sobota 12. května 2012

Akathistos - Akafist

   Byzantský hymnus Akathistos, slovansky Akafist, někdy se užívá i označení Akatist,  pochází ze 6.století a je vyznáním lásky k Bohu skrze Pannu Marii. Je pro nás jednou z cest k oživení a prohloubení  modlitby a duchovního života. Slavnostně se zpívá  ve stoje:

K: Požehnaný Bůh náš nyní i vždycky i na věky věků.
L: Amen. 
K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, poklad dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisť nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i na věky věků. Amen.
Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisť nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď a uzdrav naše slabosti pro svoje jméno. Pane, smiluj se. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. 
Otče náš...
K: Neboť tvé je království a moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky i na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1 K: Tobě, Bohorodičko, mocná vládkyně, zpíváme vítěznou píseň. Vysvobodila jsi nás od zlého, proto ti vroucně děkujeme,i když jsme jen nehodní služebníci. Ty jsi nepřemožitelná, zbav nás všech běd, abychom ti mohli zpívat: Raduj se, panenská Nevěsto!
L: Raduj se, panenská Nevěsto!
Ikos 1 K: Z nebe byl poslaný archanděl, aby Matce Boží zvěstoval: Raduj se! A když viděl, že ty Pane, po jeho slovech bereš na sebe lidské tělo, v údivu stál a takto ji pozdravil: Raduj se(= řecky Chaire, česky též „Zdrávas“, "Buď pozdravena") u každé -, 
-, neboť skrze tebe k nám radost přichází! 
-, skrze tebe pomine prokletí! 
-, pozdvihla jsi padlého Adama!
 -, neboť jsi setřela slzy Eviny! 
-, lidskému rozumu nepochopitelná výšino!
-, hlubino, kterou neproniknou ani oči andělské!
-, nádherný trůne královský!
-, neboť jsi v životě nosila Stvořitele vesmíru!
-, jitřenko zvěstující nám východ Slunce!
-, lůno, v kterém sám Bůh přebýval!
-, skrze tebe se obnovuje všechno stvoření!
-, skrze tebe se Stvořiteli klaníme
-, panenská Nevěsto! 

K 2 K: Nejsvětější Panna, jistá si svým panenstvím, směle odpověděla Gabrielovi: Záhadné jsou tvoje slova a duši mé těžko pochopitelné, neboť mi oznamuješ, že počnu bez muže a budu matkou a přitom voláš: Aleluja!
L: Aleluja, aleluja, aleluja!
I 2 K: Panna si toužebně přála pochopit toto tajemství, proto řekla Božímu poslu: Pověz mi, jak se může v panenském lůně počít a narodit z něho syn? A on ji s bázní a úctou pozdravil:
-, zasvěcená do úradku Trojjediného Boha!
-, mlčenlivá víro prosících!
-, počátku Kristových zázraků!
-, důkaze všech jeho pravd!
-, nebeský žebři, po kterém sestoupil sám Bůh z nebe!
-, pozemský moste, jenž vedeš lidi k nebesům! 
-, zázraku, při kterém nenacházejí slova ani andělé!
-, neboť jsi přinutila démony naříkat!
-, porodila jsi světlo zázračné!
-, zachovala jsi v srdci tajemství!
-, převyšuješ všechny mudrce!
-, záříš v duších věřících!
-, panenská Nevěsto!

K 3 K: Moc Nejvyššího zastínila Pannu, co muže nepoznala, její neposkvrněné lůno se stalo úrodnou půdou pro všechny, co touží po spáse a takto jí zpívají: Aleluja!
L: 3x Aleluja!
I 3 K: Panna, která v životě Boha nosila, spěchala k Alžbětě. Dítě v Alžbětině lůně hned rozpoznalo Mariin pozdrav, zaplesalo a pohyby místo zpěvu odpovědělo Matce Boží:
-, nevadnoucí ratolesti stromu života!
-, životní sílo nesmrtelného ovoce!
-, ty sama vytváříš Božího Stvořitele!
-, ty sama dáš život Původci života!
-, úrodná vinice rodící bohatství milosti!
 - jsi stůl, jenž překypuje dary!
-, ráji vykvétající do bohaté úrody!
-, líbezné kadidlo modliteb!
-, smíření světa celého!
-, zprostředkuješ Boží milosrdenství hříšníkům!
-, skrze tebe mají lidé v Boha důvěru!
-, panenská Nevěsto!

K 4 K: Panický Josef se soužil pochybnostmi, chvěl se a trápil se, díval se na tebe, Neposkvrněná, a spřádal plán, že tě tajně propustí, ale poučený Svatým Duchem o tvém početí zvolal: Aleluja!
L: 3x Aleluja! 
I 4 K: Když pastýři slyšeli zpěv andělů o Kristově narození, spěchali k němu. Našli ho jako neposkvrněného beránka v bezpečném Mariině lůně, a proto jí zpívali hymnus:
-, Matko Beránka a Pastýře!
-, ohrado rozumných ovec!
-, postrachu neviditelných nepřátel!
-, brány ráje otvíráš!
-, neboť nebe se zemí se raduje!
-, pozemšťané s nebešťany plesají!
-, podobná ústům apoštolů, co neúnavně hlásají!
-, mučedníků neporazitelná důvěro!
-, naší víry pevná oporo!
-, jasné poznaní milosti!
-, neboť jsi pokořila podsvětí!
-, skrze tebe jsme se oblekli v milost!
-, panenská Nevěsto!

K 5  K: Tři mudrci uviděli jasnou hvězdu a následovali ji, svítila jim na cestu a zastavila se nad místem, kde našli mocného krále. A když se přibližovali k Nepřístupnému, klaněli se mu a volali: Aleluja!
L: 3x Aleluja! 
I 5 K: Když chaldejští synové uviděli, že ten, který stvořil lidi a přijal na sebe podobu služebníka, spočívá v panenském náručí, ochotně mu odevzdali svoje dary a Blahoslavené volali:
-, Matko hvězdy, která nehasne!
-, záře dne tajemného a věčného!
-, oheň pokušení jsi zhasila!
-, osvěcuješ ctitele Nejsvětější Trojice!
-, tyrana jsi svrhla z trůnu!
-, Krista milujícího lidi jsi zrodila!
-, vysvobodila jsi nás z otroctví pohanství!
-, snímáš z nás bláto neřestí!
-, učinila jsi konec modlářství!
-, tys zhasla plameny vášní ničivých!
-, vůdkyně po cestách panenství!
-, radosti lidského pokolení!
-, panenská Nevěsto!

K 6 K: Když se tři mudrci vrátili do Babylonu, ohlašovali lidem, že se splnilo proroctví o příchodu Krista Vykupitele, ale Heroda obešli, neboť ti nechtěl zpívat: Aleluja!
L: 3x Aleluja! 
I 6 K: Spasiteli ty jsi světlem své pravdy ozářil Egypt a odehnal jsi pryč temnoty bludu. Jeho modly nemohli odolat tvé moudrosti, a proto padli. A ti, kdo se vysvobodili z jejich zajetí, volali Bohorodičce:
-, ty vedeš lidi cestou proti zlu!
-, vítězství nad démony!
-, pošlapala jsi klam a blud!
-, odhalila jsi marnost modlářství!
-, moře pohlcující pyšného faraóna!
-, skálo, z které pijí ti, co touží po životě!
-, ohnivý sloupe vedoucí v temnotách!
-, ochranný plášti světa širší než oblaka!
-, přinášíš chléb nad manu cennější!
-, dáváš svaté opojení!
-, země zaslíbená!
-, medem a mlékem oplýváš!
-, panenská Nevěsto!

K 7 K: Když se Simeon chystal opustit tento svět a zatoužil po věčném životě, položili tě na jeho ruce jako dítě, a1e on v tobě poznal skutečného Boha. Plný údivu nad tvou nevýslovnou moudrostí volal: Aleluja!
L: 3x Aleluja! 
 I 7 K: Svoji moc zjevil Stvořitel, nové stvoření nám ukázal a my skrze něho jsme. On z neposkvrněného lůna vyklíčil, ale ho neporušil, a my, když jsme tento zázrak poznali, oslavujeme ho a voláme:
-, nikdy nevadnoucí květe!
-, koruno čisté zdrženlivosti!
-, jasný vzore našeho vzkříšení!
-, odhaluješ život andělů!
-, vzácný plode živící věřící!
-, košatý strome se stínem oddechu!
-, v životě nesoucí vykupitele zajatých!
-, porodila jsi Vůdce zbloudilých!
-, orodovnice u spravedlivého Soudce!
-, vyprošuješ odpuštění mnohým hříšníkům!
-, laskavé zahalení naší nahoty!
-, lásko převyšující všechno poznání!
-, panenská Nevěsto!

K 8 K: Na neobyčejné stvoření jsme hleděli. Zapomeňme i my na tento svět a naši mysl obraťme k nebi. Nejvyšší Bůh proto přišel v pokoře na svět jako člověk, aby přivedl k sobě všechny, co k němu volají: Aleluja!
L: 3x Aleluja! 
I 8 K: Ó, nepopsatelné Slovo, ty celé v nebi i na zemi přebýváš, svým příchodem na zemi jsi nezměnilo svou božskou podstatu, narodilo si se z bohumilé Panny, která slyší naše hlasy:
-, nekonečný Boží příbytku!
-, bráno přesvatého tajemství!
-, ustavičné volaní nevěrných k obrácení!
-, nekonečná chválo věřících!
-, přesvatý trůne cherubínů!
-, překrásný stolci serafínů!
-, nepřátel smíření!
-, v tobě se spojilo panenství s mateřství!
 -, prostřednice odpuštění hříchů!
-, skrze tebe se ráj otvírá!
-, klíči od Kristova království!
-, naděje věčných radostí!
-, panenská Nevěsto!

K 9 K: Všechny andělské sbory žasli nad velkým tajemstvím vtělení. Viděli, nepřístupný Bože, jak jsi se stal pro všechny přístupným člověkem. Mezi námi přebýváš a slyšíš naše volaní: Aleluja!
L: 3x Aleluja! 
I 9 K: Před tebou, Bohorodičko, slavní řečníci zmlkli jako němé ryby. Nedokázali pochopit, že jsi po porodu zůstala pannou, ale my obdivujeme toto tajemství a s vírou voláme:
-, příbytku Boží moudrosti!
-, poklade Boží prozřetelnosti!
-, moudrost světa je v tobě pošetilou!
-, před tebou i slavní řečníci zmlkli!
-, před tebou jsou neznalí i mudrci!
-, před tebou zhasla sláva básníků!
-, odhalila jsi všechny výmysly!
-, neboť jsi naplnila sítě rybářů!
-, pozvedla jsi nás z propasti nicoty!
-, obohacuješ mnohé poznáním!
-, archo pro ty, co touží po spáse!
-, přístave na cestě k Životu!
-, panenská Nevěsto!

K 10 K: Obětoval sebe samého, aby spasil svět. Proto přišel jako pastýř a jako Bůh v lidské podobě. Všechny nás volá k sobě a slyší naše volání Aleluja!
L: 3x Aleluja! 
I 10 K: Panenská Bohorodičko, jsi vzorem panen a všech, co tě vzývají a utíkají se k tobě. Stvořitel nebe a země tě ozdobil, Neposkvrněná, a přebývajíc v tvém lůně, naučil všechny vzdávat ti slávu:
-, pilíři panenství!
-, duším připravuješ útočiště jistoty!
-, bráno spasení!-, začátku duchovní obrody!
-, prostřednice Boží milosti-, obnovuješ počaté v hříchu!
-, učitelko zklamaných!
-, zaháníš svůdce duší!
-, porodila jsi rozsévače čistoty!
-, vznešená živitelko panen!
-, posiluješ duše věrné Pánu!
-, ochránkyně panen laskavá!
-, duše svatých strojíš v nevěsty!
-, panenská Nevěsto!

K 11 K: Přesvatý Bože, ani nejlepší píseň nemůže vyzpívat velikost tvého smilování. I kdybychom ti věnovali tolik písní jako písku, nikdy neoceníme to, co nám dáváš, proto ti zpíváme: Aleluja!
L: 3x Aleluja! 
I 11 K: Nejsvětější Panno, zjevuješ se nám v temnotách jako světelná pochodeň. Zapaluješ duchovní světlo a všechny vedeš k poznaní Boha. Svým leskem osvěcuješ naše duše, proto tě ctíme a voláme:
-, paprsku božího Slunce!
-, záře věčného Světla!
-, blesku ozařující duše!
-, hrome děsící nepřátele!
-, prameni svatých tajemství!
-, prameni řeky mohutné !
-, životodárná křestní vodo!
 -, skvrny hříchů umýváš!
-, prameni očišťující svědomí!
-, číše naplněná radostí!
-, vůně Kristova pomazání!
-, životě plný svaté radosti!
-, panenská Nevěsto!

K 12 K: Pán milosrdenství se rozhodl odpustit lidem všechny tresty. Sám sestoupil k těm, co pohrdli jeho láskou, otevřel nám brány nebe, proto slyší ze všech úst: Aleluja!
L: 3x Aleluja! 
I 12 K: Velebíme tvého Syna i tebe, Bohorodičko, Vykupitel přebýval v tvém lůně, posvětil ho, oslavil tě a všechny nás naučil zpívat:
-, chráme Božího Slova!
-, svatyně přesvatá!
-, archo pozlacená Svatým Duchem!
-, nevyčerpatelná pokladnice věčného života!
-, spravedlivých králů věnci nádhery!
-, zbožných kněží vítězná odměno!
-, nedobytná věži Boží Církve!
-, bezpečná hradbo Božího království!
-, skrze Tebe se dosahuje vítězství!
-, skrze Tebe srazíme nepřátele!
-, uzdravení mého těla!
-, spáso duše mé !
-, panenská Nevěsto!

K 13 K: Nekonečně velebená Bohorodičko a Matko nejsvětějšího Slova, přijmi jako dar tuto naši oslavu, chraň nás od všech pokušení a vysvoboď nás od věčných muk, abychom ti vždy zpívali: Aleluja!
L: 3x Aleluja!
Tento kondak 3x a znovu ikos 1 a kondak 1

Modlitba: Přijmi, nejblaženější, přečistá Paní a Vládkyně, Bohorodičko, tyto vznešené dary, které patří jedině tobě, od nás, tvých nehodných služebníků. Ty jsi vyvolená ze všech pokolení, svojí vznešeností převyšuješ všechno nebeské a pozemské tvorstvo, vždyť skrze tebe k nám sestoupil Pán zástupů. Tvým prostřednictvím jsme poznali Božího Syna a mohli jsme přijmout jeho přesvaté tělo a přečistou krev. Proto jsi blažená z pokolení do pokolení, od Boha požehnaná. Jasnější jsi jako cherubíni a vznešenější než serafíni. A nyní, přesvatá starostlivá Bohorodičko, nepřestaň za nás ustavičně orodovat i když jsme jen tvými nehodnými služebníky, abychom byli zbaveni zla a soužení a ochraňuj nás slabé od všech jedovatých mámení démonů. Pomoz nám vytrvat v dobrém až do konce, aby jsme byli spaseni s tvojí pomocí a abychom oslavovali, chválili, velebili, dobrořečili a klaněli se v Trojici jedinému Bohu a Stvořiteli všeho nyní i vždycky i navěky věků.
L: Amen. 
D: Nejvyšší moudrost!
L: Čestnější jsi jako cherubíni a neporovnatelně slavnější jako serafíni, bez poskvrny jsi porodila Boha Slovo. Jako opravdovou Bohorodičku tě velebíme.
K: Sláva tobě, Kriste Bože naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i navěky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.
K: Kristus, náš pravý Bůh, na prosby své přečisté Matky i všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poskytuji prostor k otevřené diskusi, která povede
k přijetí a upevnění pravé katolické víry.


Bludné nekatolické názory se ve velké míře a bez ochoty nápravy projevily např. u článků "Mariánský život"
a "Démonologie" a nadále nebudou zveřejňovány právě
z tohoto důvodu.