neděle 20. května 2012

Mariánská zjevení

   Věříš ve zjevení Panny Marie? Na tuto otázku jsou odlišné a protikladné odpovědi. Podle zásady: „Jaká modlitba, taková víra“ je kladná odpověď skrze modlitbu tradiční liturgie ze svátku Zjevení Neposkvrněné Panny Marie 11.února v Lurdech. Modlí se: „Bože, jenž jsi neposkvrněným Početím Panny připravil svému Synu důstojný příbytek, pokorně od tebe žádáme, abychom oslavujíce Zjevení téže Panny, dosáhli spásy duše a těla…“ Takto se po vydání misálu Pavla VI. v roce 1969 již nemodlí. Vynechání výslovné zmínky o zjevení Panny Marie 11.února provází i chladnější vztah k mariánským zjevením.  
   Již zemřelý František Press se řídil výzvou ze zjevení Panny Marie v La Salettě: „Oznamte to všemu mému lidu!“ a šířil zjevení Panny Marie. V mariánském nakladatelství v knize "Maria – Mariánská zjevení a poselství lidem 20. století" píše v poděkování: „Na tomto místě projevuji svou nejupřímnější vděčnost panu Guy le Rumerovi, jeho kniha L´Apokalypse Mariale mě uvedla do světa Mariánských poselství a stala se mi vzorem pro tuto knihu, a jehož rady a přátelské služby mi byly účinnou pomocí při jejím zpracování.“ Kniha začíná úvodem: „Považujte přece má zjevení za Mariánskou apokalypsu, která je velmi dobře v souladu s Apokalypsou sv. Jana (Kérizinen 26. dubna 1961). Mariánská poselství jsou určena všem lidem celého světa a ani v nejmenším se nepozastavují nad dnešními rozdíly v jejich smýšlení a vnitřním přesvědčení o základním poslání člověka a smyslu jeho pozemské existence. Jsou tedy určena nejen křesťanům, či v širším slova smyslu lidem věřícím, ale především ateistům a nábožensky indiferentním lidem, vždyť všichni žijeme vedle sebe na tomto světě a všichni za něj neseme zodpovědnost.“ 
   Pan F.Press mi vyprávěl, jak se pan kardinál Tomášek živě zajímal o jeho vydavatelskou činnost a odebíral knihy, které vydával a dával je lidem při návštěvách pražského arcibiskupství. I v době socialismu pan kardinál Tomášek rád připomínal s mladistvým nadšením přes své stáří slova příslibu Panny Marie ve Fatimě: „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!“ Pan F.Press se smutkem konstatoval, jak pan kardinál Vlk oproti panu kardinálovi Tomáškovi místo vděčného zájmu jeho knihy naprosto odmítal. Tento postoj se týkání i týdeníku Světlo, který se snaží brát zjevení Panny Marie vážně. 
   Pokud kněz nebo biskup nekáže o pekle, hříchu, ďáblu a pokání, tak tuto mezeru musí vyplňovat Bůh skrze zjevení Panny Marie. A biskup nebo kněz, který  kázání o pekle, hříchu, ďáblu a pokání hodnotí jako  negativní, považuje pak i Pannu Marii s jejími zjevení za zbytečné, protože jsou  negativní. Matematické pravidlo minus minus je plus má i logickou obměnu, že mluvit záporně o záporných věcech je věc kladná. Lidem, kteří nechtějí slyšet evangelium jako dobrou zvěst a dívají se na ně jako na minus pro svůj život a svět v němž žijí, nutně z tohoto odmítání dobra vzniknou minus pro jejich pozemský i věčný život.                
   Neuzavřená a oficiálně neschválená mariánská zjevení dávají prostor pro různé interpretace. Při duchovních cvičeních pro kněze v roce 1994 pan biskup Škarvada mluvil o Medžugorje, že má jako jeden za základních bodů Eucharistii. Proč bych tedy měl jet do Medžugorje? Pán Ježíš živý je ve svatostánku a raději se jdu pomodlit před svatostánek a nepotřebuji nikam cestovat. Pokud to někomu prospěje v křesťanském životě, tak mu tu cestu do Medžugorje nerozmlouvám. 
   To, že časová vzdálenost vůbec není důvodem k neaktuálnosti zjevení Panny Marie vidíme na Guadalupe v Mexiku. Na toto místo zjevení v roce 1531 přichází v současnosti i 20 milionů poutníků ročně. Kopie obrazu Panny Marie z Guadalupe sehrála důležitou úlohu v bitvě u Lepanta. V roce 1986 při zemětřesení se škodami vyčíslenými na 4 miliardy dolarů na bazilice v Guadelupe žádné škody nevznikly. 
   Může se stát, že místo málo vzdálené na kilometry je málo vyhledáváno. Příkladem je Filipov v severních Čechách. V roce 1913 uvádí P.Hoppe ve svém rozsáhlém díle „Des Österreichers Wallfahrtsorte“: „Filipov je podle velikosti zázraků jedno z největších poutních míst, které se vyrovnají nejproslulejším uzdravením v Lurdech.“ Poutní kostel vznikl na základě zázračného uzdravení Magdalény Kadeové 13.1.1866. Krátce po tomto uzdravení a zjevení Panny Marie vycházela každé dva roky informativní brožurka s přehledem uzdravení ve Filipově. Kladný vztah k mariánským zjevením se může projevit i tím, že tam půjdeme s důvěrou prosit za uzdravení těla. Podobně jako v evangeliu Pána Ježíš uzdravoval těla za účelem zdraví duše a obnovení důvěry a vztahu k Bohu, tak se to má dít z naší strany. 
   Místa zjevení Panny Marie, jak je uvádí v knize „Maria“ F.Press: „Paříž – ulice ru de Bac“, „La Saletta“, „Fatima“, „Amsterodam“, „Kérizinen“, „Turzovka“, „Garabandal“, „San Damiano“, „Medžugorje“, „Africké Kibeho“, „Melleray Groto“, „Celý svět“.
   Zpravodaj Matice cyrilometodějské ze 4.května 2012 připomíná zjevení v Akitě z 13.října 1973 uznané tamějším biskupem a kardinálem Ratzingerem: „Jak jsem řekla, jestliže se lidé nebudou kát a nepolepší se, Otec uvalí strašný trest na všechno lidstvo. Bude to větší trest než potopa, takový trest, jaký svět nikdy předtím neviděl. Z nebe bude padat oheň a vyhladí velkou část lidstva, dobré i zlé, neušetří ani kněze, ani věřící. Ti, co přežijí, budou tak zoufalí, že budou závidět mrtvým. Jediné zbraně, které vám zbudou budou růženec a Znamení, které vám zanechal můj Syn. Každý den se modlete růženec. S růžencem se modlete za papeže, biskupy a kněze. Dílo ďábla pronikne dokonce i do Církve takovým způsobem, že budete vidět kardinály, jak se staví proti kardinálům, a biskupy stavět se proti jiným biskupům. Kněží, kteří Mě ctí, budou vysmíváni a budou se proti nim stavět jejich spolubratři. Kostely a oltáře budou zpustošeny. Církev bude plná těch, kteří přijímají kompromisy, a démon přinutí mnoho kněží a zasvěcených duší opustit službu Pánu.“Žádné komentáře:

Okomentovat

Poskytuji prostor k otevřené diskusi, která povede
k přijetí a upevnění pravé katolické víry.


Bludné nekatolické názory se ve velké míře a bez ochoty nápravy projevily např. u článků "Mariánský život"
a "Démonologie" a nadále nebudou zveřejňovány právě
z tohoto důvodu.