středa 18. ledna 2012

Protestanté o mši svaté

   Mezi knihy pojednávající důkladně o mši svaté patří kniha biskupa Josefa Kupky O mši svaté. Na svých 681 stranách ve vydání z roku 1899 má dílo část I. dogmatickou a část II. historicko-liturgickou. Část dogmatická má tři díly. Třetí díl má název „Nekrvavá oběť Krista Pána“ a třetí odstavec je zakončen pětistránkovým rozborem „Kterak soudí protestanté o oběti eucharistické.“ Text zde uvedený začíná na str. 148 a je mírně zkrácen a upraven po jazykové stránce:
   "Ještě před protestanty popírali (ve 12.stol.) obětní ráz eucharistie Petrus de Bruis a Arnoldisté (nazvaní tak po Arnoldu z Brescie), tvrdíce, že v církvi oběti vůbec není. Oběť mše sv. popírali Katharové a Albigenští(v 12. a 13. století), aby nemuseli uznávat viditelné kněžství v církvi; mši obětí ďáblovou nazývali Bogomilové (v 13. a 14.století). Mistr Jan Hus uznával sice pravost oběti mše sv., ale zdá se, že moc konsekrační odpíral kněžím nehodným. (poznámka č.4 Lenz, Učení mistra Jan Husi, str. 124. Ve vězení kostnickém Hus napsal: „Dico etiam, quod tam bonus, quam malus sacerdos conficit, quia per ipsum Deus facit.“) Nejdůležitější však a hlavní popěrači a nepřátelé oběti mše sv. jsou protestanté. Popírajíce obětní ráz eucharistie, popírají i prostřednický úřad kněží, jakožto viditelných zástupců Kristových a služebníků církevních. Luther sám po svém odpadu sloužil nějaký čas mši sv., ale brzy ji také zavrhl. Proč tak učinil, vykládá ve spise „De missa privata et unctione sacerdotum; r.1521“. Trápily prý ho výčitky svědomí, že tak často slouží mši sv. Tu se mu zjevil ďábel (v knize je poznámka 5) a radil mu, aby mše sv. nechal. Luther ho poslechl a od té doby nazývá oběť mše sv. největším bludem papeženců, uznávaje toliko eucharistii jako svátost. „Nazývejme ji svátostí nebo závětí, nebo latinsky benedictio, řecky eucharistie, nebo večeří Páně, nebo přijímáním nebo jakýmkoli jménem posvátným, jak se komu líbí, jen když nebude poskvrněna názvem oběti.“ Ze své „Formula missae“ vymítil všechno, co se odnášelo k obětnímu rázu eucharistie a co bylo výrazem ideje obětní…
 Luther jako pravověrní lutheráni, věřil sice, že po vyslovení konsekračních slov při slavnosti večeře Páně Kristus Pán skutečně(reálně) je přítomen, ale tvrdil, že jen za tím účelem, aby mohl být požíván, nikterak však proto, aby, přítomen jsa pod oběma způsobami(in forma sacrificii), znovu na oltáři mysticky se obětoval, jak se skutečně obětoval na kříži, ani proto prý ne, aby obec křesťanská Jeho Tělo a Krev obětovala božské Velebnosti. Vždy vyčítal katolíkům, že naukou o mši sv. zbavují oběť Krista Pána na kříži zásluh a síly smiřovací, přičítajíce to oběti mše sv.
Melanchton nazývá v „Konfessi augsburské“ (artic. quid sit sacrificium) mši sv. výkonem nebo náboženskou ceremonií k poctě Boží, připouští název „oběť děkovná“, ale zavrhuje „oběť smíru“(sacrific. propitiatorium), neb tou prý je jen oběť na kříži.
Zwigli a Kalvín neuznali eucharistie ani za část bohoslužby, jméno „mše sv.“ pečlivě vymítili a večeři Páně prohlásili za ceremonii, kterou prý jen časem, dle přání a potřeby věřících a k zvýšení bohoslužebné slavnosti lze konat. V kancionálu reformované církve v Dobrosoli (Halle) vydaném se praví, že účelem eucharistie je upamatovat nás na to, co Kristus Pán pro nás učinil a vytrpěl, připomenout nám celé Jeho vykupitelské dílo a tím v nás vzbudit city vděčnosti.“ Tomáš Erast, prof. medicíny v Heidelbergu, vypracoval na rozkaz Bedřichův r.1572 „důkladné poučení“ o večeři Páně, kde velmi ostře vytkl rozdíl od učení Lutherova. Následujícího roku vyšel od Ursina a Oleviana vypracovaný „heidelberský katechismus“. Byl zaveden ve Falci a synoda Dortrechtská dodala mu vážnosti symbolické,. Synoda Falcká jej uznala a uveřejnila se zvláštní přímluvou r.1563. Do druhého vydání Bedřich vsunul větu: „Katolická mše není v podstatě ničím jiným, než zapřením oběti a utrpení Ježíše Krista.“ V třetím vydání týž Bedřich dodal. „a prokleté modlářství“ (und eine vermaledeite Abgötterei).
Praktické důsledky takové nauky záhy se dostavily. Uvedeme aspoň jeden příklad. Falcký kurfürst Bedřich III. dal v Heidelberce odstranit z chrámu oltáře a obrazy a na jejich místo postavil stoly; obrazy na zdech namalované dal zalíčit, hostie nahradil žemličkami, kalichy dřevěnými poháry. Obvyklé u protestantů hostie nazval „abgöttische runde Brödlein“(modlářské okrouhlé chleby) a dal je rovněž odstranit, poněvadž prý poddaní při večeři se jim, jako pravému Bohu, klaněli)
S naukou měnili protestanté i obřady večeře Páně. Již r.1524, faráři města Curychu, stoupenci reformovaných, žádali městský senát o svolení, přizpůsobovat obřad slavení večeře Páně novému učení. Otcové města z počátku váhali, ale na opětné prosby konečně dovolili, aby na Zelený čtvrtek r.1525, večeře Páně se slavila po způsobu Zwingliho, který obřad její vyložil ve zvláštním, dosud u nich platném spise. Tento obřad je asi takový: Po kázání o velkém dobrodiní, jež nám Bůh prokázal, vydav svého Syna, na přikrytý stůl položí se nekvašený chléb a číše vína. Pastor v obyčejném všedním šatě, stoje mezi jáhnem a podjáhnem, volá zřetelným hlasem v jazyku lidu: „Ve jménu Otce i Syna, i Ducha sv.“; ministranti jménem celé obce odpovídají „Amen.“ ….Pak čte pastor z I. listu ke Kor. 11,23 a násl….Potom posluhující roznášejí chléb nekvašený, velkou čtyřhrannou to hostii, každý z přítomných si ulomí částku a ostatek podá sousedovi. Nechce-li se někdo dotknout rukama celého chleba, dá mu posluhující jen příslušnou částku. Pak přijdou posluhující s vínem v číších a opět druh druhu podává. Zatím se čte evangelium sv. Jana od hlavy třinácté. Každá lavice dostane jeden chléb a číši vína…Smutný tento úkaz je jen nutným následkem zavržení protestanty oběti vůbec, neboť kde není oběti, není důsledně ani obětních hodů.“
Tento dogmatický rozbor vzhledem k pastoračnímu rázu II. Vatikánského koncilu zůstává platný i dnes a do budoucna, protože vychází z učení  Tridentského  koncilu, v němž je např toto: "Jestliže někdo říká, že v Nejsvětější svátosti zůstává podstata chleba a vína s tělem a krví Pána našeho Ježíše Krista, a popírá onu podivuhodnou a jedinečnou proměnu celé podstaty chleba v tělo a celé podstaty vína v krev, přičemž zůstávají pouze způsoby chleba a vína, kteroužto proměnu zajisté katolická Církev velmi vhodně nazývá transsubstanciací, anathema sit(ať je vyloučen)."


38 komentářů:

 1. Když mluvil Ježíš o svém těle, které máme jíst a o své krvi, kterou máme pít v 6 kapitole Janova evangelia, tak se farizeové, ale i učedníci pohoršovali nad Jeho slovy "Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: „To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?“
  61Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: „Nad tím se urážíte?" Jan 6,60-61 tak v 63 verši jasně vsvětlil, co ta Jeho slova znamenala: "Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život." Mluvil o Duchu (to jest to tělo) a životě (to je ta krev, která nám život dává) nemluvil o těle fyzické, ani "reinkarnovaném" do oplatky, ale pouze "Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život." JAN 6,63 proto protestanté přijimají večeři Páně jako památku na to co pro nás Ježíš udělal a budeme to dělat tak dlouho, dokud On nepřijde, kdyby se vtělil do oplatky fyzicky, tak ba už na svět přišel, protože v té oplate skutečně fyzicky jak tvrdí katolíci je, a pokud tu je, přišel znova na tuto Zem. Měl přijít 2x prové tu byl jako Syn člověka a podruhé má přijít jako soudce "A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou." Marek 13,26
  Pokud však někdo bude tvrdit, že již je tu fyzicky, tak o tom řekl: "Řeknou vám: ‚Hle, tam je, hle, tu;‘ zůstaňte doma a nechoďte za nimi. Lukáš 17,23
  Proto se účastníme Večeře Páne, protože teprve očekáváme na Jeho příchod. Uvědomujeme si důležitost této svátosti, ale jsme si vědomi, že jde o symboly, které nám mají připomínat Jeho oběť a vyhlížet Jeho slávu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevím, jakého jste vyznání, ale Kristus při ustanovení církve, která je dnes označována jako římskokatolická, také osobně ustanovil proměňování svého vlastního Těla i Krve, které se má dít opakovaně ("To čiňte na mou památku.") nikoli někde sedět u nějakého stolečku a nějaké oplatky zapíjet vínem coby výraz jakési romanticko-nostalgické vzpomínky, že někdy před 2000 lety se kdesi cosi stalo.

   Ad "Řeknou vám: ‚Hle, tam je, hle, tu;‘ zůstaňte doma a nechoďte za nimi. Lukáš 17,23"
   Právě proto je třeba Krista uposlechnout a hledat ho jedině tam, kde on sám určil = ve svátosti oltářní. Pokud tomuto nevěříte, tak potom nevěříte ani v samotné Kristovo proměnění, které udělal při poslední večeři a tím potom méně věříte i Jím ustanoveným učedníkům i církvi. Svatý Petr byl ustanoven jako první papež. Je zapotřebí návrat ke kořenům, aby člověk věděl, jak má správně věřit.

   Vymazat
 2. Bludné názory o mši sv. byly odsouzeny Tridentským koncilem takto: "Jestliže někdo popírá, že v Nejsvětější svátosti je opravdu, skutečně a podstatně obsaženo tělo a krev spolu s duší a božstvím Pána našeho Ježíše Krista, a tudíž celý Kristus, ale říká, že on je v ní jen jako ve znamení nebo v obrazu nebo působností: anathema sit - ať je vyloučen(Kánon 1 o Eucharistii)

  OdpovědětVymazat
 3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 4. Však já nevěřím v samotné Kristově proměnění, protože s jistotou vím, že v ní není. On řekl jasně kde je. Oplatka je oplatka, to co mluvil, když řekl, ať jíme Jeho tělo a pijeme Jeho krev, tak dodal "Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život." JAN 6,63
  Těm, kterým se stal Pánem, Bohem a Spasitele, řekl, že je v nich, proč by to měl být v nějaké věci, když druhý bod desatera jasně říká, že Bůh neni v žádné udělané věci (2Moj 20,4-5) přece by sám neporušil příkaz, který dal lidem, nebo snad ano? Proto v té oplatce být nemůže. Jak říkám "Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. " Jan 14,23 proto nemůže být v oplatce! Ani jeden z apoštolů nikdy neřekl, že se zhmotnil JEžíš v chlebu, v Písmu o tom není ani slovo, jedí co je nám řečeno je: 2.Kor 11,26 "Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde."
  Držme se prosím Božího Slova

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nechtěl bych mít Vaše "jistoty" opřené o vytržené verše z kontextu Božího Slova a seskládané do kontextu zcela svérázného a zcela svévolného. O zdroji těchto Vašich "jistot" diskutovat nebudu, jisté však je, že od Boha nejsou. Odůvodnění je velice dobře popsáno níže od autora, nebudu tedy duplikovat.

   Vymazat
 5. Ano, držme se Písma svatého a slov: "Toto je moje tělo" nikoli "Toto je oplatek(chleba)" . Kromě Písma sv. svoji jistotu stavme na výkladu Písma sv. v souladu s tradicí učitelů Církve. Doktor Eucharistie, sv. Jan Zlatoústý, mimo jiné a jak je jisté z liturgie po něm nazvané, řekl s absolutní vírou ve skutečnou přítomnost ve svátosti oltářní: "Po svatém přijímání vešel do Jidáše ďábel: ne že by satan pohrdal touto mocnou a vznešenou svátostí, nýbrž opovážlivost toho, jenž nehodně přijal, vydala v jeho ruce duši nešťastného apoštola."

  OdpovědětVymazat
 6. Ano držme se Písma a proto mi řekněte, kde v Písmu je psáno, že se Ježíš Pán Pánů, Král králů, vládce vesmíru bude na zavolání kněze vtělovat do oplatku? Kde to dělali apoštolové? Najděte mi to v Písmu. Ježíš přece jasně řekl, jak to myslel:"Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život." JAN 6,63 Nejde oo fyzické tělo a krev, ale o Ducha a život!

  Buď věříme Bibli tak věříme i Bohu, nebo nevěříme a tímpádem nevěříme Bohu, protože "Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti" 2Tit 3,16

  OdpovědětVymazat
 7. Výraz Král králů a Pán pánů je v Apokalypse(Zjevení 19,16) a to, že patří Ježíši Kristu je tomu, kdo kromě víry užívá zdravý rozum jasné. Z výše uvedených odpovědí pochopte, že kromě Písma sv. máte uznávat autoritu koncilů jako tridentský a autoritu osob jako sv. Jan Zlatoústý. V Písmu sv. např. nemáte, co všechno do Písma svatého patří. A lidé co čtou Písmo svaté mu velmi různě rozumí a místo jedné Církve v čele s papežem, jak máme v Mt 16,18-19, zakládají "své" spolky. Máte vědět, že Luther vypustil z bible list Jakubův se slovy: "víra bez skutků je mrtvá" (2,20). Tato "vnějškovost" mu vadila a niternost, kterou měl pěstovat v kláštěře mu byla po ženitbě trnem v oku. Pravou niternost se svědectvím skutků měla Panna Maria.

  OdpovědětVymazat
 8. Je mi líto, ale já uznávam jen a jen Boží Slovo to je pro mne absolutní autoritou....Kdyby Luther vypustil Jakubuv list, tak ho v Bibli nemám, ale ten tam je.... Duch svatý jen ten kdo dává výklad Písmu ........ koncily si často protiřečí, a pokud budu trvat na papežské neomylnosti, tak jeden papež popírá učení druhého, proto žádný z koncilů nebude rušit Boží Slovo, koncily mění svá rozhodnutí, ale Boží slovo zůstává neměnné.... Bůh je SLOVO a Ježíš je mým Bohem

  OdpovědětVymazat
 9. Luther vypoustil Jakubův list, ale protože mezi ním a dalšími deformátory nastaly spory, tak v bibli je. To, jak si koncily protiřečí je třeba dokázat! Učení o papežské neomylnosti je potřeba nastudovat a formulovat, co je na něm špatné! Ježíš, který je Vaším Bohem nic nenapsal, takže víru v jeho božství máte díky jeho hlásání a hlásání apoštolů, bez kterého by Nový zákon nevznikl. Boží slovo vás zavazuje dodržovat i věci nenapsané v bibli: II Sol 2,15: "...držte se těch zásad, v kterých jsme vás vyučili, ať už slovem nebo listem." Boží Slovo vás listem I Tim 3,15 zavazuje, aby pro vás autoritou byla Církev, sloup a opora pravdy. Místo debat o Písmu svatém se držte tématu a přemýšlejte nad tím, jak solidně je ukázáno, že protestanté deformovali a dodnes deformují bohoslužbu.

  OdpovědětVymazat
 10. Byl jste na jejich bohoslužbě, že to tak dobře víte?

  Hlavou církve je Ježíš, proto je tím, komu se podřizuje celý můj život, ne církvi samotné. Všechny Listy kterých se máme držet jsou již v Písmu nemáme k tomu již nic přidávat jak je psáno v poslední kapitole Zjevení.
  Bible není kniha, kterou napsali lidé, Nový zákon napslali pod vedením Ducha svatého (Boha=Ježíše) lidé, proto je to Slovo napsáno Bohem, bez toho by to bylo jen literární dílo. "Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha" 2.Tim 3,16a
  Vysvětlete mi tedy, proč Ježíš odpověděl učedníkům, jak to myslel s tím jezením Jeho těla a pitím Jeho krve? On jim na to řekl: Jan 6,55-56; 60 a 63 "Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: „To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat? Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život."
  Vysvětlete mi tedy, co tím přesně Ježíš myslel?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Taková spletenice kontextů biblických citací se jen tak někde nevidí. Být na místě autora, tak už na tohle neodpovídám. Prosím Vás! Kteří učedníci řekli Kristu na Vámi uvedená slova, že to je hrozná řeč a že tedy Krista nebudou poslouchat??? To jakože Kristus něco řekl, učedníci to takto neposlušně okomentovali a začali si všecko dělat hezky po svém??? Tak to je ale potom zcela jasné, ze kterých učedníků vznikli protestanté… a doufám, že Vám také.

   Vymazat
  2. Přečtěte si celou 6.kapitolu Janova evangelia a dočte te se, že to tam.... všichni učedníci Ježíše....jen tím, že se drží přesně Písma jsou protestanté špatní?

   Vymazat
  3. Spíš proto, že se Písma absolutně nedrží a dělají si vlastní výklady z veršů naprosto přeházených a vytržených z původních kontextů. Kristus řekl jasná slova o proměně chleba a vína - Vy Jeho slova překrucujete do nesmyslných fantasmagorií, takže se Písma vůbec nedržíte.

   Vymazat
  4. Ale je to Vaše škoda - okrádáte se o Boží dary zvané milosti, které člověku berou ze života zmatky a dávají pokoj a mír do srdce i do duše. Je mi Vás sice líto, ale proti absolutní nelogičnosti Vašich výkladů nenadělám vůbec nic. Máte - holt - svobodnou vůli. Ale tu já mám rovněž.

   Vymazat
 11. Články na tomto blogu "Eucharistie", "Husitská bohoslužba", "Eucharistické bludy a jejich náprava", "Ocenění sv. Václava" a "Cyrilometodějská tradice" jsou pomocí k nalezení pravdy v učení katolické Církve. Ten, kdo obhajuje protestantské názory, ten pravdu nemá. To, jak to Ježíš Kristus myslel je dáno jeho slovy: Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi(Mt 16,19)- myslel to tak, že apoštol Petr a jeho nástupci(papež) v případě názorových sporů řekne co věřit a co dělat.

  OdpovědětVymazat
 12. Stále jste se nevyjádřil k těmto veršům: „To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat? Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život."
  Vysvětlete mi tedy, co tím přesně Ježíš myslel?

  add) Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi(Mt 16,19)- myslel to tak, že apoštol Petr a jeho nástupci(papež) v případě názorových sporů řekne co věřit a co dělat....
  Toto právo mají všichni křesťané: Mt 18,18-20 "Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

  OdpovědětVymazat
 13. Běžná biblická četba čte místa, která předchází a následují. Za slovy: Jan 6,63: "Slova, která jsem k vám mluvil jsou Duch a život." následuje Jan 6,64-66: "Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří." Ježíš totiž věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí. A dodal: "Proto jsem vám říkal, že nikdo nemůže ke mně přijít, není-li mu to dáno od Otce. Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili." Ježíš tedy řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" Šimon Petr odpověděl: "Pane ke komu půjdeme?..." Apoštol Petr zůstal u Krista, ale mnozí "učedníci"(bludaři) odešli. Proč odešli a co dělali po svém odchodu? Protestovali jako protestanté proti předložené Boží nauce. Protestování proti katolickému chápání bible se závazným výkladem papeže v souladu s apoštolskou tradicí se pravda nenajde.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano to je pravda, ale také následují před Jan 6,63 následující verše, proto je jasné k čemu se to vztahuje:
   Jan 6,55-64
   "Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum. Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: „To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?“ Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: „Nad tím se urážíte? Co až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. Ale někteří z vás nevěří.“ Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. – "

   Je jasné, že mluvil k o svém tělu a o své krvi ....

   Je špatné věřit Bibli a tak protestovat nauce římskokatolické církvi? Pokud čtu Písmo s Duchem svatým, tak se dostanu do veškeré pravdy není tedy třeba výklad papeže, který je člověk jako já, ne?
   JAN 16,13-15 "Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.
   On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
   Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne."

   Tak jako noví učedníci zkoumali vše podle Písma a tp jim kázal apoštol Pavel, máme to dělat i my ne?
   "Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel." Skutky 17,11

   Vymazat
 14. Bibli věřit není špatné, ale je špatné věřit bibli špatně a protestovat proti učení katolické Církve. Z uvedené citace Jan 6,55-64 se slovy "To je hrozná řeč" soudný člověk chápe, že tato řeč byla hrozná proto, že jíst lidské tělo a pít lidskou krev je hrozné. Kdyby šlo jen o symbol a bylo to jen "jakotělo" a "jakokrev", tak by to hrozné nebylo. Podobně "hrozné" je pro dnešního sexychtivého člověka nauka: "narodil se z Marie Panny." Pro Luthera je rozum "děvka". Užívání rozumu při dodržování pravidel logiky nevede k popírání víry, ale přesnému vyjádření toho, co se má věřit a zjištění, že opak je nutně bludem. Nikdo po vás nechce odložit zkoumání Písma sv., ale hledání správného výkladu Písma sv. se závazným výkladem podle posvátné tradice daný především papežem . Uvědomte si, že židé co evangelium odmítli si myslí, že to musí dělat kvůli Písmu a také jím argumentují.

  OdpovědětVymazat
 15. Takže když Ježíš řekl, že tělo nic neznamená, ale že co dává život je Duch a slova která k nám mluvil jsou Duch a život, tak prostě mám věřit, že Ježíš to tak nemyslel, že opravdu myslel své tělo a svoji krev a jen tak poznamenal, že to tak nemyslel?
  S prominutím to je blábol.
  Duch je tělo a krev je život.
  Fyzicky v Eucharistii Ježíš nemůže být. Proč by tam byl? Jaký by to mělo důvod? Vždyť je přece v těch, kteří Ho milují:
  Jan 14,23 "Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. "

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "S prominutím to je blábol."
   Velice s Vámi souhlasím - máte tady blábolů velmi mnoho, protože mícháte hrušky se švestkami a nedá se rozumně diskutovat. Pletete si Tělo Kristovo s tělem člověka, vytrháváte úryvky z Bible a hážete si je do souvislostí, jak vás zrovna napadne…

   Příklad Vašeho míchání souvislostí:
   Automobilový závodník řekne: "Padesátka rychlost? To pro mne nic není."
   A co uděláte Vy? Pojedete snad v obci 120 jen proto, že ten závodník je člověk stejně jako Vy…?

   Vymazat
  2. Jan 14,23 "Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. "

   Tím, že Kristova Církev proměňuje chléb a víno v Tělo a Krev Páně, dodržuje Boží Slovo a proto o své Církvi Kristus řekl:
   Mt 16,18 A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.

   Dělejte, jak rozumíte - máte k tomu od Boha svobodnou vůli a vlastní rozum. Já rovněž.

   Vymazat
 16. Milý pane Tomáši Pavle,

  nemíchám hrušky s švestkami, jde o stále stejnou pasáž šesté kapitoly, kdy se mluví o Jeho těle, a to že to řekl Ježíš je pro mne podstatnější než že to vyvrací kněží či papež, protože mým Bohem je JEžíš ne papež.
  Dodržovat Ježíšova přikázání, je např. nezobrazovat si Boha a přesto to děláte "Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí." 2 bid desatera 2.Moj 20,4

  A k verši Mt 16,18 je v originále v Aramejštině, jak byl Matouš napsán, tak místo jména Petr je pravé jméno jaké mu dal Ježíš a to Kéfas, ty jsi Kéfas a na té skále zbuduji svou církev. Kdybychom to četli jak to Ježíš mysle, pochopili bychom co je tá skála "Kéfas odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. "A já ti pravím, že ty jsi Kéfas; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou." Matouš 16,16-18 Církev se vybudovala na to mo, co vyznával Kéfas, Jažíš je Syn Boha živého. Jedinou skálou je jedině Ježíš, sám Kéfas (Petr) o tom vy svých listech mluvil
  "Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas.“ Jan 1,42

  Církev nemohla být nikdy postavena na člověku, jako skále, ale na samotném Bohu, což je Ježíš.

  Vraťme se k diskuzi, ať je to úplně jasné, zde celý dialog, aby bylo jasné, že stále mluvíme o tom samém a nemíchám verše: Jan 6,48-63
  " Já jsem chléb života.
  49 Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.
  50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
  51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“
  52 Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?“
  53 Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
  54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
  55 Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
  56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
  57 Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.
  58 To je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“
  59 To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum.
  60 Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: „To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?“
  61 Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: „Nad tím se urážíte?
  62 Co až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?
  63 Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.

  Takže stále Ježíš mluvil o svém těle!!!

  POdíváme -li se do Jana 1. kapitoly tak je nám jasné, co je to tělo:
  Jan 1,1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
  Jan 1,14 "A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi."

  Slovo = Bůh = Slovo = Tělo = Bůh = Slovo
  Pokud máme jíst to tělo, máme tedy se živit Božím slovem, žít v Něm a skrze Něj.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za obsažný elaborát, nicméně:
   1)"Toto je moje tělo" a "Toto je má krev", tedy slova při poslední večeři, kdy Kristus proměňoval chléb a víno ve své tělo a svoji krev a ustanovil tak zcela jasnou podobu mše svaté, potažmo liturgie, tedy vysvětlujete jak, když sám mnohokrát opakujete, že v tohle nevěříte?
   2) jak můžete tvrdit, že berete Písmo doslova, když si děláte vlastní výtržky citací z kontextů, v jakých jsou v Písmu a skládáte si kontexty svoje vlastní přesně tak, aby sedly "na míru" Vaší víry?
   3) proč se tady snažíte někomu namluvit, že část Písma je dobrá a přijatelná a další část je špatná a nepřijatelná?

   Vymazat
  2. Já nic ntvrdím, řekl to sám Ježíš, když si lidé mysleli, že máme opravdu jíst Jeho tělo a pít Jeho krev, četl jste celou 6.kapitou Janova evangelia?
   Chcete říci, že Ježíš lhal, když tvrdil, že se jedná o Ducha a život?
   Janovo evangelium 6 kapitola verš 48 až 63
   Jan 6,48-63
   " Já jsem chléb života.
   49 Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.
   50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
   51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“
   52 Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?“
   53 Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
   54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
   55 Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
   56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
   57 Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.
   58 To je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“
   59 To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum.
   60 Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: „To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?“
   61 Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: „Nad tím se urážíte?
   62 Co až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?
   63 Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život."

   Já věřím v příchod Pána Ježíše, nevěřím však, že je fyzicky zhmotněn v Eucharistii, protože jasně řekl, co znamená tělo a krev a to Duch a život....

   Fyzicky přijde, nechodí zde do Eucharistie, ale přijde už jen jednou a to jako Král a Soudce. Večeře Páně je na památku toho, co pro nás učinil, abychom si to připomínali dokud nepřijde, jak to napsal apoštol Pavel..
   1. Korintským 11,23-25
   23 Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
   24 vzdal díky, lámal jej a řekl: „ Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“
   25 Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“
   26 Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde."

   Takže ještě jednou, kdyby tu fyzicky Ježíš skutečně byl, tak již není potřeba něco činit na Jeho panátku dokud On nepřijde.......Není to tak?

   Vymazat
  3. Milé "kdohledanalezne",
   tato debata nemá smysl, když na jednom místě popíráte přítomnost Krista v chlebu a víně a na dalším místě toto své tvrzení popíráte - potom nejste, zcela logicky, schopné dát na moje 3 jasné otázky jasné odpovědi.

   Vymazat
 17. Šimon, Ježíšův učedník, je však obvykle jmenován v Novém zákoně pomocí označení Petr. Jméno Petr je řeckého původu a znamená skála. Tímto je apoštol nejčastěji jmenován: 156x. V Novém zákoně se setkáváme pak ještě se jménem Kéfás, které je aramejského původu a znamená stejně jako jméno Petr „skála“. Jméno Kéfás je použito pro Petra v Novém zákoně 9x. Protestování proti učení katolické Církve, jak je závazně předkládali papežové protestanty vedlo nikoli k reformaci, ale deformaci křesťanské víry. Nemůže být rozdíl mezi Ježíšem Kristem bible, Ježíšem Kristem papežů a Ježíšem Kristem pravé tradice. Pokud si některý protestant myslí, že ve jménu "biblického" Ježíše se musí odmítat Ježíš papežů a tradice, tak to dělá nikoli podle bible.

  OdpovědětVymazat
 18. Je mi líto, ale řecky se řekne skále Petra (ženské jméno) Petros znamená oblázek či kamínek..... Skála je skutečně jen Ježíš, On je hlavou a skálou církve,Petr o sobě nikdy netvrdil, že tou skálou je On, taktéž, že by kdy byl papežem, on sloužil pouze židům, jen otveřel brány nebes pro pohany, když ho Bůh vyslal ke Kornéliovi, od té chvíle se však vrátil jen k židovskému národu a apoštolem pro pohany byl Pavel.... mesiánští židé však netvdí,že Petr je skálou, ale tvrdí, že Ježíš je tou skálou.
  1.Kor 3,11 "Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus."
  V Bibli je, že jedinou skálou je Hospodin, jelikož Ježíš je Bůh, On je tou skálou.
  1.Petr 2,8-9
  Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným‘, ale i ‚kamenem úrazu a skálou pádu‘. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu – k tomu také byli určeni."

  Církev nemá být založena na člověku, ale na Ježíši.... ten se však z ŘK vytratil, dokonce se mu neříká ani jménem, buď se o Něm mluví jen přívlastkem jako kristus (a těch může být mnoho), nebo jen Boží Syn, ale Jeho jméno v Němž je vítězství se již nekáže. .....

  Nejde mi o boha papežů, boha tradice, ale o skutečného Božího Syna Ježíše Nazaretského, který nás učí, že nemáme porušovat přikázání, ale plnit je, tak nechápu, proč Ježíše ukřižovaného stále stvárňujete v sochách a obrzaech, když v druhém bodě desatera (ne dle katechismu, tam je to vynechané, ale podle Bible) "Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí." Exodus (2.Moj) 20,4 Tak mi vysvětlete, proč Boha neposloucháte?
  Není Eucharistie také zobrzením Boha? Když tvrdíte, že je to vtělený Ježíš?

  Jakub 2,10 "Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem."

  Prosím o vysvětlení

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Petr o sobě nikdy netvrdil, že tou skálou je"
   @Ne. Nám ale úplně stačí, že to o něm řekl sám Ježíš Kristus. Vaše zcela podujaté vývody z Písma absolutně nejsou slučitelné s křesťanstvím.

   Vymazat
  2. Ježíš řekl:
   "Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr (Kéfas); a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou"

   Na tom vyznání, že Ježíš je Syn Boha živého. Nepřekrucujte Písmo´. V Originíle v Aramejském jazyce je napsáno: Ty jsi Kéfas a na té skále zbuduji svou církev. zde odkaz na originál http://www.peshitta.org/
   18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. zde řecky a nikde není psáno, že je myšlen Petr, ale jedná se o Ježíše

   Stále jste mi nevysvětlili o porušování druhého bodu desatera - Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí." Exodus (2.Moj) 20,4 Tak mi vysvětlete, proč Boha neposloucháte?
   Není Eucharistie také zobrzením Boha? Když tvrdíte, že je to vtělený Ježíš?

   Vymazat
  3. Milé kdohledanalezne, neumím a nebudu odpovídat na Vaše lživé konstrukce s úryvky Písma a předsudky vůči křesťanům a Kristově církvi. Samo mi neodpovídáte na jasné otázky a chtělo byste v internetové diskuzi nahánět lidi. To od Vás vážně není ani hezké ani křesťanské.

   Vymazat
  4. Milý Tomáši,

   asi jste nenašel argument na Boží slovo, což chápu, učení Ježíše je velice jasné....
   A ani neodpovídáte na mé otázky.... jak je to s desaterem a zobrzováním Ježíše?

   Já Vám odpovídám na vše, zato Vy se jim vyhýbáte, diskuze je o vyměňování názorů ne urážky, mám předsudky vůči tradici a lidské nauce .... CO JE ŠPATNÉHO STAVĚT JEN NA JEŽÍŠI, NA TÉ SKÁLE, NA SPASITELI?

   "Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Ježíši Kristu. V něm je přece vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. " Kol 2,8-10

   Prosím o zodpovídání mých otázek, tak jak já odpovídám Písmem na Vaše. Děkuji za velice za Vašii trpělivost ve svých odpovědích

   Vymazat
  5. Milé kdohledanalezne, mýlíte se a zastíráte pravdu - stačí se podívat do komentářů, které jsou na jiných místech. P. Jaroslav i já jsme se Vám snažili vysvětlit, jak to je se zobrazováním Boha a není chyba na naší straně, že tyto odpovědi neakceptujete. Navíc neodpovídáte na otázky moje, takže nevidím sebemenší důvod odpovídat Vám. Proč mám zbytečně ztrácet čas a argumentovat na Vaše otázky, u kterých tak jako tak ignorujete obsah odpovědi a tím i můj čas? Řeknete mi důvod?

   Vymazat
 19. Jaká byla Vaše otázka, možná došlo k přejlédnutí...
  Jinak prozatím o zobrazování nebyla žádná odpověď, alespoň tam kde živě diskutuji ... proto prosím o zopakování odpovědi... jak je to s Katechismus versus Biblické desatero... zobrazením Ježíše...

  Diskuze neznamená ignorace, nebo mám slepě přijímat fakta, která vyvrací samotná Bible a místo laskavého vysvětlování přichází urážky a arogance. Já se snažím najít pravdu, a Vy zde vyhlašujete, že ta Vaše je jediná pravá....proto mě naše diskuze obohacuje a ukazuje čemu věří tradice a Písmo.... je snad špatné něco na hledání a ptání se?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdo hledá, nalezne. Přehlédnout nebo přehlédnutí předstírat a potom zbytečně divočit umí každý nechytrý.

   Vymazat
  2. Pane Tomáši Pavle,

   vidím, že Vám chybí trpělivost (jedno z ovocí Ducha svatého) ve vysvětlování, a asi láska, jinak by jste mne neurážel...

   z historie celé této diskuse zde jsou Vaše otázky:
   add)
   Příklad Vašeho míchání souvislostí:
   Automobilový závodník řekne: "Padesátka rychlost? To pro mne nic není."
   A co uděláte Vy? Pojedete snad v obci 120 jen proto, že ten závodník je člověk stejně jako Vy…?
   JÁ POSLOUCHÁM JEŽÍŠE A POKUD ŘEKL, ŽE TĚLO NIC NEZNAMENÁ, ALE ŽE JE TO DUCH A ŽIVOT, TAK TO BERU JAKO ABSOLUTNÍ PRAVDU, JELIKOŽ POSLOUCHÁMSVÉHO BOHA.

   add) 1)"Toto je moje tělo" a "Toto je má krev", tedy slova při poslední večeři, kdy Kristus proměňoval chléb a víno ve své tělo a svoji krev a ustanovil tak zcela jasnou podobu mše svaté, potažmo liturgie, tedy vysvětlujete jak, když sám mnohokrát opakujete, že v tohle nevěříte?
   2) jak můžete tvrdit, že berete Písmo doslova, když si děláte vlastní výtržky citací z kontextů, v jakých jsou v Písmu a skládáte si kontexty svoje vlastní přesně tak, aby sedly "na míru" Vaší víry?
   3) proč se tady snažíte někomu namluvit, že část Písma je dobrá a přijatelná a další část je špatná a nepřijatelná

   ODPOVĚĎ BYLA V TEXTU PODTÍM, ALE ODPOVÍM ZNOVA
   1)BERU V ÚVAHU CELÝ TEXT O JEHO TĚLE A KRVI Z CELÉ 6.KAPITOLY NEJEN URÝVKY, JAKO ŘK
   2)TÍM,ŽE VĚŘÍM VE SLOVA PÁNA JEŽÍŠE NEDĚLÁM SI NIC NA MÍRU
   3)NETVRDÍM, JEN ŘÍKÁM, ŽE JEŽÍŠ SÁM,ŘEKL, ŽE NEMYSLEL SVÉ TĚLO, ALE DUCHA (COŽ JE TAKÉ JEHO TĚLO) A ŽIVOT

   add) tato debata nemá smysl, když na jednom místě popíráte přítomnost Krista v chlebu a víně a na dalším místě toto své tvrzení popíráte - potom nejste, zcela logicky, schopné dát na moje 3 jasné otázky jasné odpovědi.

   NETVRDÍM, ŽE JEŽÍŠ JE FYZICKY PŘÍTOMEN V CHLEBU A VÍNĚ, JSOU TO SYMBOLY, KTERÉ NÁM MAJÍ PŘIPOMÍNAT JEHO OBĚŤ A VÍTĚZSTVÍ, COŽ JE DUCH A ŽIVOT.
   JAN 4,24 "Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“ "

   A NYNÍ JSTE NA ŘADĚ VY ODPOVĚDĚT NA MÉ OTÁZKY. Používejjte prosím jen Písmo.

   Předem děkuji

   Vymazat

Poskytuji prostor k otevřené diskusi, která povede
k přijetí a upevnění pravé katolické víry.


Bludné nekatolické názory se ve velké míře a bez ochoty nápravy projevily např. u článků "Mariánský život"
a "Démonologie" a nadále nebudou zveřejňovány právě
z tohoto důvodu.