sobota 17. prosince 2011

Kostel a jeho účel

     U stavby se zajímáme o to, kdy byla postavena, jak byla postavena a kým byla postavena. Nejdůležitější otázkou je, proč byla postavena. Jsou budovy, které to oznamují svými nápisy: „Banka“, „Potraviny.“ Kostel svojí věží směřuje vzhůru, aby připomínal Boha, který jako Stvořitel je nad světem. Kostel s křížem připomíná výkupnou smrt Ježíše Krista na kříži.
     V části Bible zvané Nový zákon, je potvrzen i Starý zákon: „Písmo nemůže být zrušeno.“ (Jan 10,35). Bible je kniha posvátná pro křesťany. Čemu nás učí bible o chrámech? V první knize královské se král Šalomoun, který zbudoval chrám považovaný za jeden ze sedmi divů starověku ptá: „Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vybudoval?“
     Toto pokorné smýšlení obsažené v bibli najdeme rovněž v posvátné tradici. Sv. Jan Zlatoústý nám zanechal zprávu o chování prvních křesťanů v kostele: „Když se chystali vstoupit do chrámu, políbili pokorně práh u dveří a zachovávali při mši svaté takové ticho, jako by nikoho v kostele nebylo.“
     U proroka Jeremiáše čteme, jak varoval lidi, aby skutečně žili podle toho, co se v chrámu hlásá a nespoléhali na pouhé neupřímné chození do kostela: „Nespoléhejte na klamná slova: Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův." (Jer 7,4). Kniha Jeremiáš končí zničením chrámu Šalomouna pro hříchy lidí a neochotu konat pokání.
     Apoštol lásky sv. Jan nejobšírněji popisuje v 2.kapitole svého evangelia, jak Pán Ježíš vyhání prodavače a směnárníky z chrámu bičem, protože měnili účel chrámu - místa modlitby – na obchod a banku. Toto správné chování Krista při změně účelu budovy nám může být částečně srozumitelnější při představě, jak by to dopadlo v jiných oblastech: kdyby někdo v bance dělal nabídku pečiva anebo u benzínové pumpy nabízel směnu peněz. Chrám, z něhož Pán Ježíš vyháněl osoby, co měnili účel této budovy, byl zničen 29. srpna roku 70 podle jeho předpovědi, která dokládá jeho věrohodnost a činí to i zbytky chrámu při návštěvě Jeruzaléma v současnosti.
     Odkaz na bibli a tradici odpovídá požadavku II. Vatikánského koncilu, který v konstituci Dei verbum (Boží slovo) v čl. 24 učí: „Posvátná teologie spočívá jako na trvalém základu na psaném Božím slovu spolu s posvátnou tradicí." Příklad správného vztahu ke kostelu je u Panny Marie a bible rozjímaná v modlitbě růžence nás vede do chrámu při obětování Ježíše a jeho nalezení v chrámě, jak je psáno ve druhé kapitole Lukášova evangelia.
     Kardinál Tomášek začíná katechismus otázkou patřící do kostela: „K čemu jsme na světě?" a odpovídá: „Jsme na světě, abychom sloužili Bohu a po smrti se dostali do nebe."
     U otázky „čím sloužíme Bohu?" uvádí sv. Augustin (Vyznání I,1): „Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě." Z uvedeného je zřejmé, s jakým postojem máme do kostela přicházet.
     Kostel je postaven k bohoslužbě a při ní jde o dílo vykoupení Krista s oslavou Boží a posvěcením člověka. Těm, kdo jsou spokojeni s tím, že stačí, když někdo „se jde jen tak do kostela podívat“, jako do muzea nebo koncertní síně apod., připomínejme špatné konce, k nimž to vede. Historik PhDr. Radomír Malý v časopise Te Deum 4/2011 píše: „Tak např. v Holandsku čtvrtina všech katolických chrámů, činných ještě v r. 1960, slouží dnes jako kina, divadla, hypermarkety, dokonce i jako bordely.“
                                                     

37 komentářů:

 1. Můj komentář se netýká konkrétně tohoto příspěvku, ale obsahu tohoto blogu jako celku. Se znepokojením sleduji v poslední době nárůst snah o jakousi revizi závěrů II.VK. Vrcholem je pak snaha některých farářů přímo ve farnostech šířit různé pseudopravdy a napadat oficiální texty Misálu a dokonce žádat biskupství o povolení sloužit tridentské mše na vesnicích, kde není možnost jiné volby účasti na mši. Takovíto faráři pak odmítají podávat eucharistii na ruku s odkazem na jakousi "svatou neposlušnost". Po přečtení tohoto blogu již chápu proč je nevyhnutelná nutnost hnutí jako je charismatická obnova vedená opravdovými teology (P. Opatrný). Pro mě je to především obrana před takovými lidovými teology.

  OdpovědětVymazat
 2. To bude tím, drahý pane Vrtale, že 40 roků (pouhá 2% trvání římskokatolické církve - totiž 40:2000) působí v církvi velice zhoubní a sprostí katolíci, kteří nejsou věrni II. VK a papeži a svévolně boří v kostelích nádherné oltáře, aniž k tomu dostali povolení. Nevěříte? Tady máte jasný důkaz:
  http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_cs.html - čl. 4

  Rozhodně je mnohem lepší lidová zbožnost, která po staletí tvořila silnou církev než pa-teologicky učené vyhazování Krista ze svatostánků kvůli povedeným Adventním a já nevím jakým dalším koncertům. Taky byste někomu dal k dispozici Váš dům neob byt, aby si u Vás udělal svoji rodinnou oslavu a na celý den byste se ochotně odstěhoval pryč? Tomu vážně nevěřím. Ale kdybych se náhodou spletl - pošlete mi Vaši poštovní adresu, docela by se nám to hodilo na oslavy narozenin v rodině.

  (Mimochodem - když už tu je řeč o tom Vašem znepokojení - král Herodes byl také znepokojen zrozením Krále a dal kvůli tomu povraždit maličké kluky v celém městě.)

  OdpovědětVymazat
 3. Pavel: Charismatické hnutí boří trojiční chápání Boha, podobně jako další "lidový" teologové, kteří dostali zadarmo doktorát na teologické fakultě. Nejkrásnějším příkladem plodů našeho charismatického hnutí je Eliáš Dohnal, který svévolně likvidoval klid v řeckokatolické církvi v ČR a na Ukrajině si začal hrát na autokefala, nechal se vysvětit nedovoleně na biskupa, "exkomunikoval" veškerou hierarchii včetně papeže Benedikta XVI. (a posmrtně i papeže Jana Pavla II.). Kdo by byl věřil, že jej na počátku tohoto tisíciletí slepě následovala celá charismatická obnova v ČR a zvala si ho jako hlavního přednášejícího na své konference? Suď jak suď. P. Jaroslav Jan je však oproti Dohnalovi hlava a jistě se o tom do budoucna také přesvědčíme vzevrubněji. Pokud tedy budeme marginálně upřednostňovat Ducha od Otce i Syna nebo jakkoliv jinak, tak počítej s tím, že přijde hereze typu ariánismus, sabellianismus, monarchianismus či dokonce subordinacionismus.

  Lidoví teologové jsou mnohdy velkuo inspirací pro velké teology, ale dokud nenastane v církvi dialog, tak jejich hlas bude muset mlčet často stejně, jako byl umlčen hlas Jakuba Demla (že by další tuctový lidový teolog?).

  OdpovědětVymazat
 4. Rád bych vás ještě poprosil o informaci - je vám známo něco bližšího o osobě P. Jaroslava Jana, myslím tím kde působí, zda je v některém řádu atd.

  OdpovědětVymazat
 5. Máte, vážený pane Vrtale, na o. Jaroslava k dispozici email, zeptejte se laskavě osobně. Je mi s podivem, že takový bystrý člověk píše komentáře nesouvisející s obsahem článku.

  OdpovědětVymazat
 6. Dobrý den, zkoušel jsem vyplnit zprávu pro autora blogu ve spodní části, ta ale bohužel nefunguje. Navíc by mě zajímalo, zda někdo tohoto kněze zná osobně. Celý tento blog totiž působí velice nevěrohodným dojmem. Nevěřím, že kněz který si je vědom současného oficiálního učení církve, může vybízet k takto rozsáhlé revizi a uzavření církve do ještě větší izolace, kde se ocitla po velice bolestných skandálech z minulých let. Obecně si myslím, že je daleko užitečnější sledování současného přístupu v německých a rakouských farnostech, kde jsou věřící vybízeni k větší účasti na životě společenství a tak jsou se svou církví podstatně více identifikováni.

  OdpovědětVymazat
 7. Pane Vrtale, udivuje mne Váš eminentní zájem o osobu o. Jaroslava Jana, přičemž k mé reakci ohledně II vat. koncilu nebo jeho postřehům o něm jste se vůbec nevyjádřil. Celá řada tzv. "oficiálních stanovisek církve" popírá dřívější oficiální stanoviska předchozích papežů, které máme jako správní pravověrní katolíci poslouchat, neb jejich hlas nikdo nezrušil, pouze tu máme jakési svévolné moderní hnutí (potažmo sektu), která pustoší kostely i katolickou liturgii. Takže nevím, proč se více nezajímáte - tedy pokud se považujete za pravověrného katolíka - o všechna stanoviska římskokatolické církve. Jistě by to bylo mnohem užitečnější, než se pokoušet zcela nevhodně odhalovat identifikaci blogaře proti všem ustáleným pravidlům blogů. Takovéto pokusy bývají trestány zabanováním a komentáře následně označovány jako SPAM = netýkají se tématu a obtěžují pisatele blogu i ostatní čtenáře.

  OdpovědětVymazat
 8. Ještě jednou Vás, pane Pavle, zdravím. Jistě můžete mé komentáře považovat za SPAM a pokud Vás obtěžují, prosím, pokuste se je ignorovat a již na ně nereagujte. Nemohu se zbavit ale přesvědčení, že vědět o osobě bloggera více informací není nic neadekvátního. Pakliže se blogger bojí uvézt svou identitu nestojí za to se jeho názory zabývat. Nicméně důvod, proč se zajímám o tento blog je trošku jiný. Ve farním zpravodaji v našem kostele se začaly pravidelně objevovat přetisky místních blogů a jsou zde presentovány jako jakýsi oficiální názor církve a jejích představitelů. Proto se zajímám o to jaká církevní autorita stojí za tímto blogem. Nesouhlasím s tím, aby docházelo k takovéto dezinterpretaci a v tomto smyslu jsem se také obrátil na naše milého otce biskupa.

  OdpovědětVymazat
 9. a) Neobtěžujete mne, ale plevelíte mimo téma - osobně znám blogera, je to velmi vzdělaný a rozumný římskokatolický kněz trpící jako mnoho dalších pravověrných katolíků kvůli sektářské vlně v církvi.
  b) psát zprávu jít musí, pokud nemáte někde svoji vlastní technickou chybu, kterou Vám ovšem nevyřeším.
  c) Však to je jen dobře, že se konečně projevuje, jak modernistická sekta plení liturgii i kostely a nemá pro to oporu ve II vat. koncilu, jak se mocně hlásalo - "Konečně můžeme naplnit závěry II VK! Oltáře a Latinu ven, tady budou jen stoly, čeština a místo varhan kytary a keyboardy!!!" - nebo se snad trošku pletu? Ocitujete mi místo II VK, které tohle přikazuje?

  Já osobně tomuhle barbarskému postupu při ničení oltářů, varhan, liturgie a lidové zbožnosti dodrbaným tzv. "jednotným kancionálem" říkám totalitní diktatura protestantismu a zednářsví v římskokatolické církvi. Když kouknete na můj blog (tedy - spíše postřehy), tak tam objevíte vskutku skvostné WC sdílené z jiného blogu jako unikátní důkaz ztráty vší soudnosti a zdravého rozumu.

  OdpovědětVymazat
 10. Zdravím tě Pavle Vrtale!
  Tvé komentáře, nevím proč, zavání přiliš moc slovníkem vyšetřovatele.
  Ona otevřenost v teologii by se měla projevovat svobodou bádání a názorů a to znamená také 'audiatur altera pars', což znamená i negativa. Pokud někdo neumí poslouchat oponenturu a odpovídá na ni tím, že lidoví teologové a jejich názory uzavírají církev před světem apod. je zcestná. Tento blog není psán v první řadě pro nevěřící (ti by na něj ani nepáchli, protože se straní jakékoliv stránky z náboženským obsahem), spíše je však pro hledající katolíky, kteřé umí myslet a nejsou jen slepým a hluchým stádem. To se očekává od opravdu svobodné církve a jednotlivých věřících křesťanu v duchu Jan 8,32; to je ta prava svoboda a té nelze dosáhnout jednoduše.
  Pater Jaroslav Jan si je vědom toho, jaká je nauka církve, a proto jedná v souladu se svým svědomím a 'sensus fidei'. K jeho pochopení zároveň musíš bedlivě prostudovat dokumenty Memoriale Domini, Sacramentum caritas, Liturgiam authenticam, Summorum pontificum a Universae Ecclesiae a pochopíš, že církev není armáda, která by šla podle manuálu, ale že je v ní také spiritualita, která se projevuje jednotou v rozličností a rozličností v jednotě. Po uvědomnění si tohoto paradoxu pak si můžeš uvědomit ještě více, o čem je tvůj vlastní duchovní život, směřování a znalosti. Vřele doporučuji tedy sledovat a komentovat. Pokud pater Jaroslav nekomentuje komentáře, tak má k tomu jistě svůj důvod, proto je lepší osobní zpráva, která pokud nefunguje, tak to jistě není jeho vinnou a jistě ji v nejkratším čase opraví.
  To, že se články z tohoto blogu objevují i ve vašem farním časopise by bylo jako vhodná otázka na ty, co ho dávají dohromady a je to samosebou o vaší farní demokracii.

  OdpovědětVymazat
 11. Technická: zkoušel jsem odeslat zprávu, bude tam asi nějaká interní závada. Po kliknutí na jeho jméno a dalším prokliknutí "email" odesílání funguje. Ovšem pro pohodlné odeslání zprávy na email o. Jaroslava je ve spodní šedé části blogu pod propagačním videem odesílací textové políčko "ZPRÁVA AUTOROVI BLOGU". Stačí jen trošku otevřít oči.

  Když už jsme u toho "obrácení se na" církevní autoritu - Mons. Duka právě před chvílí prohlásil s 1000% jistotou, že pan Václav Havel, který těsně před smrtí odmítnul kněze a tím i svátost nemocných, oslaví Vánoce u Boha v nebi - jen doufám, že z toho nebude další podivná beatifikace. V minulosti by o V.H. bylo v řk-církvi hovořeno ve všech kostelích - když už tu máme to dobré téma "Kostel a jeho účel" - jako o bezvěrci. A mám taktéž za to, že "účel" vyšších duchovních spočívá především v poslušnosti Bohu a Jím ustanovené Matce církvi.

  OdpovědětVymazat
 12. Zdravím Vás všechny pospolu i každého jednotlivě. Nechci zde polemizovat se všemi názory, které jste zde uvedli a myslím, že bychom se stejně nepřesvědčili. Uznávám, že spiritualita může mít mnoho forem - mně vyhovuje její pojetí tak jak ji presentuje např. P. Halík, P. Opatrný a hnutí Focolare. Jen prosím pana Pavla, aby více vážil svá slova, protože právě termíny jako "barbarský postup", "modernistická sekta" atd. staví hráze a velmi brání otevřené diskusi, teologickému bádání a farní demokracii jak o ní hezky píše p. Zouhar. Já věřím, že církev se nebude vracet zpět před II. VK, ale bude se nadále snažit přiblížit lidem a hledat odpovědi na aktuální otázky a potřeby. Obracet se do minulosti a uzavírat se v ní s tím, že co fungovalo před třemi sty lety musí určitě fungovat i dnes by byla veliká chyba, která může vést k úplné ztrátě církevní autority.

  OdpovědětVymazat
 13. Já bych spíše řekl, že více brání neochota otevřít oči a pořádně si přečíst závěry II vat. koncilu, pane Vrtale, než jasné pojmenování skutečnosti - stále mi tvrdošíjně dlužíte 2 odpovědi. Já nemám s lidmi, kteří jsou škodnou v církvi, o čem diskutovat. Mojí křesťanskou povinností je ctít Matku Církev s jejím kompletním učením a to také dělám - v tom je zahrnuta i modlitba za nepřátele na základě Kristova Slova "Milujte své nepřátele a modlete se za ně.". Milovat hříšníka a pranýřovat hřích JE v souladu s církevním učením - Vy to snad nevíte? To, co označujete jako "názory", svědčí pouze o Vašem odmítání a ignorování závěrů II VK - že jste příznivcem bludaře Halíka, který si hraje na hlas církve a hnutí Fokolare, které si jde svojí vlastní cestou, mne vlastně vůbec nepřekvapuje.

  OdpovědětVymazat
 14. Ano Mons. Duka měl velice pěknou promluvu. Každému člověku je dána možnost očištění a spásy viz. rozhovor s Mons. Dukou.

  OdpovědětVymazat
 15. Pane Pavle doufám, že tou škodnou v církvi nemáte na mysli mě nebo některé s otců biskupů. A navíc jak se odvažujete tvrdit, že Vám něco dlužím a to ještě tvrdošíjně - nic Vám nedlužím jen vzájemnou lásku (Řím 13, 8) To co považujete za jasné pojmenování skutečnosti já považuji za velice hrubé výpady, které neprospívají duchu jednoty a vzájemného pochopení.

  OdpovědětVymazat
 16. "Ano Mons. Duka měl velice pěknou promluvu. Každému člověku je dána možnost očištění a spásy viz. rozhovor s Mons. Dukou."
  > Ano - ovšem pan Havel tuto možnost odmítnul a zřeknul se tak Božích milostí a ohrozil tím svoji spásu zcela dobrovolně, ač mu byl nabídnutý kněz. Mimochodem nevím, co vykonal TAK velkého pro církev a pro Boha v porovnání s jeho předchůdci. Zkusíte nás poučit? (Gustav Husák se alespoň před smrtí obrátil a požádal o svátosti, takže tam to šlo spolehlivě přes očistec "hore".)

  "A navíc jak se odvažujete tvrdit, že Vám něco dlužím a to ještě tvrdošíjně - nic Vám nedlužím jen vzájemnou lásku (Řím 13, 8)"
  > A jak se Vaše láska projevuje? Ignorací církevních dokumentú 2. vatikánského koncilu a mých otázek na Vás? Tak to asi ta Vaše láska k Církvi a jejím věřícím není zas až tak moc velká. Chce to víc zabrat, pane Vrtale. Však si jistě v Bibli najdete pasáž, že právě v lásce máte mít dokonalost. (Jestli ne, dejte vědět, najdu vám to sám.)

  "To co považujete za jasné pojmenování skutečnosti já považuji za velice hrubé výpady, které neprospívají duchu jednoty a vzájemného pochopení."
  > Já považuji za (neoddiskutovatelně) primárně hrubé výpady, když někdo přijde jako vykonavatel příkazů II. vat. koncilu do kostela a začne vyhazovat posvěcené oltáře se slovy, že to staré harampádí tam nepotřebuje.

  Jestliže se dnes ozývá podobně tvrdý hlas proti - čemu se, drahý pane Vrtale, vůbec divíte? Že budou pravověrní katolíci k tomuhle pohanskému řádění mlčky přihlížet? Uvedete mi jediný důvod, proč by měli, když sám Kristus hnal z chrámu obchodníky a švihal je přitom bičem a tak jde křesťanům příkladem, jak mají s ničiteli kostelů zacházet? Já bych řekl, že v tomhle jsou ještě obrovské dluhy lásky k bližním i k Evangeliu, protože počítám, že jste ještě ani jednou bičem v kostele určitě nedostal.

  OdpovědětVymazat
 17. To, že pan Halík a Focolare však hlásají věci, které nemají s naukou katolické církve nic společného je však ale něco jiného. To není teologie, to není duchovní literatura. Své ti o tom může povědět Ctirad Václav Pospíšil, profesor systematické teologie.

  OdpovědětVymazat
 18. Jinak farní demokracie neexistuje - to byla jen analogie, protože ve skutečnosti tu máme něco jako farní sověty (farní rady), které se zabývají věcmi, o kterých by měl naopak rozhodovat kněz sám a zatím z nich plyne pramálo dobrého (zatím jsem se měl možnost přesvědčit jen o tom, že umí odvolat kněze z farnosti a nahradit ho novým dle svého výběru).

  OdpovědětVymazat
 19. Pane Pavle, když mluvíte o bičování a vyhánění z chrámu tak z Vás mluví nenávist a zášť a to nejsou dobří rádci a pomocníci. Ale k Vašim námitkám, co se týká Mons. Duky uvedl v rozhovoru na otázku Existuje peklo? cituji „No, toť otázka. V církvi je tato diskuze veliká od počátku. Otázka spravedlnosti není v tomto světě nikdy vyřešena. Křesťanství mluví o takzvaném očistci. Tedy každému člověku je dána šance se očistit.“ Pan Havel udělal pro osvobození církve mnoho dobrého a doufám, že mu to nebude zapomenuto. Kdo bude a nebude spasen a jakým způsobem do toho se neodvažujte mluvit, slovy písně "my můžeme tak nanejvýš třídit brambory, nás si pak přebere Bůh." Já naopak vidím v současných prostých interiérech návrat ke kořenům, k pokání. A ještě k slavení eucharistie, opravdu si myslíte, že při poslední večeři stál Ježíš uprostřed zlatem a sochami vyzdobeného večeřadla (k učedníkům zády)
  a za zvuku varhan jim řekl: "To čiňte na mou památku"

  OdpovědětVymazat
 20. Dobrý den pane Zouhare, prof. Ctirad Václav Pospíšil je jistě velký teolog a jeho příspěvek k diskusi o hodnotě celibátu nebyl ještě úplně doceněn. Jen možná svou horlivostí předběhl svou dobu. Já na to nemám úplně vyhraněný názor, ale přece jen měl možná ještě počkat i když nepochybuji že je dobrým otcem.
  Co se týká farních rad - je lepší když dojde k výměně faráře než k rozkolu ve společenství věřících. Třeba jinde bude působení takového kněze větším přínosem.

  OdpovědětVymazat
 21. Daniel: "To, že pan Halík a Focolare však hlásají věci, které nemají s naukou katolické církve nic společného je však ale něco jiného."
  > Jistěže - ale stačí si přečíst, jak se pan Vrtal obojího zastává a je jasné, proč jsem na něho takto reagoval.

  Drahý pane Vrtale, Vy patrně neumíte číst nebo máte před očima mlhu - řekl jsem, že z revolucionářů, kteří šli navzdory usnesení II vat. koncilu bořit oltáře a stavět jakési stoly, mluvila v podstatě zášť - jenže Vy uznáváte z Evangelia jenom to, co se hodí do krámečku Vám. Z Krista hovořila "horlivost pro Boží dům" - ze mne rovněž - žasnu, jak na dálku a přes internet poznáte, že ze mne mluví zášť - nepředpokládám, že děd Vševěd byl Váš vzdálený příbuzný a doufám, že mne nebudete chtít nadále přesvědčovat, že se v tomto bodě pletu. Nebo snad neumíte rozlišovat chování v "zášti" a v "horlivosti"? Potom ale nemůžete těžit z Evangelia celou pravdu a obávám se, že i v jiných, dalších místech.

  A víte třeba, že taková Panna Maria ukázala malým dětem kolem 9 roků Peklo? Dnes mnoho takzvaných (nebo dokonce snad samozvaných? v tom ještě nemám úplně jasno) "teologů" tvrdí, že Peklo neexistuje nebo je prázdné - a jsou snad oni víc, než Panna Maria? A protože vše souvisí se vším - tyhle žvásty jdou ruku v ruce s protestantským pleněním kostelů a ničením katolické tradice a liturgie - a o TOMHLE tu je v článku řeč.

  OdpovědětVymazat
 22. Vážený pane Pavle, ve vší vaší horlivosti jste totiž zapomněl na pokoru a chcete samojediný určovat co je a co není správné. Nicméně v tom, že si velice vážím P. Halíka a kardinála Vlka, biskupa Cikrleho a celé ČBK v tom máte pravdu.
  Úpravy kostelů byly vždy schváleny církevními představiteli - nic se nedělo formou rabování. Mně se soudobé kostely líbí jsou projevem doby ve které vznikají, pokory. Nesnaží se ohromit svou velikostí, výzdobou interiéru a já nevím čím ještě. Věřím, že hlavní církevní proud již nelze od nastolené cesty odvrátit, protože škody které by to způsobilo by byly příliš veliké a toho jsou si myslím otci biskupové dobře vědomi.

  OdpovědětVymazat
 23. Drahý pane Vrtale, pokud jde "církevní schválení" PROTI dokumentům II vat. koncilu, jde o proticírkevní jednání a rabování kostelů a je mi lhostejné, jestli to Vy uznáváte nebo ne. Pro mne je podstatné, že to takto vidí Matka Církev. Já hledám jen to, co se líbí Bohu - a pochybuji, že se mu líbí, jak Ho kněží urážejí točením se zády k Nejsvětější svátosti oltářní nebo ničením toho, co pomáhal našim předkům stavět - nechcete mi přece tvrdit, že si naši předkové postavili svoji oslavu a ne Boží dům, že ne? A Vy říkáte "pokora" neúctě k předkům - tak to je vážně úžasné - a ta Vaše "pokora" jde tak daleko, že kdyby znala identitu P. Jaroslava, tak ho klidně půjdete zešikanovat, jak je v naši českomoravské vlasti zvykem, že se nepletu?

  Mýlíte se - já nejsem samojediný, kdo ctí římskokatolickou církev - jak vidíte, sešli jsme se na blogu poctivého římskokatolického kněze, který se rovněž řídí Božími pravdami zjevených církvi a v naší zemi je více pravověrných katolíků. Je mi naprosto jedno, že si vážíte bludaře Halíka a dalších, kteří podporují rozklad církve zevnitř - já si vážím Boha, Jeho nařízení i liturgie, která je Jeho oslavou a ne oslavou lidí v kostele víc, než potutelnosti sekty, která ničí jeho církev a tvrdí o sobě, že jsou jediní, kdo zná cestu k Bohu a těžce poškozují pravověrné katolíky. Chápu, že se Vám taková řeč nelíbí - protože Vy se ani ničím jiným než svým libidem řídit neumíte. Vůbec neznáte, co to je hledat zalíbení v Bohu a ukotvit takto svůj život - hlavně, když je v kostele dobré spolčo, Pán Bůh tam může klidně být někde v koutku a k tomu třeba točit pívo. Tomuhle Vy říkáte dokonalý křesťanský život? Já tomu zase říkám protestantská sprostota, která se dostala do čisté katolické liturgie.

  A protože jste navíc líný jak veš (a lenost je jedním z hlavních hříchů, tudíž mám o Vaší katolicitě tu nejvyšší pochybnost) si přečíst koncil podobně jako Vámi obdivovaní lidé, tak pro Vás spejšl:

  STEJNÉ PRÁVO A STEJNÁ ÚCTA PRO VŠECHNY RITY

  4 Posvátný sněm, věrný tradici, prohlašuje, že svatá matka církev přiznává všem právoplatně uznaným ritům stejné právo i stejnou úctu a že chce, aby byly v budoucnu zachovány a všemožně podporovány. Přeje si, aby tam, kde je třeba, byly v celém rozsahu obezřetně upraveny v duchu zdravé tradice a aby získaly novou životnost vzhledem k dnešním poměrům a potřebám.
  http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_cs.html

  Vidíte to, pane Vrtale? "Přeje si, aby tam, kde je třeba, byly v celém rozsahu obezřetně upraveny v duchu zdravé tradice a aby získaly novou životnost vzhledem k dnešním poměrům a potřebám." Takže laskavě přestaňte urážet pravověrné tradiční katolíky, sklapněte podpatky a odpochodujte laskavě k pokání za to, že na dokumenty II VK kašlete. Přeji Vám klidné vánoce s kulatým čtverečkem.

  OdpovědětVymazat
 24. Takto urážlivý příspěvek bych od "pravověrného katolíka" nečekal, odmítám o tom s Vámi dále diskutovat. Jen jste tím potvrdil jakou jsou takoví fundamentalističtí katolíci hrozbou pro církev a farní společenství. I tak Vám ale přeji ať se radost z nově zrozeného Ježíše rozlije i ve Vašem srdci. Těším se na dnešní krásnou atmosféru půlnoční rybovky.

  OdpovědětVymazat
 25. Nic ve zlém, pane Vrtale - já zas nevěděl, že Vy můžete pravověrné katolíky bezmezně urážet a šikanovat a že se o tom nesmí nikde ani pípnout. To jste mi měl říct hned a byl bych potichu.

  "Těším se na dnešní krásnou atmosféru půlnoční rybovky." A zase to tolik opěvované libido... kdo se ještě dnes těší na setkání s živým Kristem...?

  OdpovědětVymazat
 26. P.S.
  "Jen jste tím potvrdil jakou jsou takoví fundamentalističtí katolíci hrozbou pro církev a farní společenství."

  Šetřete slovy, pane Vrtale - tradiční učení Církve je hrozbou pouze pro ty, kteří nectí Církevní dokumenty, tím nejsou poslušni papeži a chovají se neuctivě k Nejsvětější Svátosti, ke které se klidně točí zády v kostele.

  OdpovědětVymazat
 27. Nejsem si vědom žádných sprostých urážek a výraziva hospod typu "líný jako veš" a další, kterými jste mě počastoval Vy, ale budiž Vám to odpuštěno. Jedinou nadějí je že Vaše názory (a jim podobné např. fsspx) jsou již v církvi pouze na okraji nebo úplně mimo ni - snad ale i odloučení bratři uznají svůj omyl a vrátí se do radostného společenství církve.

  OdpovědětVymazat
 28. Nejste si vědom? Ale to Vás neomlouvá - omlouvá pouze nevědomost, nikoli vědomá ignorace - to jste na (nevím už koikátém omylu).

  "Odloučení bratři" - jak je správně nazýváte, protože byli násilně odloučeni modernisty a fokolaríny - jen těžko opustí čistou víru a obrátí se k protestantsimu, který zachvátil celou Novus Ordo Missae, která byla na protestantských základech postavena - naučte se po sobě číst a potom ty urážky uvidíte snadno - kupř. Vaše protikatolická obhajoba revolucionářů, kteří pludrovali kostely pod údajným církevním schválením - jestli mne paměť neklame; z Vatikánu tohle povolení jít nemohlo, takže kdo konkrétně tohle plundrování a rabování povolil? Čeští duchovní, kteří i misál udělali český bez latiny, ač je zanesena rovněž v dokumentech II vat. koncilu? Ti, kteří "špatně pochopili závěry II vat. koncilu" - to jsou slova papeže Benedikta XVI - mají tyhle nedostatky napravovat a nemají vyskakovat na ty, kteří je na to s láskou upozorňují. Kristus říkal farizeům "plemeno zmijí" - pokud vidím, že někdo vyraboval oltář z kostela, nazvu to popravdě vyrabováním a je jedno, KDO to dělal, podstatný je skutek - je na tom něco zlého? Máte snad Vy jako "správný katolík" potíže jednoduše uposlechnou papeže?

  OdpovědětVymazat
 29. Otče Jaroslave,
  přeji Vám ze srdce RADOST ze zrozeného Krista,
  děkuji za Váš příklad křesťanské trpělivosti a lásky,
  se kterou po vzoru Ježíše Krista nazýváte problémy
  v římskokatolické církvi pravým jménem.

  Přeji Vám ze srdce, abyste vytrval na cestě,
  která je dobrým příkladem k následování.
  Děkuji Vám i za Kompas Tradice, který dovede otevírat oči i srdce.

  OdpovědětVymazat
 30. Byl jsem v mnoha katolických kostelech nejen v ČR, ale i v Německu, Rakousku, Holandsku, Francii a Itálii. Jejich výzdoba i sloužené mše se nijak zvlášť nelišily od kostelů a mší sloužených v ČR - nevěřím tedy, že u nás došlo k nějakému omylu. To tedy Vy budete mít problém s přijetím rozhodnutí papežů a biskupů po II. VK stejně jako neblaze proslulý biskup Lefebvre, který se sám svou neposlušností exkomunikoval.

  OdpovědětVymazat
 31. Jste vedle, drahý pane Vrtale, a zcela zbytečně se vztekáte. Za to, že takto jednáte, můžete ovšem z celého srdce poděkovat panu Halíkovi, který ctí více Buddhu než Krista a na přímé otázky od katolíků dává podobně vzteklé odpovědi jako Vy zde. (Ale vztekáte se naprosto zbytečně.)

  Použil jste česká jména, proto jsem uvedl ČR - i bez Vás vím, že v Evropě je tento velmi neblahý jev národních církví bez napojení na církev římskou v plném proudu. Bohu žel.

  Já, který jsem podle Vás špatný, se ovšem budu za Vás a Vám podobné odloučené bratry dnes večer modlit při Liturgii všech věků. "Rybovka" je moc hezká, tak si nenechte vzít pohodu z ní a zkuste si při ní uvědomit, že tuto věc hrával Jakub Jan Ryba v kostele, ve kterém se sloužila Mše Svatám která byla později uvedena jako Mše Svatá podle misálu bl. Jana XXIII a nikdo při ní neříkal, že Peklo neexistuje, nikdo si při ní nenaříkal, že je k němu kněz zády. Spíše naopak - kněz vybízel lid k ctnostnému životu, nehledal za každou cenu na prvním místě "spolčo", nýbrž Boha-Krista samého.

  OdpovědětVymazat
 32. U tohoto článku je žhavá diskuse o Církvi. Není to zcela mimo téma. Kostel a Církev patří k sobě. Jsou jazyky, které mají i stejný název pro Církev a kostel: Kirche, church, kosciol. Z důvodu Tradice účel kostela byl, je a bude stejný po kterémkoli koncilu, včetně II. Vatikánkého. Z důvodu Tradice musí platit, že učení katolické Církve bylo, je a bude stejné až do konce světa i po kterémkoli koncilu, včetně II. Vatikánského. Toto tradiční učení se aplikuje na věci nové jako technika, kterou naši předkové neznali. To se snaží předkládat tento blog. Autora lépe poznáváme s větším počtem článků.

  OdpovědětVymazat
 33. "To tedy Vy budete mít problém s přijetím rozhodnutí papežů a biskupů po II. VK stejně jako neblaze proslulý biskup Lefebvre, který se sám svou neposlušností exkomunikoval."
  Ano, já mám problém s přijetím rozhodnutí kněží v ČR, kteří dopustili ničení oltářů. "Kapitulní vikáře" není možné ani při nejlepší vůli považovat a zaměňovat za "biskupy". Pokud vím, mnoho oltářů bylo zplundrováno i vyrabováno před r. 1990, tudíž zde biskupové chyběli a nevím ani nic o tom, že by tehdejší papež vydal nařízení oltáře z kostelů rabovat ven. Pokud takový rozkaz byl, chci ho vidět, jinak to beru za pouhé plácání do větru.

  Je rovněž známo, že mnoho duchovních, kteří vyhovovali socialistickému režimu a byli v hnutí Pacem in terris, ve vedení církve zůstalo a dnes jsou bez sebemenších výčitek svědomí v Rotary klubech. Nelze pochopit, proč tito představitelé v souladu s katolickou vírou, kterou zosobňují, prostě a jednoduše v Kristově pokoře neuvolnili místa těm, kteří jsou na ně daleko vhodnější, protože nekolaborovali se systémem. Otázkou otevřenou zůstává kupř. důvod, proč církevní tajemníci, což byli komunisté, nepovolovali kupř. průvody Božího Těla, zatímco "změny" v kostelích prošly bez potíží. Myslíte si snad někdo, kdo umí rozumně a logicky uvažovat, že by komunisté povolili něco, co by církev více posílilo coby "třídního nepřítele" nebo spíše povolovali to, co ji může rozhlodat zevnitř…?

  OdpovědětVymazat
 34. Podoby kostelů a způsobů sloužení mší v zahraničí na západ od nás jsou spíše čím dál tím víc horší. To, že jste Pavle Vrtale (když už mi tedy vykáš), měl to štěstí a byl v kostelech, kde kněží sloužili důstojně, jen ukazuje, že se ještě dají nalézt ostrůvky pokoje v nesvářené pohanské a synkretické Evropě.
  Farní rady odvolat faráře? A co takhle ještě vatikánskou radu, která by mohla odvolat papeže? To by mělo rozhodně větší úspěch než "Wir sind Kirche" (jen to píšu, tak mi nadskakuje žalůdek se žlučí).
  Ad přijímání papeže a biskupů - pokud biskupové nepřijímají všeobecné výnosy papeže, relativizují katolickou nauku o očistci a jako pastýřové jsou zodpovědní za devastaci svého stádce, tak mám právo (ba i povinnost) se k tomu ohradit a v případě, že dotyční biskupové přímo vybízí k synkretismu, tak klidně jim i odmítnotnout v takových věcech úplně poslušnost. To uvádím jen jako příklad. Otázkou je, co všechno podobného z mnou vyjmenovaného by se dalo vidět na současné ČBK, německé nebo dokonce holandské biskupské konferenci.

  OdpovědětVymazat
 35. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 36. Dnes nemohou farní rady odvolat faráře a já po tom ani nevolám. Nicméně mohou samozřejmě vstoupit do kontaktu s jeho představeným a poskytnout mu jak se nyní říká "zpětnou vazbu", je pak již pouze na jeho uvážení jak situaci vyhodnotí. A co se týká hnutí Wir sind Kirche - neříkám že s nimi souhlasím, ale poznal jsem několik rozumných lidí z tohoto hnutí, kteří se podle mě opravdově snažili o zlepšení obrazu církve, která byla poškozena v minulosti. A nakonec si neodpustím poznámku zkratka FSSPX nechává Vaši žluč v klidu?

  OdpovědětVymazat
 37. Ač nejsem členem FSSPX, tak při setkání s těmito lidmi, kteří prošli těžkou zkouškou, jsem pociťoval spíše jejich velkou pokoru a úctu k Nejsvětější Svátosti oltářní. Proto nemohu pochopit a nepochopím, proč jsou tito křesťané (pane Vrtale! to jsou křesťané! navíc s Vámi v jedné církvi - tedy Vy si jistě katolík neopomínáte říkat, že?) dodnes šikanováni lidmi, jako je zde pan Vrtal.

  Bože, kéž se znova naplní Tvé slovo o prvních křesťanech "Hleďte, jak se milují." namísto dnes těžce naši církev poškozujícího "hleďte, jak se hádají". Amen.

  (Pane, Vrtale. Nejenže brojíte proti pokoji v římskokatolické církvi, Vy také ignoorujete papeže, jím sňatou exkomunikaci i dokumenty II vat. koncilu, jak nám tady hezky předvádíte. Chápeme velmi dobře, proč jste tolik usiloval o smazání všech svých nechutných výpotků v této diskuzi svědčících spíše o Vaší nenávisti k římským katolíkům než o křesťanské lásce k Bohu a k nim. Ale exkomunikaci patří aktuálně uvrhnout na pana bludaře Halíka a jeho slavný a profláknutý multináboženstvismus, resp. správněji protikatolický ekumaniakismus.)

  OdpovědětVymazat

Poskytuji prostor k otevřené diskusi, která povede
k přijetí a upevnění pravé katolické víry.


Bludné nekatolické názory se ve velké míře a bez ochoty nápravy projevily např. u článků "Mariánský život"
a "Démonologie" a nadále nebudou zveřejňovány právě
z tohoto důvodu.