i na společenství, na celé národy i na jednotlivé události, je zapotřebí, abychom se znovu začali zabývat démonologií, touto velmi důležitou součástí katolické nauky, které v současnosti nevěnujeme téměř žádnou pozornost.“
   Kardinál J.L.Suenens, bývalý arcibiskup v Bruselu, sídle Evropské unie a NATO, napsal ve své knize Obnova a mocnosti temnot: „Nyní, když dokončuji tyto stránky, musím přiznat, že cítím v sobě výčitky, protože si uvědomuji, že jsem v průběhu své pastorační služby příliš málo zdůrazňoval, jak reálně působí mocnosti zla v současném světě a že je naší povinností vést proti nim duchovní boj.“
   Uvádím některé knihy jako studijní pomůcky k démonologii:
Emmanuel Milingo, Proti satanovi: „Teprve když zjistíme, jak častov člověku nabývá vrchu zlo, nemůžeme jen tak chodit okolo otázky po jeho původu, a dojdeme k závěru: pochází od satana... V dnešním světě musíme s jistotou vědět, jaký duch nás pohání. K tomu potřebujeme schopnost rozlišování... Přestaňme už konečně být duchovními diplomaty. Přátelskost a vstřícnost na ďábla nezapůsobí, jen se nám vysměje, že máme málo víry ve vykoupení a moc Boží.“ Varováním je to, že E.Milingo opustil dokonce biskupskou službu!
   P. Sutter v knize „Satan v Illfurtu“ píše o případu dvou posedlých hochů. Je to pravdivý popis události, na jejíž památku byl postaven 10m vysoký pomník se sochou Panny Marie a slovy (latinsky), český překlad: „Na věčnou památku vysvobození dvou posedlých Děpolda a Josefa Burnerových, dosaženého na přímluvu blahoslavené Panny Marie, bez poskvrny počaté. Léta Páně 1869.“ Kniha má dodatek o posedlé dívce v jižní Africe Kláře Germáně Celeové. Její slova ve stavu posedlosti ukazují, jak ďábel, otec lži mluví donucen dokonce pravdu.
   To, že z donucení řekne ďábel i pravdu uvádí také v knize O satanovi Elias Vella: „Pater Gabriele Amorth: …v roce 1823 pozváni dva dominikáni, P.Cassiti a P. Pignatoro, aby exorcizovali jednoho mladého muže… Ďábel nám tak ústy dvanáctiletého chlapce, který z toho neměl rozum, zanechal jeden z nejkrásnějších hymnů o Neposkvrněné Panně Marii… donucený exorcistou. Samotný Pius IX. byl zasažen v srdci hloubkou tohoto hymnu, když mu byl předložen po vyhlášení dogmatus tím, že jeho autorem je ďábel.“ Tato kniha má napsáno na titulní straně: biblicky, teologicky, prakticky a končí kapitolou: „S Ježíšem nad ďáblem vítězíme“. Na samém konci je: „Modlitby proti útoku ďábla.“
   Několik let trvající exorcismy několika kněží sepsal Bonaventura Bayer pod titulem „Napomenutí z onoho světa.“ Výpovědi potvrzují peklo, do něhož vedou hříchy a také jak hříchy a vliv zlých duchů vede k peklu na zemi, jak o něm píše Apokalypsa. Nápravou je život podle Panny Marie a světců s pokorou, odříkáním, blíženskou láskou a velkým modlením.
   Lidský omezený rozum se snadno přiklání k tomu, co je velmi problematické. Ukázkou je kniha Waltera Nigga „Ďábel a jeho služebníci.“. V knize je kapitola „Snad svět je plný ďábla“ dokládající, jak lidé skutečně za vším viděli ďábla: „Stejně tak byl Luther přesvědčen o tom, že „satan podstrkuje místo pravých dětí děti podvržené, aby lidi trápili. (E.A. 60,22)“ Podle jeho názoru mohl ďábel s lidmi také zplodit děti: „Tak je to i s vodníky ve vodě, kteří k sobě stahují lidi, panny a dívky, s nimiž pak zplodí ďábelská dítka. (E.A.60,38-39)“
   Dnes je opak doby Luthera, protože dokonce u „teologů“ je mínění, kdy se nevidí ďábel nikde. Raul Salvucci v knize Zkušenosti exorcisty má kapitolu „Satan používá lidi jako své nástroje.“ Píše: „Existuje jedna velká pravda: satan řádí mezi lidmi, protože oni ho vzývají, navazují s ním kontakt, odevzdávají se mu, mají účast na jeho moci. Kontakt mezi člověkem a satanem je věc tak stará jako je starý člověk: začal prvotním hříchem Adama a Evy v pozemském ráji a bez přerušení pokračoval a pokračuje.“
   Pokud chceme ve světě a svém životě více dobra, musíme odmítat zlo. Není možné něco dobrého vypěstovat na poli zapleveleném. Proto první otázka křestního slibu je: „Odříkáš se satana?“. Toto odříkání satana nám ukazuje Pán Ježíš Kristus slovy: „Odstup, satane“. Slova „Odstup satane“  s dodatkem (ďábel dnes) jako název knihy zvolil Georges Huber. V knize mimo jiné komentuje II. Vatikánský koncil, Lumen gentium čl.35 takto: „Koncilní otcové tím říkají katolíkům asi toto: „Milí bratři a milé sestry, pozor! Mějte se neustále na pozoru! Neboť kromě vašich viditelných nepřátel na vás jako na svou kořist číhají také vaši neviditelní a obávaní nepřátelé, totiž zlí duchové. Bděte tedy, abyste neupadli do jejich léček!“ 


   IV. Lateránský koncil v roce 1215 vysvětluje proč je satan zlý: "Satan totiž a ostatní zlí duchové byli Bohem stvořeni přirozeně dobrí, ale sami ze sebe udělali zlé." Téma démonologie zakončíme modlitbou papeže Lva XIII. ke sv. Michaelovi, kterou složil a předepsal: „Svatý Michaeli archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, budiž nám záštitou. Přikaž jemu Bůh, pokorně prosíme, a ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí božskou mocí do propasti pekelné.“

57 komentářů:

 1. Deo gratias!
  Když nelze slyšet pravou skutečnost o pekle a démonech běžně v kostelích, tak aspoň tady.

  OdpovědětVymazat
 2. Smím mít dotaz?Pokud cituji Písmo,tak to odporuje přijetí a upevnění pravé katolické víry? Pokud ano,znamená to,že Písmo je bludné a obsahuje bludy?

  OdpovědětVymazat
 3. Záleží jak Písmo citujeme: Při spojení výroků: "Jidáš se oběsil"(Mt 27,5) a "Jdi a stejně jednej i ty."(Lk 10,37)a protestantské zásadě "pouze Písmo" by byl na výhradu, že uvedené spojení není rozumné, vznesen požadavek: "Dokažte mi z Písma, že to takto nesmím dělat". Písmo svaté bludy neobsahuje, ale bludaři se běžně na Písmo odvolávali a tvrdili, že bludy nehlásájí, ale hlásají pravdu Boží.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bez vytrhování kontextu, jak to stále prezentujete, že to děláme, přitom je to přesně to co v tom celém kontextu je pokud si otevřete Písmo a přečtete.

   Ďábel je přece lhář, nikdy s vámi nebude mluvit pravdu, máme moc Ho jménem Ježíše vyhnat, ale ani Ježíš s nimi nikdy nediskutoval, maximálně se zeptal na jméno, proč jdete dál, ďábel vždy lže!!!!!

   " On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži." Jan 8,44 to říkal sám Ježíš a On to musí vědět nejlépe, nebo ne?

   Vymazat
  2. Smím mít dotaz? Vy jste s ním osobně mluvilo, že nám tady tvrdíte:
   "Ďábel je přece lhář, nikdy s vámi nebude mluvit pravdu, máme moc Ho jménem Ježíše vyhnat, ale ani Ježíš s nimi nikdy nediskutoval, maximálně se zeptal na jméno, proč jdete dál, ďábel vždy lže!!!!!"

   Vymazat
  3. Ježíš řekl v Jan 8,44 "On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži."

   Já nevím,ale já v tomto verši čtu,že je Ďábel lhář..vždy a za všech okolností..Ale možná to Ježíš myslel jinak..byť nevím,jak ještě se to dá vyložit....

   Vymazat
  4. Z mrtvé litery bez Ducha Pravdy to nikdy nepochopíte.

   Vymazat
  5. Tak to prosím vyložte,pokud možno na základě Písma.Děkuji

   Vymazat
  6. Nikdo Vás nenutí ke katolickému způsobu života a Vy zas nemáte nejmenší právo nutit kohokoli ke svému protestantskému způsobu jednání.

   Vymazat
  7. Ježíš to tak, řekl a já mu věřím, protože Boží slovo je: "Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat." Žd 4,12-13

   Vy fakt věříte, že ďábel mluví pravdu?

   Ježíš Ho zná, proto věřím Jemu, omlouvám se.

   Vymazat
  8. Pochopitelně - a proč by ďábel nemluvil pravdu, když musí, donucený Boží moci, která je svěřena exorcistům? V tom je právě ten Váš problém - věříte výhradě v mrtvé liteře staré 2000 let a děláte si z ní svého "boha", prakticky modlu, které se klaníte a kvůli které zbytečně napadáte Boží Církev - tímto svým jednáním ignorujete Boží Slovo varující před právě takovýmto používáním Bible. (Citace tu již byla, račte si dohledat osobně.)

   Vymazat
 4. To, že ďábel z donucení mluví pravdu považuji za rozumnější než brát jako "biblickou pravdu" tvrzení Luthera v článku "Démonologie": "Stejně tak byl Luther přesvědčen o tom, že „satan podstrkuje místo pravých dětí děti podvržené, aby lidi trápili. (E.A. 60,22)“ Podle jeho názoru mohl ďábel s lidmi také zplodit děti: „Tak je to i s vodníky ve vodě, kteří k sobě stahují lidi, panny a dívky, s nimiž pak zplodí ďábelská dítka."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já nevím, ale v Písmu o tom je psáno: "Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští(padlí andělé),jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo.Hospodin však řekl: „Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let.“Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi ZRŮDY, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní." GENESIS 6,1-4
   Vlastně pro Vás je to jen pohádka

   Vymazat
  2. "Vlastně pro Vás je to jen pohádka"
   Doložte toto tvrzení důkazem, jinak to beru za Váš osobní útok na osobu P. Jaroslava a budete zařazen mezi SPAM bez ohledu na obsah Vašich dalších příspěvků.

   Vymazat
  3. Zde důkaz a to říká Hospodin ne já:
   "Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští(padlí andělé),jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo.Hospodin však řekl: „Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let.“Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi ZRŮDY, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní." GENESIS 6,1-4

   Vymazat
 5. V Lk 8,32: "Zlí duchové ho prosili (Ježíše Krista), aby jim dovolil do nich (vepřů) vejít, a on jim to dovolil." Pán Ježíš splnil prosbu zlých duchů v oblasti, kde to považoval bez újmy na pravdě a také zlí duchové z donucení ačkoli lžou musí říkat pravdu, aby platilo: "Dokonce i ďábel tvrdí věci v souladu s vírou, o nichž lidé pochybují."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jim se jen nechtělo do pekelné propasti, to nemělo s vírou nic společného, oni jen žadonili a Ježíš jim to dal "A prosili Ježíše, jen aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti." Lukáš 6,31
   Ježíš se s něma nevybavoval, bylo mu jedno co si myslí, On je přišel jen vyhnat, a to máme dělat i my: Marek 16,17 "Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony"

   Vymazat
  2. Ano - ale musíte k tomu mít taky pořádné vybavení = řádné svátosti, svěcení a řádný křesťanský život. Na žraloka taky nemůžete jít jen tak s udičkou na kapry…

   Vymazat
 6. Kde je to prosím psáno,že ďábel mluví pravdu v souladu s vírou?Prosím o verš,nemohu ho najít.
  Děkuji

  OdpovědětVymazat
 7. To, že něco není v Písmou sv. neznamená, že to není pravda. Pokud jste četl článek, k němuž píšete komentář tak, tam máte: "To, že z donucení řekne ďábel i pravdu uvádí také v knize O satanovi Elias Vella: „Pater Gabriele Amorth: …v roce 1823 pozváni dva dominikáni, P.Cassiti a P. Pignatoro, aby exorcizovali jednoho mladého muže… Ďábel nám tak ústy dvanáctiletého chlapce, který z toho neměl rozum, zanechal jeden z nejkrásnějších hymnů o Neposkvrněné Panně Marii… donucený exorcistou. Samotný Pius IX. byl zasažen v srdci hloubkou tohoto hymnu, když mu byl předložen po vyhlášení dogmatus tím, že jeho autorem je ďábel.“ Tato kniha má napsáno na titulní straně: biblicky, teologicky, prakticky a končí kapitolou: „S Ježíšem nad ďáblem vítězíme“. Na samém konci je: „Modlitby proti útoku ďábla.“

  OdpovědětVymazat
 8. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.
  Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha;
  každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě.
  Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.
  Oni jsou ze světa; proto z nich mluví svět a svět je slyší.
  My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu.
  1Jan 4,1-6
  Ďábel je otec lži a jen proto,že oslavoval pannu Marii,tak mu budeme věřit?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To máte vzdáleně podobné jako když před soudem pod tíhou důkazů promluví provinilec a přizná se k vině. Nemá mu snad soud věřit jen proto, že předtím třeba 500x svoji vinu těžce popíral?
   Ďábel je podřízen Bohu a MUSÍ uposlechnout naprosto ve všem. I míra jeho působení zla ve světě je pouze v hranici dovolené Bohem. Písmo hovoří především o tom, že ďábel bude pouze sám ze sebe vždycky lhát. Ale na příkaz z Boží svěřené moci? Tam musí rozhodně mluvit i pravdu, což mu způsobuje nepředstavitelná muka. Vadí Vám snad, že tuto moc od Boha jako protestant nemáte nebo máte ještě nějaký další dotaz?

   Vymazat
  2. Já tuto moc mám,neboť je psáno:"Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
   budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je." Mk 16,17-18

   Vymazat
  3. "VeritasinBibliaFeb 21, 2012 08:41 AM
   Kde je to prosím psáno,že ďábel mluví pravdu v souladu s vírou?Prosím o verš,nemohu ho najít."

   "VeritasinBibliaFeb 21, 2012 10:13 AM
   Já tuto moc mám,neboť je psáno:"Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
   budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je." Mk 16,17-18"

   Vy jste ale prolhané stvoření! Kam vítr, tam plášť! Přečtěte si v Písmu, co o takových lidech říká Kristus - nevypadá to pro Vás moc dobře… A doufám, že se už přestanete divit výmazům Vašich lží a polopravd. Děkuji.

   Vymazat
  4. KDyž se věří více ďáblu a ne Písmu, tak to asi je něco špatně nemyslíte?

   Vymazat
  5. Zase předstíráte, že neumíte číst nebo máte pocit, že jsem nic nepsal?
   OK special pro "kdohledanalezne":
   To máte vzdáleně podobné jako když před soudem pod tíhou důkazů promluví provinilec a přizná se k vině. Nemá mu snad soud věřit jen proto, že předtím třeba 500x svoji vinu těžce popíral?
   Ďábel je podřízen Bohu a MUSÍ uposlechnout naprosto ve všem. I míra jeho působení zla ve světě je pouze v hranici dovolené Bohem. Písmo hovoří především o tom, že ďábel bude pouze sám ze sebe vždycky lhát. Ale na příkaz z Boží svěřené moci? Tam musí rozhodně mluvit i pravdu, což mu způsobuje nepředstavitelná muka. Vadí Vám snad, že tuto moc od Boha jako protestant nemáte právě proto, že se slepě držíte mrtvé litery? Mně ne.

   Vymazat
  6. Ale Ježíš řekl jasně, že ďábel lže, není to člověk, je to padlý anděl, který se chce stát bohem, proč, když někdo má moc nad světem, jakože ďábel má, proč by měl člověku říkat pravdu? Ježíš se s Ním nevybavoval, zná ho od počátku a řekl jasně:"" On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži." Jan 8,44

   Jen ve jménu Ježíše ďábel utíká, proč nechat trpět ty, kteří jsou jim posedlí a prodlužovat jejich agónii vyptáváním se, když jen stačí ho nadobro jménem Ježíše vyhnat.

   Démony nemocí utíkají, když se modlím ve jménu Ježíše, ať je to borelióza, migréna, bloklá páteř, neplodnost... vše před Jeho jménem utíká, ale nebvybavuji se s démony.... tak jak je to psáno v MArkovi 16,16-18

   Vymazat
  7. Jistěže - to je v pořádku - exorcismus totiž není pro kdejakého amatéra, ale pro skutečné odborníky.

   Vymazat
 9. Nebudem věřit ďáblu,proto, že oslavuje Pannu Marii, ale uvědomíme si, že ďábel o Panně Marii řekl pravdu, tu pravdu, kterou protestatné nechtějí uznat

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co řekl o Ježíši? Mluvil někdo s Ním ve Jménu Ježíš?

   Vymazat
 10. Nechápu, proč jako komentář k článku Démonologie někdo píše, že má moc podle Mk 16,17-18. Lepší by bylo chovat se podle zdravého rozumu a psát komentáře k věci a tím se vyhnout možnosti smazání komentáře nebo označení jako spam.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Promiňte,jen odpovídám na dotaz pana Tomáše Pavla,velmi o mé odpovědi stojí.

   Vymazat
  2. Teď taky lžete - nikdo, tedy ani já, o Vaše lži nestojí.

   Vymazat
  3. Je slušnost odpivídat, a pokud se ptáte, tak stojíte o odpovědi, ať Vaše ano, je ano a ne je ne. Nemyslím si že lže, leda, že by lhalo Písmo, protože o to tu jde.

   Vymazat
  4. Ano, právě o Písmo a jeho správné výklady jde - kdo staví výklady Písma proti sobě a dopouští se špatných výkladů, ten nepokrytě lže. A kdo lže? To víme dobře - otcem lži je ďábel.

   Vymazat
  5. Ale vždyť z mé strany žádný výklad toho verše nepřišel, jen stále opakuji, že je lhář.
   " On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži." Jan 8,44 to říkal sám Ježíš a On to musí vědět nejlépe, nebo ne?

   Vymazat
  6. "Ale vždyť z mé strany žádný výklad toho verše nepřišel,"
   Tak proč se pletete do diskuze, když jsem reagoval na někoho úplně jiného a děláte tady zmatky? Doufám, že se také napříště nebudete pohoršovat nad výmazem zbytečných komentářů.

   Vymazat
 11. Pro p.Tomáše
  add) Smím mít dotaz? Vy jste s ním osobně mluvilo, že nám tady tvrdíte:
  "Ďábel je přece lhář, nikdy s vámi nebude mluvit pravdu, máme moc Ho jménem Ježíše vyhnat, ale ani Ježíš s nimi nikdy nediskutoval, maximálně se zeptal na jméno, proč jdete dál, ďábel vždy lže!!!!!"

  Ano s Ježíšem se bavím denně na modlitbách, a proto vím, že Jeho slovo je pravda a není v něm žádné tmy, proto, když On to řekl, tak tomu věřím, je mým Bohem a Spasitelem

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "je mým Bohem a Spasitelem"
   Jistě - ale jen za okolností, že přijmete Jeho křest a budete v Jeho Církvi a nikoli u protestantů. Najděte si to v Písmu - je to tam.

   Vymazat
  2. Mám křest skrze vodu ponořením, a přijímám Boží církev a to je ta, kde uprostřed nich je Ježíš. Ježíš řekl "Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam jsem uprostřed já nich.“
   Marek 16,16 “Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.”
   Takže splňuji oba požadavky

   Vymazat
  3. Otázkou je, zda je právě tento křest platný.

   Vymazat
  4. Chcete říct,že křest ve jméno Ježíše Krista ponořením do vody neplatí?
   Co konkrétně ho zneplatňuje?

   Vymazat
  5. Napřed laskavě dokažte, že moc nad ďáblem není "jen pro faráře" a potom teprve se pleťte do jiné diskuze. Děkuji.

   Vymazat
  6. Každý křest ponořením ve jméno Ježíš je pravý, a to kdo má právo vyhánět démony řekl Ježíš jasně a je to pochopitelné i bez výkladu: Marek 16,16-18 "Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
   budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“

   Vymazat
  7. To se pořádně pletete - "Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane..."

   Vymazat
  8. Tohle prosím nechte na samotném Ježíši, On ví, kdo je Jeho, a já se nebojím té konfrontace, je ve mně, tak jak zaslíbl.
   Spíše si máme dávat pozor na:
   "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč." Matouš 10,32-34

   Vymazat
  9. Vidíte - a když s tím mečem mává křesťan, tak se paprčíte.

   Vymazat
 12. Tomáš PavelFeb 21, 2012 10:37 AM
  Vy jste ale prolhané stvoření! Kam vítr, tam plášť! Přečtěte si v Písmu, co o takových lidech říká Kristus - nevypadá to pro Vás moc dobře… A doufám, že se už přestanete divit výmazům Vašich lží a polopravd. Děkuji.

  Prosím,můžete citovat to místo v Písmu,které ukazuje,že jsem lhář?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stavíte proti sobě 2 tvrzení - že nemůžete věřit ďáblu a potom že máte nad ním údajnou moc - nevím nic o tom, že by exorcista byl nevysvěcený muž, ale jen a jen řádně vysvěcený a ještě tam jsou další aspekty, které Vám ovšem nejsem povinen sdělovat. Jako důkaz o lži to úplně stačí.

   Vymazat
  2. Mk 16,17-18 "Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
   budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je."

   Ježiš dal tuto moc všem těm,kteří uvěří..nejen farářům..

   Vymazat
  3. VeritasinBiblia Feb 21, 2012 12:24 PM: Ježiš dal tuto moc všem těm,kteří uvěří..nejen farářům..

   Vy nemáte rád římskokatolické faráře? Jak směšná a ubohé! Dokažte z Písma, že nejde jen o "faráře"! Došla Vám snad zásoba veršů z Písma?
   Tady máte odpověď:
   kdohledanalezne Feb 21, 2012 12:25 PM: Marek 16,16-18 "Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“ Takže všichni ti kdo uvěří a přijmou křest budou provázet ta znamení.
   Přijít a tvrdit "já jsem uvěřil v Boha" nebo "mám moc nad ďáblem" či dokonce se nehorázně holedbat křesťanstvím a mít to podepřeno pouhými obratnými a zpřeházenými tvrzeními z Písma umí kdejaký mluvka a lhář.

   Vymazat
  4. Jakub 4,7 "Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás."

   Vymazat
  5. Někteří faráři dokoce souhlasí s tím, že se má číst Písmo, žít podle toho, co učil Ježíš a dokonce se rádi se mnou modlí .... jsou mezi knězi vyjímky, kteří se rádi baví o Bohu Otci a Jeho Synu Ježíši a to vždy v bratrské lásce a setkání končívají modlitbou jeden za druhého svými slovy ve jménu Ježíše. Myslím, že i VeritasinBiblia takové zná,jen se ptá, kde v Písmu Ježíš řekl, že to nemá dělat každý věřící...

   Vymazat
  6. Přecejen bych uvítal jeho důkazy, že to není jen pro ty, které ustanovil Kristus. Já myslím, že mu nemusíte dělat mluvčí či tlumočníka…

   Vymazat
 13. Soukromý exorcismus je dovolen všem křesťanům (sv. Alfons L., Theologia moralis III)
  Obřad v Římě 10.stol., svěcení exorcistů s předáním knihy s exorcismy má slova: "Přijmi ji a zapamatuj si ji, měj moc vzkládání rukou nad těmi, kdo jsou pod vlivem démonů, ať už půjde o pokřtěné či katechumeny." Svěcení exorcistů patří mezi nižší pod jáhenským a není svěcením považovaným za svátost.
  V současnosti je praxe v katolické Církvi taková, že biskup ustanovuje kněze pro službu exorcisty. Věřící nejsou vedeni k tomu, aby sami ze své vůle šli vymítat zlého ducha

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím, je k tomu potřeba víra v Ježíšovo jméno, v Něj samotného, v moc Jeho jména, bez víry to nelze. Ale možné to je těm, kdo věří.....

   Vymazat
  2. Ale tady nikdo nikde netvrdil opak - to jen vy dvě s VB s tím máte osobní problémy a předhazujete nám už několik týdnů cosi o tom, že neznáme Ježíše Krista.

   Vymazat

Poskytuji prostor k otevřené diskusi, která povede
k přijetí a upevnění pravé katolické víry.


Bludné nekatolické názory se ve velké míře a bez ochoty nápravy projevily např. u článků "Mariánský život"
a "Démonologie" a nadále nebudou zveřejňovány právě
z tohoto důvodu.