sobota 28. ledna 2012

Eucharistické bludy a jejich náprava


   Na dobu úpadku je třeba reagovat horlivostí. To se stalo, když v 10. století byli špatní papežové. V Clyny ve Francii vzniklo reformní hnutí cisterciáků. Obnova se děla podle benediktinského hesla „modli se a pracuj“. Práce byla provázena neustálou modlitbou a v Clyny ve dne v noci nepřetržitě některý kněz sloužil mši svatou po celá léta. V Clyny se slavilo Boží tělo o tři století dříve, než bylo všeobecně přijato. K hodnotě mše svaté a Eucharistie bylo a je třeba odmítnout nesprávné názory neboli bludy.
   Před papežem Řehořem VII., bývalým mnichem z Cluny, odvolal Berangarius své bludy r. 1079 takto: „Já Berengarius srdcem věřím a ústy vyznávám, že chléb a víno, které se kladou na oltář, se skrze tajemství svaté modlitby a slova našeho Spasitele podstatně proměňují v pravé oživující tělo a krev Ježíše Krista a po proměnění jsou pravým Kristový tělem, které se narodilo z Panny Marie a viselo na kříži a které sedí po pravici Otce, a v pravou krev, která se vylila z něho, a to ne pouze skrze znamení a sílu svátosti, nýbrž ve své přirozenosti a pravé podstatě, tak jak je to stručně obsaženo a já to čtu a vy to chápete. Tak věřím a proti této víře nebudu dále učit. V tom ať mi pomáhá Bůh a toto svaté Boží evangelium.“
   Příkladem zpochybnění tohoto vyznání je Wicklif. Profesor Jaroslav Kadlec v Přehledu českých církevních dějin, díl I., str.246-247 píše: „…teprve Wiclif dovozuje, že jedinou spolehlivou autoritou ve věcech víry a mravů je Písmo, a vše co z víry a kultu nelze doložit Písmem jsou lidské nálezky – odtud pak jeho zamítání některých svátostí, zpovědi, exkomunikace a podobně. Také u nás bylo slyšet od dob Milíčových, že kněží mají žít v chudobě, ale Wyclif potírá nadto pravomoc a světské panování církve vůbec a žádá, aby moc veřejná trestala duchovní nehodně žijící. Jeho remanenční nauka o svátosti oltářní i tvrzení, že kněz nemůže dát ze své moci rozhřešení hříchů, zeslabovaly význam kněžství a jeho autoritu. Jako Milíč klade Wyclif velký důraz na kázání slova Božího a podobně jako Matěj z Janova vidí ideál církve v obci křesťanů z dob apoštolských. Mezi českým hnutím náboženským a učením Wyclifovým jsou nepochybně styčné body, ale východisko a směr bylo rozličné. Ovšem pro další vývoj české myšlenky náboženské mělo zásadní důležitost přesvědčení mladé generace, že reformní stanovisko Wyclifovo jest teoreticky nejjistější bází k prakticky účinným opravám českých poměrů náboženských i církevních. Jejím mluvčím se stal mistr Jan z Husince.“
Anglický bludař Wicklif měl vliv na Jana Husa, který považoval odsouzení jeho názorů za bezdůvodné a nespravedlivé. U Wicklefa po odsouzení jeho názorů nenastala smrt na hranici, a proto s odsouzením jeho názorů nejsou spojeny emoce jako v případě Jana Husa. Odlišné učení o Eucharistii než katolické, měl kromě Wyclifa i Luther a další dva učitelé protestantismu Kalvín a Zwingli. Ti všichni také svorně tvrdí, že jim stačí autorita Písma svatého.
   Papež Řehoř VII. v textu odvolání vede Berengaria k Bohu a evangeliu, jak vidíme z výše uvedeného textu odvolání. Berengarius neřekl papeži Řehoři VII: „Pro mě platí jen autorita Písma svatého, ale uznal, že papež svojí autoritou neruší autoritu Písma sv., ale zajišťuje správný výklad Písma svatého. Berengarius opustil své eucharistické bludy a uznal katolickou víru, jak žádal Řehořem VII. To, že mu papež nepředepsal nějakou novotu, ale učení katolické Církev podle autority tradice lze doložit řadou výroků, z nichž si připomeneme alespoň některé:
Ignác z Antiochie (+ 107), list do Smyrny: „Vzdalují se od Eucharistie a modlitby, protože nevyznávají, že Eucharistie je tělo našeho Vykupitele Ježíše Krista, jenž trpěl za naše hříchy a jehož Otec ve své dobrotě vzkřísil.“ „Ať se považuje za platnou jen ta Eucharistie, kterou slaví biskup anebo ten, koho on sám pověřil.“
Sv. Justin, (+ 165), Apologie I: „Tomuto pokrmu říkáme Eucharistie, díkůvzdání. Nesmí na něm mít účast nikdo jiný než ten, kdo věří v pravdivost našeho učení, kdo byl omyt koupelí na odpuštění hříchů, koupelí znovuzrození, a kdo žije tak, jak nám to odkázal Kristus. Nepřijímáme tu totiž obyčejný chléb a obyčejný nápoj.“
Sv. Ambrož(+ 397), O svátostech: „Ačkoli se vidí podoba chleba a vína, přece se nesmí věřit po proměnění nic než tělo a krev Krista.“
Sv. Cyril J.(+ 386) katecheze: „Takto jsi poučen a plně přesvědčen, že chléb není chlebem, ale že je to Kristovo tělo, a víno že není vínem, i když chuť k tomu svádí, ale že je to Kristova Krev“
Sv. Efrém(+ 373), Promluva o svatém týdnu: „Vezměte a jezte! Neváhejte věřit, že je to mé Tělo. Kdo je jí s vírou, jí v něm i oheň ducha. Jestli je někdo jí s pochybností, stává se pro něho jen pouhým chlebem.“
Sv. Jeroným, PL 22: „Posvátné kalichy, svaté pokrývky a ostatní, co patří k bohoslužbě...poněvadž přichází do styku s tělem Páně, mají se chovat v takové vznešené uctivosti jako tělo a krev.“
Liturgie sv. Jana Z.: „Pohlédni, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, ze svého svatého příbytku a z trůnu slávy svého království, přijď a posvěť nás, ty, jenž s Otcem na výsostech dlíš a zde s námi neviditelně přebýváš, rač nám svou mocnou rukou podat své přečisté tělo a drahocennou krev a skrze nás je rozdej všemu lidu.“
  Kánon 13. I. sněmu v Nicei 325: "Zachovává se staré zvykové právo a pravidlo o umírajících, že žádnému umírajícímu nesmí být odepřeno nejnutnější poslední přijímání. Byl-li někdo učiněn hodným sv. přijímání pro blízký konec života, ale pak se uzdravil, budiž pak připuštěn jen k účasti na modlitbách. Vůbec každé umírající osobě, ať je to kdokoli, která si vyžádá svatou eucharistii, buďtež s povolením biskupa  poskytnuta."

51 komentářů:

 1. Jak mi vysvětlíte následující slova z Písma, pokud je Eucharistie nekrvavá oběť, ale stále oběť, tak nechápu prohlášení apoštola Pavla:
  Židům 10,12-18
  "Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží a hledí vstříc tomu, ‚až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu‘. TAK JEDINOU OBĚTÍ NAVŽDY přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Dosvědčuje nám to i Duch svatý, když říká: ‚Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli; na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu.‘ TAM, KDE JSOU HŘÍCHY ODPUŠTĚNY, NENÍ TŘEBA PŘINÁŠET ZA NĚ OBĚTI."

  Proč Ježíš na kříži zvolal (Jan 19:30) "Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu skonal."
  Pokud by se stále měla přinášet nekrvavá oběť?

  Ježíš přece jasně řekl, jak to myslel:"Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život." JAN 6,63

  Proto se ve vysluhování večeře Páně jedná o připomínku toho, co se stalo a máme to činit do té doby než přijde Pán Ježíš znovu apoštol Pavel říká: "Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „ Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; TO ČIŇTE NA MOU PAMÁTKU.“ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, NA MOU PAMÁTKU.“ Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, DOKUD ON NEPŘIJDE. 1Korintským 11,23-26

  Pokud tak máme činit na jeho památku dokud On (Ježíš Nazaretský) nepřijde, tak nemůže být tedy fyzicky přítomen v Eucharistii, nebo snad Písmo Svaté lže?

  OdpovědětVymazat
 2. Písmo svaté nelže, ale mnozí bludaři se na ně odvolávali a nebyli často schopni uznat, že mu špatně porozuměli. Na tomto blogu máte "O mši svaté" a tam je mimo jiné: "Při eucharistické oběti se krev neprolévá materiálně, nýbrž mysticky, tj. oběť eucharistická na skutečné prolití krve na kříži poukazuje a je představuje (Innocenc III.)" Protestanté si sami protiřečí tím, co o "Večeři Páně" učí při odvolávání na stejnou bibli. Jakou přítomnost Ježíše Krista v bibli protestanté uznávají? Pokud reálnou, tak mají slova "Toto je moje tělo" chápat reálně neboli tak, jak se čtou a při rozporech se nechat poučit tradicí a zvláště papežem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ježíš to vysvětlil v Jan 6,63 co je tělo a krev "Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život."

   Když se o Ježíši píše, že je lev, nebo beránek, máme si podle toho představovat tyto zvířata?

   Ježíš pro protestanty=katolíky je osobní Bůh, který se ubytoval v srdcích těch, kzeřé Ho přijali "Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek." Jan 14,23
   je Králů král, vítěz, který již netrpí a očekávají Jeho druhý příchod

   Vymazat
 3. Vzorem Božího přebývání v srdci je Panna Maria a katolíci se liší od protestantů tím, že kromě osobního Boha, nebeského Otce, znají i nebeskou Matku Pannu Marii. Katolíci uznávají slova sv. Cypriána: "Nemůže mít Boha za Otce, kdo nemá Církev za Matku." To, aby člověk byl pravým Božím příbytkem se získává zvláště dobrou svatou zpovědí. Ten, kdo nezkrotne jako beránek a nepřizná své hříchy, ten se při své smrti setká s Ježíšem Kristem jako lvem, spravedlivě trestajícím soudcem.

  OdpovědětVymazat
 4. Já mám ve svém srdci svého Spasitele Ježíše Krista "Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek." Jan 14,23 řekl ti kdo mne milují a zachovávají mé slovo, v tom budeme přebývat,neřekl, že tam bude přebývat i někdo další.

  Proto vím, že nejdůležitější pro mne je můj vztah s Ježíšem, aby můj život byl v Něm, skrze Něj a pro Něj. Pak ponesu Jeho ovoce
  JAN 15,4-6 "Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. "

  Ježíš je již nyní za mého života Král a Vítěz a takto se s Ním setkávám ve svých modlitbách. Už to není trpící, ukřižovaný Bůh, protože zemřel a vstal zmrtvých nezůstal na kříži jak je to často vidět v kostelech ŘK (což také nechápu, když si nemáme Boha nijak zobrazovat druhý bod biblického desatera)

  Pro koho mám žít, podle tradice?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro Boha - Hospodina a skrze druhou Božskou osobu Ducha Svatého zjevené pravdy. Pro Evangelium, které pojednává o třetí Božské osobě, která z Nebe sestoupila na Zemi, aby Bůh skrze svého Syna ukázal lidem i Vám, jak mají správně věřit. (Tedy i v Neposkvrněné početí Panny Marie, která byla, je a bude čistou pannou.) Tyto Boží pravdy nemá právo nikdo z lidí překrucovat ani v případě, že by to nazýval průhledně "hledání".

   Vymazat
 5. Odpovědi
  1. Holedbáte se Písmem a nevíte to? :)))

   Vymazat
  2. Mě by taky zajímalo,jak se ten Bůh jmenuje...zatím jste na to neodpověděl..

   Vymazat
  3. Taky si to v Písmu neumíte najít?

   Vymazat
 6. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 7. Vy jste totiž nejmenoval žádného Boha, já věřím a patřím Ježíši Nazaretskému, o Něm je celé evangelium a jen skrze Něj je spása, ale z Vašich úst (slov) toto jméno nebylo ani jednou řečeno, takže proto se ptám, v koho vlastně věříte a komu patříte, vím však, že to nebude Ježíš, jelikož by jste to hned jasně řekl, ale toho jste úplně opominul....
  "Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasen" Římanům 10,9-10
  Apoštolové vždy na prvním místě dávali Ježíše, mluvili o Něm, žili skrze Něj a On působil, ale v církvi o Ježíši není slyšet, pokud se o Něm náhodou mluví, tak jen jako Kristu, ale to není Jeho jméno, to znamená Mesiáš, a i těch bud hodně - lžimesiášů, když někdo mluví o kristu mluví jako o prezidentovi, pokud neřekne o kterého se jedná, tak to může být kterýkoliv. Ježíš se přece jmenuje Nazarteský....

  Máme přece žít, dýchat a umírat pro Ježíše, ale z Vašeho prohlášení to není nejen jasné, ale Ježíš je tak nepodstatný, že Ho ani nejmenujete. Není to smutné, že představitelé církve o Ježíši nemluví (přitom On je hlavou církve), nekáži důležitost osobního vztahu s Ním a to, že kromě Něj není jiné cesty k Bohu?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milé "kdohledanalezne",
   co se týče "nejmenování Boha", tak pokud vím, Bůh své jméno jasně v Písmu říká a Ježíš Kristus je druhá Božská osoba z celkových tří, takže věříte vlastně v 1/3 Boha. Já v celého ve 3 osobách. Právě proto, že nejsem protestant a nerozmělňují Písmo Svaté do nesmyslných souvislostí.

   Vymazat
  2. Jan 4,24
   "Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“
   Jan 1,1
   "Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh."
   Jan 1,14
   "A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy."

   Já věřím, že Ježíš je Bůh, Věřím v Boha Otce, Ducha svatého a Božího Syna. Když se podíváme do Písma, tak Bůh je Duch, Duch svatý je Bůh, Slovo je Bůh, Slovo se stalo tělem, Ježíš se stal tělem, Ježíš je Bůh.... to vše napovídá, že Ježíš jenž je hlavou církve, je našim Bohem, proto mě zajímalo jméno Boha, jemuž sloužíte, ale Ježíš to asi nebude.....

   Bůh je jen jeden!!!!
   "Nebudeš mít jiného boha mimo mne." 2.Moj 20,3 Proto nelze věřit že máme 3 bohy, ale jen jednoho a tím je jedině Ježíš.
   Bůh se stal tělem.

   Vymazat
 8. Protestování proti kříži je nebiblické, vždyť apoštol Pavel hlásající Ježíše Krista zmrtvýchvstalého píše v I Kor 2,1: "Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista a to ukřižovaného." Poslední večeře odkazuje na oběť kříže a je s příkazem opakování slovy: "To je moje tělo, které se za vás vydává." "Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá." (Lk 22,19-20)

  OdpovědětVymazat
 9. Dobře a proč tedy apoštol Pavel dodal "Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde." 1.Kor.11,26?
  Pokud je tedy Ježíš fyzicky přítomen v Eucharistii, již přišel, není to tak? Pokud přišel, není nutné vysluhovat Večeři Páně, ale oslavovat Jeho příchod? Není to tak? Pokud přišel do Eucharistie fyzicky jak učíte, jak je možné, že o Jeho příchodu nikdo neví, když je řečeno: Matouš 24,29-31 "Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým. "
  Trochu mi to učení o Eucharistii nesedí s Písmem, příchod bude jen jeden, ne v každé mši, nebo snad ano?
  Skutky 1,11 "a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ "

  Můžete mi tedy vysvětlit, jak je tedy možné, že Ježíš je přítomen fyzicky v Eucahristii, přestože je řečeno, že přijde přesně tak jak odešel?

  OdpovědětVymazat
 10. V I Kor 11,29-30 máte: "Kdo totiž jí a pije, a tělo Páně nerozlišuje od obyčejného chleba, jí a pije si odsouzení. Proto je mezi vámi tolik nemocných a churavých a mnoho jich už umřelo." U Ježíšova těla musíme dobře rozlišovat: tělo, které přijal z Marie Panny a v němž se stal člověkem je tělem, v němž trpěl a byl ukřižován. Po zmrtvýchvstání ukazuje rány na svém těle(Jan 20 kap.) a tím totožnost s tělem před vlastní smrtí i změnu svého těla v oslavené. Když mluví o těle ve večeřadle (např. v kap. Mt 26), tak odkazuje na své utrpení v těle na kříži(odchod) i na svůj příchod v oslaveném těle a také ustanovuje svátost svého těla eucharistického, neboli zvláštní, skutečnou přítomnost a připomínku, s kterou je spojeno to tělo, které prožilo tak odlišné věci jako ukřižování a oslavení po zmrtvýchvstání. A správný nebo bludný názor o Kristu a jeho těle fyzickém, oslaveném a eucharistickém vede k správnému pojetí těla mystického neboli Církvi a bludy vedou k ničení Církve. Pán Ježíš je hlavou Církve neviditelnou a papeže Petra(a nástupce) ustanovuje jako hlavu viditelnou, která jedná v jeho jménu a on sám potvrzuje toto rozhodnutí jako platné - viz Mt 16,16-19. Pokud se díváme na Boha jako jediného užijeme označení biblické např. Bůh nebo Hospodin. Vzhledem k tomu, že Bůh je Trojice, tak platí Trojjediný Bůh, Bůh v Trojici. A o každé osobě v Troji, lze říci, že je Bůh: Bůh-Otec, Ježíš Kristus i Duch Svatý.

  OdpovědětVymazat
 11. Já k Večeři Páně přicházím, tak jak to učil apoštol Pavel, beru to jako činění na památku, je to pro mne duchovní, ne však fyzické, proto se nemohu ztotožnit s učením, že chléb je skutečný fyzický Ježíš a víno je Jeho skutečná fyzická krev... A jelikož nepřicházím k večeři Páně nehodně, nedrží se mne nemoc...

  Není však důležitější zvěstovat Boží království?

  Věřím v jediného Boha, který sestoupil ne zem v těle jako Ježíš a vstal zmrtvých a zanechal nám Ducha Božího. Bůh je jen jeden

  OdpovědětVymazat
 12. V protestanském prostředí vzhledem k tomu, že tam chybí svátost kněžství není pravá přítomnost Ježíše Krista v eucharistii, která je při mši sv. v katolické Církvi, pokud kněz dělá to, co má předepsáno. Zvětování Božího království je spojeno s eucharistií: "Kdo jí tento chléb, bude žít navěky." (Jan 6,58). Boží královstí zvěstované v rozporu s tím, jak to svázal papež nebude platit na nebi.(Mt 16.19) Bůh je jeden v Trojici sjednocených osob, a proto se křtí ve jménu(ne jménech) jednoho Boha a jmenuje se osoba Otce, Syna a Ducha Svatého, tak končí evangelium sv. Matouše 28,19

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za odpověď, takže spása není v přijetí Ježíše za svého Pána a Spasitele jak je psáno v Římanům 10,9-11, ale v tom zda jím nebo nejím Eucharistii, je to tak? Chápu to dobře?

   Podle Vašeho vyjádření Ježíš není přítomen skrze Ducha svatého nikde jinde než v ŘK, protože kněz vysluhuje Eucharistii ale pastoři (pastýři Božího stáda) jiných denominací vysluhují Večeři Páně přesně podle apoštola Pavla z 11 kapitoly 1. Korintským?

   Takže lidé, kteří poznají Ježíše a pozvou ho do svého života a žijí život v Něm jsou tedy mimo spásu protože to tak neučí papež? Moc svazovat máme všichni křesťané, i vyhánět démony i uzdravovat .....

   Nemá se křtít VE JMÉNO? Vy však křtíte VE JMÉNU, není to špatně, vždyť to Písmo uvádí jinak,ne? Váš citovaný Matouš 28,19 to tam má jsásně napsáno: "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je VE JMÉNO Otce i Syna i Ducha svatého" Nemělo by se to jméno také použít, to jméno je nám ořece dáno a to je JEŽÍŠ nemyslíte? SKUTKY 19,5 ůKdyž to uslyšeli, dali se pokřtít VE JMÉNO Pána Ježíše. " nepoužívali obrat ve jménu a použili jasně dané jméno Ježíše.... to si myslím, že je velký rozdíl... Nemyslíte?

   Copak je nějaké jméno Boha - osoba Otce,Syna a Ducha svatého? To myslíte vážně, že se tak Bůh jmenuje? Vůh je Duch, Bůh je Slovo, Slovo se stalo tělem a to byl a stále je JEŽÍŠ - jméno našeho Boha

   Vymazat
 13. Jak chcete dokázat, že pastoři vysluhují večeři Páně přesně podle apoštola Pavla Korintským? Protestantská bohoslužba je v rozporu s dějinami bohoslužby předchozích staletí! Myslíte si, že papež někomu rozmlouvá zvát Ježíše do svého života? Mt 7,22-23 nás poučuje, že i ten, kdo dělá zázraky a vyhání démony ve jménu Ježíše může být zavržen. Někteří "křesťané" dnes "svazují" např. homosexuální svazky, ale toto a podobná svazování Bůh zavrhl, zavrhuje a zavrhne. Dobře se modlím takto: Otče s nebes Bože, smiluj se nad námi, Synu Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi, Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi, svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já bych ještě přidal jasnou odpověď ANO na otázku:
   "takže spása není v přijetí Ježíše za svého Pána a Spasitele jak je psáno v Římanům 10,9-11, ale v tom zda jím nebo nejím Eucharistii, je to tak? Chápu to dobře?"
   Protože vybrat si jednu větičku z Bible a protestovat s ní proti dalším větičkám ke spáse určitě nevede. Správně je brát Bibli komplet, tedy v tomto případě i s proměňováním Těla a Krve Páně, právě proto, že to tak ustanovil sám Ježíš Kristus, na které se tu kdohledanalezne stále odvolává. Ale že půjde tak daleko, že slovem učedníka bude chtít dokázat omyl Mistra, tomu se říká velká odvaha. Otázkou jinou je, zda je taková odvaha spasitelná.

   Vymazat
  2. P.Jaroslav Jan:
   Každá Bohoslužba činěná v Duchu a v pravdě, je tou, která se líbí Bohu, ať od ŘK nebo jiných denominací.... Jan 4,24 "Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“ Uctíváme-li Ježíše tak činíme Boží vůli. "Neboť kde jsou dv nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Matouš 18,20
   Podle Vaší modlitby, nepoznám ke komu se modlíte, neboť jste Boha ani jednou neoslovil jménem, či se v Jeho jménu modlil...."Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to." Jan 16,23 Ježíš říkal "Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu." Jan 15,16
   Jan 14,12-14 "Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. "

   Tomáš Pavel:
   Já jen interpretuji Slova Mistra svého Pána Ježíše, který tvrdí, jak to myslel:"Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život." JAN 6,63 a je to v kontextu celé 6.kapitoly. Spása je jen v přijetí Ježíše, činění Jeho vůle a dodržovat Jeho přikázání, tzn. nezobrazovat si Boha jakkoliv a čímkoliv 2. Mojžíšova 20,4

   Osobní otázka: co pro Vás znamena Ježíš a kde ve Vašem životě má místo. Děkuji za Vaši upřímnost

   Vymazat
  3. Tak tedy ještě jednou jasně a naposledy:
   Vaše interpretace Písma jsou zcela vytržené z kontextu Písma přesně podle pravidla "vezmi si v diskuzi do ruky, co zrovna potřebuješ a použij, jak sám uznáš za dobré".

   A ta osobní otázka? Když si přečtete DOBŘE A POZORNĚ moje reakce v diskuzích a nepřijdete z nich na to, co pro mne Ježíš Kristus znamená, tak Vám nepomůže ani moje přímá odpověď.

   Vymazat
 14. Můžete mi tedy úpřimně říci, co je vytrženo z kontextu?
  Zde celá část 6 kapitoly Janova evangelia pojednávající o chlebu a víně jako o tělu a krvi:

  Jan 6,30-71
  30 Řekli mu: „Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš?
  31 Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.‘“
  32 Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec.
  33 Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“
  34 Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“
  35 Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.
  36 Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte.
  37 Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,
  38 neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal;
  39 a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.
  40 Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“
  41 Židé proti němu reptali, že řekl: ‚Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.‘
  42 A říkali: „Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku! Jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe‘!“
  43 Ježíš jim odpověděl: „Nereptejte mezi sebou!
  44 Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.
  45 Je psáno v prorocích: ‚Všichni budou vyučeni od Boha.‘ Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně.
  46 Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je od Boha, viděl Otce.
  47 Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný.
  48 Já jsem chléb života.
  49 Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.
  50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
  51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“
  52 Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?“
  53 Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
  54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
  55 Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
  56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
  57 Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.
  58 To je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“
  59 To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum.
  60 Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: „To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?“
  61 Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: „Nad tím se urážíte?
  62 Co až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?
  63 CO DÁVÁ ŽIVOT, JE DUCH, TĚLO SAMO NIC NEZNAMENÁ. SLOVA, KTERÁ JSEM K VÁM MLUVIL, JSOU DUCH A JSOU ŽIVOT.
  64 Ale někteří z vás nevěří.“ Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. –
  65 A řekl: „Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“
  66 Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili.
  67 Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“
  68 Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.
  69 A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.“
  70 Ježíš jim odpověděl: „Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A přece jeden z vás je ďábel.“
  71 Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit, jeden z Dvanácti.

  NENÍ ZDE NIC PŘIDÁNO ANI UBRÁNO, JE TO PŘESNĚ PODLE EKUMENICKÉHO PŘEKLADU BIBLE, TAKŽE STÁLE NECHÁPU JAK MOHU NĚCO VYTRHÁVAT Z KONTEXTU, MŮŽETE MI TO PROSÍM TEDY VYSVĚTLIT?

  Velice mne zajímá Vaše odpověď ohledně Ježíše, protože v naší diskuzi to opravdu nevyznělo, prosím.

  OdpovědětVymazat
 15. Zvýrazněný verš 63 vysvětluje "zapomenutí" na ostatní verše např verš 55, že tělo je pravý pokrm a krev pravý nápoj a nikoli nápoj a pokrm symbolický. Právě působením Ducha je možné, aby to platilo nikoli obrazně, symbolicky, ale reálně, skutečně.

  OdpovědětVymazat
 16. JAN 6,63 CO DÁVÁ ŽIVOT, JE DUCH, TĚLO SAMO NIC NEZNAMENÁ. SLOVA, KTERÁ JSEM K VÁM MLUVIL, JSOU DUCH A JSOU ŽIVOT.

  Ježíš tady zdůrazňuje, že o čem mluví je Duch, že tělo o kterém mluvil nic neznamená, ale ta slova která celou dobu k nám promlouval (tedy k učedníkům, zástupům a farizeům) JSOU DUCH A JSOU ŽIVOT.

  Nebo to chcete popřít? Jsou to slova samotného Božího Syna Ježíše.

  Pokud Tělo nic neznamená, tak nemůže být v eucharistii Ježíšovo tělo, ale bereme to jen duchovně..... což není fyzické.

  Je zde však vidět, že verš o který se přeme celou dobu, není vytrhnut z kontextu celé kapitoly, to musíte uznat.

  OdpovědětVymazat
 17. Slova Božího Syna Ježíše Krista nám byla hlásána v lidském těle. Tělo - člověk nic bez Boha neznamená. Ježíš Kristus měl tělo, v těle zemřel na kříži, v těle vstal z mrtvých a když mluvil o svém těle jako pokrmu a krvi jako nápoji, tak to myslel tak, jak to vysvětlují svatí v článku, k němuž jsou komentáře.
  "Tělo nic neznamená" a z toho je názor symbolické přítomnosti, který odpovídá bludu Berengaria, jak je výše uvedeno.

  OdpovědětVymazat
 18. Takže když nyní není Ježíš v těle, ale má duchovní tělo, ne lidské, tak nemůže být ani v eucharistii, je to tak podle Vaší logiky.

  Jde o to přijmout Ježíše do svého života jako svého Pána a Spasitele, aby pak mohl přebývat v nás, přesně o to také šlo. Přijmout Ho skrze Ducha a ten nám dává věčný život. Slova, která k Vám mluvím jsou Duch a a život. JAN 14,23 ůJežíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek."
  Římanům 10,9-11 "Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘"

  Přece mi nechcete říci, že Eucharistie je Bůh?

  OdpovědětVymazat
 19. Eucharistie je Bůh mezi námi, Emmanuel, Ježíš Kristus. Cožpak jste v článku, k němuž píšete své komentáře a otázky nečetl např.: "Ignác z Antiochie (+ 107), list do Smyrny: „Vzdalují se od Eucharistie a modlitby, protože nevyznávají, že Eucharistie je tělo našeho Vykupitele Ježíše Krista, jenž trpěl za naše hříchy a jehož Otec ve své dobrotě vzkřísil." Co je podle vás Eucharistie? Chleba? Nauka o tom, že Eucharistie je chleba je protestantská a také platí, že "Večeře Páně" bez posvěcených osob nemůže být se skutečnou eucharistickou přítomností. A například ženy jako farářky, kde to "bibličtí" křesťané v bibli našli?

  OdpovědětVymazat
 20. V tom případě Ježíš lhal, když řekl: "Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě." Jan 4,24 protože Eucharistii není Duch, ale výrobek lidský

  Trochu tedy nechápu nařízení našeho Boha, ať si ničím Jeho samotného nezobrazujeme, když se pak sám zobrazuje v eucharistii a nutí nás ať se tomu klaníme:
  2. Moj 20,4-6
  Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

  5.Moj 5,8,9 "Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
  9Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,"

  Copak si Bůh protiřečí?

  OdpovědětVymazat
 21. Vaši citaci Jan 4,24 vám opravuje Jan 1,14: "A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy." Z těchto míst je oprávněnost obrazů znázorňujích narození Ježíše Krista v Betlémě nebo jeho smrt na kříži i jeho skutečnou přítomnost v Eucharistii. Bůh si neprotiřečí, ale smlouvu s Noem změnil smlouvou s Abrahámem a Starý zákon završil smlouvou novou a věčnou, jak se o ní mluví ve večeřadle a jak to kromě evangelií máte v I Kor 11,23-32. Slova to čiňte na mou památku není možné uskutečnit jinak než skrze hmotné věci a uznání jejich proměny. Výrobek lidský je eucharistie v protestantském prostředí, v katolické Církvi je to dílo Ducha Svatého, který je vzýván skrze posvěceného kněze. Bez posvěceného kněze jde o lidský výrobek.

  OdpovědětVymazat
 22. To však neznamená, že by too byla modla, on nebyl stvořen lidskýma rukama, jako ostatní věci, jak je psáno v desateru ... Ježíš přišel naplnit zákon, ne ho zrušit, proto nám ro nedalo žádné oprávnění si zpodobňovat jakkoliv našeho Boha a Ježíš je náš Bůh, ne není?:
  Matouš 5,17
  "Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit."

  Jakub 2,10 "Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem"

  1 Jan 2,3-6 Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.Kdo říká: ‚Poznal jsem ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku;

  Je-li tedy v Eucharisti, přebývá také v nás? Máme-li Boha v sobě (ducha), proč by se na zavolání vtělil do oplatku? CO tím Bůh sledoval, aby se nám zhmotňoval v oplatku?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nic - protože Bůh se přece do "oplatku" nezhmotňuje - čtete vůbec odpovědi Patera Jaroslava? Nečtete - protože na tohle vám už odpovídal. Čtete Písmo? Nečtete. Tam to je jasně napsáno a zde vysvětleno, ale vy se stále držíte jedné obehrané otázky bez ohledu na to, že byla zodpovězena - to je to vaše "věroučné" učení? Děkuji, nechci.

   Vymazat
  2. Pane Tomáši Pavle, nejenže Písmo čtu,ale i žiji. Pokud je Ježíš Bůh, čemuž já pevně věřím, tak v Eucharistii je Bůh, to znamená, že Eucharistie je Bůh.

   Já tvrdím, že Ježíš řekla os vém těle a krvi, tak jak o ni mluvil JAN 6,63 CO DÁVÁ ŽIVOT, JE DUCH, TĚLO SAMO NIC NEZNAMENÁ. SLOVA, KTERÁ JSEM K VÁM MLUVIL, JSOU DUCH A JSOU ŽIVOT."

   Tak jako mluvil o v podobenstvích o Božím slově jako o semenu, které padne na cestu, do skály, do trní a na úrodnou půdu, takmluvil v podobenství i o svém těle a krvi, a proto to i vysvětlil, co tím myslel, a to Vy nějak vynecháváte. A hlavně diskutuji s Vámi právě o věcech, které mi nedali odpověď na základě Písma svatého. Nemohu ignorovat Písmo a přijímat nauky jen proto, že to někdo někdy řekl. Přesvědčíte-li mne na základě Bible, příjmu tuto odpověď a budu se jí řídit. Ale neodpovídáte mi a svtále se odkazujete na nějaké koncily a jiné zdroje než je Písmo.

   Ježíš přebývá v těch, kteří Ho učinili svým Pánem "Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek." JAN 14,23

   Je tedy v každém z těch, kteří v Něj nejen věří, ale miluji Ho a je jejich Pánem a zároveň je v Eucharistii?

   Vymazat
  3. To tady vidíme s přáteli už dlouho, že čtete "nějaké" nebo "nějak" písmo a erudované odpovědi vysvěceného kněze Patera Jaroslava považujete za póvl. Protože by vám bylo jasné, že vyvyšujete verš Jan 6,63 nad jiné verše, jak už P. Jaroslav odpovídal. Čímž dokazujete zbytečnost další diskuze s vámi. Howgh.

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  5. Pane Tomáši Pavle,

   nemyslíte že ignorování Božího slova je horší? A já nečtnu "nějaké" písmo, ale čtu denně Bibli a to nejen ekumenický překlad, ale i nové překlady i kralickou Bibli, nevím co na tom vidíte špatného? Nebo snad Bible není Boží Písmo, nebo-li Písmo svaté? Necituji svá vlastní slova, ale jen Boží SLovo.

   Pokud Ježíš mluvil v podobenstvích, tak i o svém těle tak mluvil, pokud ne, tak mi vysvětlete následující verše:
   Marek 14,22-25
   "Syn člověka odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil.“
   Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: „Vezměte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: „Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království.“

   Ježíš byl stále mezi živými, nevstal zmrtvých, vtělil se tedy do chleba a vína, protože zde tvrdí, že je to jeho tělo i krev a přesto víme, že se ani duchovně nemohl vtělit do chleba a vína? Byla to pravá eucharistie?

   Máte-li pocit, že jen proto, že nemohu na základě Písma přijmout Vaše názory, tak přestanete komunikovat, je to spíše zbabělost a ukazujete, že vlastně nemáte biblicky podložené argumenty, které by mě měli přesvědčit o Vaši pravdě. Říkám a trpělivě Vás žádám, o vysvětlování učení římskokatolické církve a to vždy a pouze na základě Písma svatého. Protože to se vždy potvrzuje.

   O panu Jaroslavovi Janovi si nemyslím že je nějaký póvl, to mne ani na mysl nepřišlo, já si každého zde na diskuzi vážím, a zkoumám co je sdělováno, a protože v Písmu nacházím jiné věci, které mi nesedí s tím, co zde píšete, tak se dále ptám a jen žádám o doložení biblických pravd. (pozor tedy na to, podle sebe soudím tebe mohu z toho vyčíst, že síše mne považujete za póvl) já se držím slova " Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi." Lukáš 6,31 tak mne ani nenapadne Vás urážet, myslet si o vás něco špatného (Bůh zná mé srdce i myšlenky) nebo dokonce neopovrhuji vašimi názory, jen a jen hledám skrze Písmo, proč ŘK učí něco, co Písmo vyvrací, nebo vysvětluje jinak.

   A právě kněz by měl umět trpělivě vysvětlovat ovečkám na základě Božího slova to co sám učí. Je to jeho služba před Bohem nám lidem, nemůže přece odmítnout ty co hledají Boží pravdy v Písmu, nebo snad ano?

   Vymazat
  6. Dokážete-li tato slova o svém chování i skutkem, budu s Vámi diskutovat dále. Zatím jste tu přineslo důkazy zcela opačné. Tužte se!

   Vymazat
  7. Tak jsem byl na blogu tohoto našeho váženého "kdohledanalezne", o kterém člověk m.j. ani neví, jestli to je muž či žena a našel jsem pozoruhodnou záležitost - Credo neboli Apoštolské vyznání víry, přebírám (to kdyby se to tam "náhodou" po tomto mém komentáři ztratilo) doslova:

   ČEMU VĚŘÍM
   Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.
   http://kdohledanalezne.blogspot.com/2011/12/cemu-verim.html

   Jak pozoruhodné svědectví, když téměř v každém komentáři na tomto blogu se projevuje jeho nenávist vůči římskokatolickým diskutujícím i autorovi blogu a popírá tím zcela jasně "i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie panny" a jako by mu to nestačilo, vyrobí na tohle téma elaborát na úrovni diplomové práce s názvem "Biblická panna Marie versus panna Marie dle dogmat římskokatolické církve."! Tak tomuhle říkám perfektní chameleonství! (Kam vítr, tam plášť se to taky dá nazvat.) Výtečně! Aspoň člověk ví zcela jasně a nepochybně, koho má před sebou a nemusí se spoléhat pouze na svůj nedokonalý úsudek!
   Mt 7,16 Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
   Mt 12,33 Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci.

   Vymazat
  8. Milý Tomáši Pavle,

   pokud diskuzi a to, že mne Vaše názory ve světle Bible nesedí a proto se vyptávám dál, berete jako nenávist vůči římskokatolické církvi, tak jste na velkém omylu, já nejen římskokatolíky miluji ale snažím se je pochopit na základě toho, co učí JEžíš a co učí Katechismus. Mne nepřísluší soudit.
   Já každým komentářem potvrzuji víru ve svého Pána Ježíše Krista, Božího Syna i Jeho matku pannu Marii, kterou si velice ctím a vážím, ale odmítám ji postavit mezi mne a Boha, protože byla služebnice Páně, jako každý věřící, byla to víra, kterou přijala slovo Boží a díky tohot se mohl narodit náš Mesiáš. Prostě jen nechápu proč by se mělo k ní modlit, poklekat a stavět ji na první místo. Ježíš učil úplně něco jiného, a to mi nedokážete vysvětlit, proč když Ježíš učil něco jiného, proč tedy ŘK se toho nedrží? Místo toho děláte mne častujete urážky, a tvrdíte pravý opak toho, co vlastně píši.

   Já si ctím biblické panny Marie, té služebnice, která se nikdy nepovýšila nad svého Syna a nidke se nestavěla na Jeho Božskou úroveň, tuto Marii také potkám v nebi.

   Celou dobu tvrdím, že Marie není bůh, tek nechápu tu urážku o chameleónství, copak Písmo to neříka vše jasně?

   Jedině co zjišťuji u těch, co Marii uctívají jako Boha, jako Královnu NEbes, že nejsou schopni diskuze, ale jen uráží a útočí, když člověk nesouhlasí s každým slovem, které napíší. A také to, že kdo přijímá Mariánský kult, ten přijmá fakt, že Písmo není zdaleka pravdivé a úplné. Pro takového člověka je ale logický nesmysl se Biblí vůbec řídit, když uznává jeho částečnost. Takový člověk se pak rád nechá řídit nějakým jiným, smyšleným systémem myšlenek, získaných z lidské rozumnosti. Stává se součástí lidských Církevních Organizací a to mne právě mrzí u těch, co jsou kněží a u těch, co vyučují, že neodpovídají na verše z Písma zase Písmem.

   Ignorujete všechny biblické odkazy, které mě přesvědčují, že Marie nemůže být bohem, tedy nemůže ji být dávána stejná úcta jako Bohu, který je žárlivě milující, ale raději mne napadnete slovy, že nenávidím ŘK, že jsem satanista či Jehovista, nebo jsem bludař, aniž by jste to dokázali ve světle Božího Slova.

   Mám bázeň před svým Bohem, vám, že nemohu lhát a tak se rouhat Bohu a Duchu svatému, když tvrdím, že siv vás všech tady na diskuzi moc vážím, miluji Boží láskou, a chovám se k vám, tak jak očekávám, že by jste se měli chovat vy ke mě. Miluji svého bližního, a proto prosím Pána Ježíše svéhé Boha, ať žehná všem zde pokojem, láskou a moudrostí, ať naplní naše sdce svou přítomností, ať jsme v Něm jedno.

   Proto Vás prosím, pokud nechete diskutovat, tak nediskutujte a dávejte si velký pozor jak mne soudíte. Co pak znáte můj život, že znáte mé ovoce? Jedině, co o mě víte, je že čtu a držím se Božího Slova, to přece není špatné, nabo je to hřích? To, že neuznávám Marii jako boha, to, že věřím v Boží trojici, Boha Otce, Ježíše Božího Syna a Ducha svatého, že můj život patří výhradně jen Bohu, skrze přijetí Ježíše za svého Pána a Spasitele. Tak jaké skutky které nesu, jsou proti samotnému Bohu?

   Matouš 7,1 "Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám."
   Mě bude soudit Bůh, Jemu se budu zodpovídat za své postoje, skutky i v co věřím...

   Vymazat
  9. Takže můžete mi tedy vysvětlit jak je to s tím chlebem při poslední večeři:
   Pokud Ježíš mluvil v podobenstvích, tak i o svém těle tak mluvil, pokud ne, tak mi vysvětlete následující verše:
   Marek 14,22-25
   "Syn člověka odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil.“
   Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: „Vezměte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: „Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království.“

   Ježíš byl stále mezi živými, nevstal zmrtvých, vtělil se tedy do chleba a vína, protože zde tvrdí, že je to jeho tělo i krev a přesto víme, že se ani duchovně nemohl vtělit do chleba a vína? Byla to pravá eucharistie?

   Vymazat
  10. Milé "kdohledanalezne". Řeknete mi dobrý důvod, proč několikrát erudovaně zodpovězené a Vámi nepřijaté je nutné tahat týdny po tomto blogu?

   Vymazat
 23. Milý Tomáši Pavle,

  prtotože nikdo z vás mi neodpověděl na mé otázky přímo. Já to jen chci pochopit, ale jak vidím budu končit jen ve spamu, protože přemýšlím nad tím, co říká Písmo a co píšete vy. Je snad špatné vše zkoumat?
  "Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě." 1Tes 5,21-22

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je pouze Váš zaujatý mylný názor - přímých odpovědí bylo více než dost. Ono stačí "jenom" je vidět.

   Vymazat
 24. Ježíš mluvil v podobenstvích, o svém těle v té době tedy také mluvil v podobenství, proto dodal, že JAN 6,63 CO DÁVÁ ŽIVOT, JE DUCH, TĚLO SAMO NIC NEZNAMENÁ. SLOVA, KTERÁ JSEM K VÁM MLUVIL, JSOU DUCH A JSOU ŽIVOT.
  Proč se tedy toto slovo ignoruje (a jak již váme, není vytrhnuto z kontextu, ale je to přímo k tomuto tématu) a bere doslova co řekl, když veškerá podobenství se doslova neberou? Zkus te mi to tedy vysvětlit?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No protože tento verš stavíte nad všechny ostatní a proto nemůžete najít správnou odpověď. To je TAK nepochopitelné? Ale to už tu bylo napsáno. Proč se k tomu stále vracíte? Buď napište na rovinu "Ne, já nevěřím výkladům Bible uvedených na tomto blogu." a nebo pořádně čtěte. Opravdu nevím, jak lépe poradit nebo pomoci. A nebo nečíst římskokatolické blogy - vážně - já nevím. :-)

   Vymazat
 25. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vzhledem k opakování toho, co již bylo mohokrát řečeno, byl tento příspěvek odstraněn.

   Vymazat
 26. Nezlobte se, ale nevysvětlili jste mi to, krom toho, že vytrhávám z kontextu, proto Vás laskavě prosím o poslední vysvětlení, proč to Ježíš řekl, když to podle Vás tak nemyslel a já dám pokoj. Slibuji

  OdpovědětVymazat
 27. Na blogu máte článek Trojice: Písmo, Tradice, papež. Tím je vysvětleno, proč kromě Písma jsou důležité i další dva prvky: Tradice a papež. To je užito v článku na nějž píšete svůj komentář: "Před papežem Řehořem VII., bývalým mnichem z Cluny, odvolal Berangarius své bludy r. 1079 takto: „Já Berengarius srdcem věřím a ústy vyznávám, že chléb a víno, které se kladou na oltář, se skrze tajemství svaté modlitby a slova našeho Spasitele podstatně proměňují v pravé oživující tělo a krev Ježíše Krista a po proměnění jsou pravým Kristový tělem, které se narodilo z Panny Marie a viselo na kříži a které sedí po pravici Otce, a v pravou krev, která se vylila z něho, a to ne pouze skrze znamení a sílu svátosti, nýbrž ve své přirozenosti a pravé podstatě, tak jak je to stručně obsaženo a já to čtu a vy to chápete. Tak věřím a proti této víře nebudu dále učit. V tom ať mi pomáhá Bůh a toto svaté Boží evangelium.“ Protestování proti katolickému učení není smyslem tohoto blogu. Tak byla pozměněna i možnost komentářů.

  OdpovědětVymazat

Poskytuji prostor k otevřené diskusi, která povede
k přijetí a upevnění pravé katolické víry.


Bludné nekatolické názory se ve velké míře a bez ochoty nápravy projevily např. u článků "Mariánský život"
a "Démonologie" a nadále nebudou zveřejňovány právě
z tohoto důvodu.